Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 341-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216396 
(151)  Dátum zápisu  11.01.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  341-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.02.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Acidometre, adjustačné prístroje pre diapozitívy, aktinometre, akumulátorové banky, akumulátorové nádoby, akumulátorové skrine, platne do akumulátorov, akumulátory do batérií, akumulátory elektrické, akustické rúry, akustické spriahadlá, akustické vedenie, alidády (zememeračstvo), ampérmetre, anemometre - vetromery, anódové batérie, anódy antény, antikatódy, apertomtre, astrofotografické objektívy, prístroje a zariadenia pre astronómiu, audiovizuálna technika na výučbu, elektrické automatické zatvárače dverí, automobilové výstražné trojuholníky, automobilové zapaľovače, autorádiá, azbestové odevy na ochranu proti ohňu, ochranné azbestové rukavice, nástroje na určovanie azimutu, balasty na osvetľovacie prístroje, barometre, elektrické batérie, elektrické batérie do automobilov, batérie do svietidiel, batérie do vreckových lámp, meracie zariadenia na benzín, meráky hladiny benzínu, benzínové čerpadlá pre stanice pohonných hmôt, betatróny (urýchľovače elektrónov), bezpečnostné pasy s výnimkou pásov na sedadlá a na športové zariadenia, ochranné bezpečnostné siete, bleskozvody, fotografické blesky, blikavé svetlá, bóje, signalizačné bóje, značkovacie bóje, bóje - majáky svetelné, bránky parkovacie - uvádzané do chodu vhodením mince, buzoly - kompasy, bzučiaky, elektrické bzučiaky, elektromagnetické cievky, indukčné cievky, cievky (fotografia), elektrické cievky, fotografické clony, clony proti oslepnutiu, clony proti radiácii na priemyselné účely, cukromery, cvikre, cyklotróny, prístroje na zaznamenávanie času, automatické časové spínače, čipy (mikroprocesorové doštičky), číslicové súradnicové zapisovače, prístroje na čistenie gramoplatní, prístroje na čistenie zvukových diskov, čítacie zariadenia (informatika), čítacie zariadenia na napovedanie pre účinkujúcich, optické čítače, čítače čiarového kódu, elektrické články, galvanické články, požiarnické člny, ďalekohľady, ďalekopisy, dávkovače - lyžice, dávkovače - dozimetre, dekompresné komory, demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky, denzitometre, laboratórne destilačné prístroje, destilačné prístroje na vedecké účely, detektory, detektory dymu, detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely, detektory na zisťovanie falošných mincí, detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely, diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych, diaľkomery, diaľkové ovládače, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel, elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných operácií, elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie železničných uzlov, elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie, diapozitívy, premietacie prístroje na diapozitívy, rámčeky na diapozitívy, rámovacie zariadenia na diapozitívy, diaprojektory, elektrické diáre, kancelárske dierovacie stroje, difrakčné zariadenia, diktovacie stroje, kompaktné disky, magnetické disky, optické disky, optické kompaktné disky, dochádzkové hodiny, svetelné alebo mechanické dopravné značky, dozimetre, dozimetrické prístroje, elektrické drôty, telefónne drôty, poistkové drôty zo zliatin kovov, dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie, dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie, dýchacie prístroje na plávanie pod vodou, dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie, dynamometer, dýzy požiarnych hadíc, elektrické dverové zvončeky, materiály na elektrické vedenie (drôty, káble), elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov, zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom, zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom, elektricky ohradené priestory, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie, elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných uzlov, elektrolyzéry, elektromagnetické cievky, elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia), elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach), elektronicky prístroj na označovanie výrobkov (etikety), elektrický vreckový slovník - prekladový, elektrónky (rádio) elektrónky so žeravou katódou, epidiaskopy, ergometre, expozimetre, fakturovacie stroje, detektory falošných mincí, faxy, rezacie prístroje na film, exponované filmy, kreslené filmy, strihacie zariadenia na filmy, fotografické filtre, filtre pre dýchacie masky, filtre UV lúčov na účely fotografie, fluorescenčné štítky, fotoaparáty, fotoelektrické bunky, leštiace zariadenia na fotografické snímky (pozitívy), sušičky na fotografické snímky (pozitívy), fotokomory, fotokopírky (fotografické, elektrostatické alebo termické), fotometre, zariadenia a prístroje pre fyziku, galvanické články, galvanizačné zariadenia, galvanizéry, galvanometre, geodetické nástroje, zariadenia na výmenu gramofónových ihiel, gramofónové platne, gramofóny, hasiace prístroje, heliografické prístroje, fotografické hľadáčiky, elektrické hlásiče, hlasovacie zariadenia, hĺbkové laná (meracie), elektrické zariadenia na vábenie a ničenie hmyzu, hologramy, lodné hovorové rúry, hracie skrinky uvádzané do chodu vhodením mince, hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače, hudobné automaty uvádzané do činnosti vhodením mince, hustomery, hydrometre - vodomery, chemické prístroje a nástroje, chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu, chronografy - chronometre ako prístroje, magnetické identifikačné karty, identifikačné puzdrá pre elektrické drôty, gramofónové ihly, identifikátory, identifikátory množstva, indikátory straty elektrickej energie, indikátory vetra (na určenie smeru vetra), indukčné cievky, induktory, indukty elektrických strojov, informačné tabule elektronické, inklinometre - sklonomery, inkubátory pre kultúry baktérií, integrované obvody, invertory (elektrotechnika), ionizačné prístroje s výnimkou prístrojov na ionizáciu vzduchu, iskrojemy - lapače iskier, elektrické káble, koaxiálne káble, manšón na elektrické káble, káble s optickými vlastnosťami, kalibračné krúžky, kamery, kinematografické kamery, karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch), katódové protikorózne prístroje, katódy, kazety na mikroskopovacie sklíčka, prístroje na strihanie kinofilmov, exponované kinofilmy, kmitomery, magnetické kódovacie matice, kódovacie magnetické karty, koľajnice na uchytenie projektov, reflektorov (s elektrickým ovládaním), elektrické kolektory, kompaktné disky, optické kompaktné disky, komparátory, kompasy, elektrické prístroje na komutáciu, komutátory, koncovky (elektrotechnika), kondenzátory, elektrické kondenzátory, optické kondenzátory, elektrické konektory - spojky, kontaktné šošovky, prístroje na strihanie kinofilmov, elektrické kontakty z drahých kovov, kontrolné a regulačné prístroje elektrické, korekčné šošovky, nástroje na kontrolu kotlov a teplárenských pecí, kozmografické nástroje, prístroje na meranie hrúbky kože, elektrické zariadenia proti krádeži, krajčírske metre, kreslené filmy, krivule - retory, krokomery, kryštálové detektory, kryty na zásuvky (chrániče pred deťmi), kvantomery, prístroje na kvasenie, zariadenia na prenos kyslíka, laktodenzimetre - mliekomery, laktomery, optické lampy, lampy do fotokomôr, lampy do tmavých komôr (fotografia), lasery s výnimkou laserov na lekárske účely, laterna magika, leštiace zariadenia na leštenie fotografií, ochranné odevy pre letcov, elektrické prístroje na odstraňovanie líčidiel, liehomery - liehové manometre, automaty na lístky, logy (meracie prístroje), magnetické cylindrické vrstvy, magnetické dekodéry, magnetické média, magnetické páskové jednotky do počítačov, magnetické pásky, magnetofóny, magnetoskopy, magnety, manekýn - figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka), manometre (tlakomery), ochranné masky, matematické prístroje, izolovaný medený drôt, megafóny, mechanické značky, mechanizmu na vkladanie diskov (počítačových), akustické membrány, membrány do vedených prístrojov, meniče diskov (do počítačov), elektrické meniče, meracie pomôcky, meracie prístroje, elektrické meracie zariadenia, merače elektrických strát, meračský stôl, meradlá, prístroje a zariadenia na meranie objemu, meteorologické balóny, meteorologické prístroje, metre, metronómy, mierky, mikrofóny, mikrometre, mikroskopické skrutky pre optické prístroje, mikroprocesory, obaly na mikroskopické sklíčka, mikroskopy, mikrotóny, minciere, mincové mechanizmy pre televízne prijímače, mechanizmy na mincové zariadenia, minútové hodiny na použitie v kuchyni, fotografické misky, modemy, monitorovacie počítačové programy, elektrické monitorovacie prístroje, monitory (počítačový hardvér), prístroje na výskum morského dna, mostové váhy, mriežky pre elektrické akumulátory, podložky pod myš, myši (informatika), nabíjacie agregáty pre elektrické batérie, nabíjačky akumulátorov, špeciálny laboratórny nábytok, nákolennice pre robotníkov, námorné kompasy, námorné signalizačné zariadenia, elektrické natáčky, svetelné alebo mechanické návestia, návestné bóje, signálne návestné lampáše, navigačné nástroje, navigačné prístroje vozidiel (palubné počítače), navigačné satelitné prístroje, neónové reklamy, nepriestrelné vesty, nivelačné prístroje, nosiče tmavých platní (fotografia), magnetické nosiče údajov, optické nosiče údajov, astrofotografické objektívy, elektrické objímky, objímky elektrických káblov, ochranné obleky proti ohňu, obmedzovače (elektrotechnika), obrúčky cvikrov, nástroje na meranie obrysov, odbočnice, odbočné skrinky (elektrotechnika), odkvapkávacie misky na použitie vo fotolaboratóriu, odkvapkávače na fotografické účely, odmerky zo skla, elektrické odpory, odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám, odrazové sklíčka na oblečenie - na zabránenie dopravným nehodám, odrušovače (elektrotechnika), ochranné oblečenie proti ohňu, ohmmetre, ohňovzdorné obaly, ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám, ochranné helmy, ochranné kombinézy pre letcov, ochranné masky, ochranné obleky proti úrazom radiácii a ohňu, ochranné prilby na šport, ochranné rukavice proti rtg lúčom na priemyselné účely, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely, ochranné zariadenia proti prepätiu, okruhpolygrafické slučky, oktanty, okuláre, nástroje s okuliarmi, okuliare, rámy na okuliare, okuliare na šport, okuliare - cvikre, okuliarové obrúčky, okuliarové sklá, olovká, olovnice, náhradné operačné programy, optické čítače, optické disky, optické kondenzátory, optické lampy, optické nosiče údajov, optické prístroje a nástroje, optické sklo, optické šošovky, optické výrobky, optické žiarovky, ortuťové libely, oscilografy, okuliare proti oslneniu, štíty proti oslneniu, osobné ochranné pomôcky proti nehodám, otáčkomery, elektrické otvárače dverí, ovoskopy, ozonizéry, ozvučnice ampliónov, palivové čerpadlá pre čerpacie stanice, pamäte počítačov, parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince, parkovacie hodiny, magnetické páskové jednotky pre počítače, demagnetizačné zariadenia pre magnetické pásky, pásky na čistenie nahrávacích hláv, pásky na zvukové nahrávanie, laboratórne pece, pece na laboratórne experimenty, laboratórne pece a piecky, stroje na počítanie a triedenie peňazí, elektronické perá pre vizuálne zobrazovacie jednotky, periférne zariadenia počítačov, periskopy, pipety, výstražné píšťalky, píšťalky na psov, planimetre, planografické prístroje, plášte elektrických káblov, premietacie plátna, plávacie kolesá, plávacie pásy, plávacie vesty, plaváky, plavebné prístroje a nástroje, prístroje na rozbor plynu, plynomery, automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v pneumatikách, počítacie (logaritmické) pravítko, počítacie dosky, počítacie stroje, počítače, periférne zariadenia k počítačom, počítačové klávesnice, počítačové pamäte, náhradné počítačové programy, počítačové programy (stiahnuté z telekomunikačnej siete), počítačový softvér, počítač - zápisník (notebook), počítadlá, počítadlo guľôčkové, laboratórne podnosy, podpera zápästia pri práci s počítačom, poistkový drôt, poistky, polarimetre, polovodiče, elektricky vyhrievané ponožky, poplašné zariadenia, posuvné meradlá, posuvné meradlo - kaliber, počítacie stroje na poštové známky, potápačské kombinézy, potápačské masky, potápačské prístroje, potápačské skafandre, zariadenia na rozbor potravy, pozorovacie prístroje, požiarne hadice (požiarne hubice), požiarne hlásiče, požiarne striekačky, požiarnické autá, požiarnické člny a lode, požiarnické palice, tesárske pravítka, lineárne pravítka, pravítka, metre, prenosný prehrávač, prehrávač kompaktných diskov, premietacie plátna, premietacie prístroje, premietačky na diapozitívy, gramofónové prenosky, prenosný prehrávač, prenosný telefón, prerušovače, presné meracie prístroje, presné váhy, dverové priezory, rádio- a videoprijímače, ochranné prilby, prilby na počúvanie, prípojky (elektrotechnika), prizmy, procesory (centrálne procesorové jednotky), procesory (základné jednotky samočinného počítača), programy na počítačové hry, náhradné programy obsluhujúce počítač, protipožiarne ochranné odevy, prúdové usmerňovače, prúty pre prútkarov, pružne disky, puzdrá na cvikre, puzdrá na kontaktné šošovky, puzdrá na okuliare, pyrometre, radary, rádiá, radič článkov (elektrotechnika), rádiologické zariadenia na priemyselné účely, rádiotelefónne zariadenia, rádiotelegrafické zariadenia, prístroje na rádiové výzvy, rámčeky na diapozitívy, rastre na výrobu štočkov, elektrické redukcie, refraktometre, retraktory, registračné pokladnice, regulátory napätia pre automobily, regulátory osvetlenia divadelnej scény, regulátory otáčok pre gramofóny, elektrické regulátory svetla, elektrické relé, reostaty, elektrické reostaty (regulátory na tlmenie svetla), reproduktory - amplióny, respirátory na filtráciu vzduchu, retiazky na cvikre, retiazky na okuliare, automatické riadenie pre dopravné prostriedky, riadiace panely (elektrina), exponované röntgenové filmy, ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou na lekárske účely, röntgenové prístroje a zariadenia, röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, röntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely, röntgenové trubice s výnimkou trubíc na lekárske účely, prístroje na rozbor vzduchu, rozhrania (pre počítače), automatické rozvádzače ako stroje, rozvodné panely, rozvodné panely (elektrina), rozvodné pulty (elektrina), rozvodné skrine - spínacie skrine (elektrina), ochranné rukavice, potápačské rukavice, elektroinštalatérske rukavice, rúry na laboratórne experimenty, rýchlomery, rýchlomery (fotografia) rýchlomery - tachometre, salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde), samoregulačné palivové čerpadlá, satelitné navigačné prístroje, satelity na vedecké účely, sčítacie stroje, selenoidné ventily, ventily elektromagnetické prepínače, sextanty, sférometre, bezpečnostné siete, ochranné siete proti nehodám, signalizačné (návestné) zvonce a zvonky, svetelné alebo mechanické signalizačné panely, signalizačné píšťalky, požiarne signalizačné zariadenie, elektrické signalizačné zvončeky, hmlové signály s výnimkou výbušných, vysielače elektronických signálov, simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov, sirény, sklo pokryté elektrickými vodičmi, sklonomery, skrinky s nástrojmi na rozbor (mikroskopia), skrinky - škatule na reproduktory, skriňové rozvádzače (elektrina), skúmavky, stroje a zariadenia na skúšanie materiálu, skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely, slnečné clony (optika), slnečné okuliare, smerovky (smerové svetlá), snímače (zariadenia na spracovanie údajov) - skenery, snímače dymu (požiarne hlásiče), solárne články, sonary - ultrazvukové lokátory, snímače dymu (požiarne hlásiče, solárne články, sonary - ultrazvukové lokátory, sondážne plomby, sondážne zariadenia a stroje, sondy na vedecké účely, sonometre, elektrické spájkovačky, spektografy, spektroskopy, spínače, spojky, elektrické spojky, spojky elektrického vedenia, spojky na elektrické káble, spojovacie skrinky (elektrotechnika), sponky na nos pre plavcov a potápačov, akustické spriahadlá, elektrické spriahadlá, spúšte uzávierok (fotografia), statívy na fotoaparáty, stereoskopické zariadenia, stereoskopy, stojančeky na orysovanie, stožiare bezdrôtových telegrafov, stožiare pre bezdrôtovú telegrafiu, strihacie zariadenia na strihanie filmov, sulfitometre, digitálne súradnicové zapisovače, sušičky (zariadenia na použitie v kinematografii), sušičky na fotografie, svahomer, reklamné svetelné tabule, elektrické svorky, svorky (elektrotechnika), šnúry na cvikre, šnúrky na okuliare, špeciálne puzdrá na fotografické aparáty, ochranné tvárové štítky, ochranné štítky na tvár, tachometre, tachometre pre dopravné prostriedky, tachometre pre vozidlá udávajúce vzdialenosť, tampóny do uší, tampóny do uší pre potápačov, taxametre, laboratórne tégliky, telefónne drôty, telefónne mikrofóny, telefónne prístroje, telefónne slúchadlá, telefónny záznamník, telefotografické zariadenia, telegrafické drôty, telegrafy (prístroje), telemetre - optické diaľkomery, teleskopy, teleskopy pre strelné zbrane, teletypy - ďalekopisné zariadenia, televízne prijímače, teodolity, prístroje na kontrolu tepla, teplomery s výnimkou lekárskych, snímače teploty, termostaty, termostaty pre dopravné prostriedky, textové procesory - zariadenia na úpravu a spracovanie textu, tienidlá, tkáčske lupy, tlačiarne k počítačom, tlačidlá zvončekov, zariadenia na meranie tlaku, automatické indikátory nízkeho tlaku v automobilových pneumatikách, tlakomery na ventily, elektrické tlmiče svetlá, totalizátory, transformátory (elektromechanika), tranzistory, trojnožky alebo statívy na fotoaparáty, výstražné trojuholníky, elektroinštalačné rúrky, automatické turnikety, mechanizmy pre turnikety, tvárnicové vedenie (elektrina), účtovacie stroje, uhlomery, ukazovacie hladiny vody, ukazovatele tlaku (tlakomery), urinometre, urýchľovače častíc, ušné zátky, uzávierky (fotografia), váhy, analytické váhy, listové váhy, vákuové manometre, variometre, prístroje a nástroje na váženie, nástroje na váženie, vážiace prístroje, verniere, nepriestrelné vesty, bezpečnostné viazania s výnimkou viazaní a postrojov pre sedadlá automobilov, videohry, videokamery, videokazety, videopásky, videotelefóny, viskozimetre, vlhkomery - hygromery, vlnomery, zariadenia na vnútorné spojenie, zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky), elektrické vodiče, vodováhy, vodováhy - libely, voltmetre, vrecková kalkulačka, batérie do vreckových bateriek, vrstvy elektrokeramického materiálu, elektrické výbojky s výnimkou elektrických výbojok na osvetlenie, vypínače, vysielacie zariadenia (telekomunikácie), vysielače (telekomunikácie), vysielače elektronických signálov, vysokofrekvenčné prístroje, výškomery, zariadenia na ovládanie výťahu, výtokové rúrky (elektrotechnika), výtyčky (meračské laty), výtyčky (geodetické laty), výtyčky (nivelačné laty), vyučovacie prístroje, vzduchomery, zábavné zariadenia prispôsobené na fungovanie len spolu s televíznymi prijímačmi, zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu, zafír pre gramofóny, záchranné a požiarne rebríky, záchranné bóje, záchranné člny, záchranné pásy, záchranné siete, záchranné plachty, záchranné vesty, záchranné zariadenia, záchranné zariadenia a prístroje na záchranu, zameriavacie ďalekohľady pre strelné zbrane, elektrické zámky, zapaľovacia dýza (v karburátore), elektrické zariadenia na zapaľovanie, zariadenia na elektrické zváranie, zariadenia na kontrolu frankovania, zariadenia na meranie vzdialenosti, zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom, zariadenia na spracovania údajov, elektrické zástrčky, zásuvky - zástrčky a iné elektrické spojky, elektrické zariadenia na zatavovanie plastických materiálov, závažia, závitníkové kalibre, zariadenia na zaznamenávanie vzdialeností, zememeračské prístroje a nástroje, zememeračské reťaze, značkovacie vlákna pre elektrické drôty, značkovače (pomôcka na šitie), prístroje na kontrolu poštových známok, zosilňovacie elektrónky, zosilňovače, zrkadlá na kontrolovanie práce, chrániče na zuby, zváracie elektródy, elektrické zváracie zariadenia, zváračské prilby, elektrické zváračské prístroje, prístroje na zváranie elektrickým oblúkom, zväčšovacie prístroje (fotografia), zväčšovacie sklá, elektrické signalizačné zvončeky, zvončeky (ako poplašné zariadenia), návestné zvony, zariadenia na prenášanie zvuku, zvukové nahrávacie zariadenia, disky zvukových nahrávok, nosiče zvukových nahrávok, pásky so zvukovými nahrávkami, zvukové poplašné zariadenia, zvukové prehrávacie zariadenia - prehrávače, zvukové signálne zariadenia, zvukovody - akustické linky, elektrické žehličky, bezpečnostné zariadenia pre železničnú dopravu, žiarivky do zábleskových prístrojov.
16 - Adresné štítky do adresovacích strojov, strojčeky na tlačenie adries, akvarely, bytové akváriá, albumy architektonické modely, aritmetické tabuľky, atlasy, atrament (tuš), atramentová tyčinka, baliaci materiál na báze škrobu, baliaci papier, biologické vzorky na použitie v mikroskopii (učebné materiály), blahoprajné pohľadnice, rozmnožovacie blany, bridlice (na kreslenie), bridlicové tabuľky, brožované knihy - brožúry, brožúry, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), ceruzky, vytlačené cestovné poriadky, cievky s farbiacimi páskami (ako kancelárska potreba), cifry (znaky), cigaretové pásky, časopisy (periodiká), čínsky tuš, dátumové pečiatky, kancelárska pomôcka na dávkovanie lepiacej pásky, jednorazové detské plienkové nohavičky z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plienky z papiera alebo buničiny, jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy, diagramy, dierkovacie karty do žakarovacích krosien, dierkovačky, drevitý papier, držiaky na kriedu, držiaky na písacie potreby, papier do elektrokardiogramov, ručné prístroje na etiketovanie, etikety s výnimkou textilných, škatule s farbami (ako školské pomôcky), farebné pásky, figuríny z papierovej drviny, filtračný materiál (papier), filtračný papier, papierové filtre na kávu, umelohmotné fólie na balenie, fólie z regenerovanej celulózy na balenie, formuláre, zariadenia na fotomontáže, frankovacie stroje, galvanotypy (polygrafia), zemské glóbusy, glutín (kancelárske lepidlo alebo pre domácnosť), grafické zobrazenie, grafiky, guľôčky do guľôčkových pier, gumené pásky na kancelárske účely, gumičky (kancelárska potreba), gumové plátno (papiernictvo), gumy (lepidlá) na kancelárske účely alebo pre domácnosť, gumy na gumovanie, hárky papiera, hektografy, histologické rezy ako učebné pomôcky, hracie karty, hroty pier, hroty pier zo zlata, chromolitografy (polygrafia) kalamáre, kalendáre, litografický kameň, kancelárske dierkovače, kancelárske potreby s výnimkou nábytku, kancelárske svorky, predmety z kartónu, kartón - lepenka, kartotékové lístky, katalógy, papierové kávové filtre, knihárske kostice, knihárske nite, knihárske plátno, knihárske súkno, knihársky materiál kninárstvo, knihy, knižné záložky, knižné zarážky, kopírovacie ihly na rysovanie alebo kreslenie, kopírovacie zariadenia, navaľovacie hárky na kopírovacie zariadenia, korekčný atrament, tekuté korektory (kancelárske potreby), papierové kornútiky, kovové úchytky na kartotečné lístky, škatule na klobúky z lepenky, krajčírska krieda, kresliace uhle, liktografická krieda, krieda na písanie, krieda na značenie, krivítka, kružidlá na kreslenie, lamínovačky - plastové obaľovače dokumentov ako kancelárska potreba, knihárske látky, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiaca páska (kancelárska pomôcka na lepenie), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, lepidlá kancelárske alebo pre domácnosť, leptaný štočok, lístky, listový papier, litografické dosky, litografie, architektonické makety, maliarske plátna, maliarske stojany, maliarske štetce, mapy, geografické mapy, materiály na pečatenie, vrecká na varenie do mikrovlnných rúr, mištičky na vodové farby, modelovací íl, modelovacie materiály, modelovacie pasty, modelovacie vosky s výnimkou dentálnych, mramorovacie hrebene (potreby pre umelcov), nálepky na kancelárske použitie alebo domácnosť, nálepky - lepiace štítky, náprstky na ochranu pred zranením, násadky na perá, násadky na ceruzky, navaľovacie platne do kopírovacích strojov, navaľovacie platne do kopírovacích zariadení, navlhčovacie hubky (kancelárske pomôcky), navlhčovadlá (kancelárske pomôcky), noviny, nože na papier (kancelárske pomôcky), obálkovacie stroje pre kancelárie, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), obaly na doklady, papierové obaly na mliečne výrobky, papierové obaly na spisy, obežníky, zarámované aj nezarámované obrazy - maľby, papierové obrúsky, papierové obrúsky na odstraňovanie mejkapu, obrúsky (papierové prestieranie), papierové obrusy, obtlačky, oceľové pierka, oceľové písmená, olejotlače, operadlá na ruky pre maliarov, orezávacie strojčeky na ceruzky (elektrické aj neelektrické), otvárače na listy (kancelárske pomôcky), ovládacie žetóny, ozdobné kvetináče z papiera, oznámenia (papiernický tovar), paginovačky, palety pre maliarov, pantografy (rysovacie pomôcky), papier, papier do kopírovacích strojov, papier do registračných strojov, papier do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný) papier na elektrokardiogramy, papier Xuan (na čínsku kaligrafiu a čínske maľby), papiernicky tovar, papierová kaša (drvina), papierové gule, papierové obrúsky na odstraňovanie šminiek, papierové pásky a karty na zaznamenávanie počítačových programov, papierové podložky pod poháre, papierové spinky, parafínový papier, paragóny, pásky do písacích strojov, pásky do tlačiarni k počítačom, pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pastelky, puzdrá na pastelky, pauzovací papier, pečate, pečatné vosky, pečiatkovacie podušky, pečiatky, pečiatky s adresami, pečiatky s adresou, perá (kancelárska potreby), perá na tabule neelektrické, peračníky, peračníky - puzdrá na perá, pergamenový papier, periodiká, pijaky, pijavý papier, písacie potreby, písacie stroje (elektrické aj neelektrické), písmená, plagáty, planogramy, plány, plastické hmoty na modelovanie, plátna na knihárske účely, gumené plátno (papiernictvo), detské plienky z papiera a buničiny, plniace perá, počítacie tabuľky, papierové pásky a štítky na zaznamenávanie počítačových programov, pásky do počítačových tlačiarní, papierové podbradníky, písacie podložky, podložky na písanie, podložky na pivové poháre, papierov podložky na stôl (anglické prestieranie), podnosy na listy, podnosy na rozdeľovanie a počítanie mincí, pohľadnice, poklopy na bytové akváriá, polygrafické písmo, pomôcky na vymazávanie, zaraďovače (kancelárske obaly) zaraďovače (na voľné listy), portréty, poštové hracie pohľadnice, poštové známky, písacie potreby (súpravy na písanie), písacie potreby, poznámkové zošity, rysovacie pravítka, pravítka (uholníky, príložníky), pretlače, priesvitky (papiernický tovar), papierové prikrývky na stôl, príložníky, rysovacie príložníky, pripináčiky, príručky, prospekty, publikácie, pútače z papiera alebo lepenky, puzdrá na pásy, puzdrá na pečiatky, puzdrá na písacie potreby, puzdrá na šablóny a formy, puzdrá na šekové knižky, papier do rádiogramov, zariadenia na rámovanie fotografií, razúrovacie - vymazávacie papieriky (kancelárska pomôcka), reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, grafické reprodukcie, rezačky na papier, ročenky, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, ružence, rydlá (rycie ihly), rysovacie perá, rysovacie pomôcky, rysovacie potreby, rysovacie súpravy, rytecké súpravy, rytecké dosky, rytiny, sádzacie rámy (polygrafia), sádzadlá (polygrafia), sadzobnice (polygrafia), samolepky pre domácnosť a na kancelárske účely, papierové servítky, skicáre, skrinky na kancelárske potreby, spevníky, kancelárske spinky, papierové spinky, spinky na papier, spisové obaly (zaraďovače), perové spony, stealit (krajčírska krieda), stojany na fotografie, stojany na pečiatky, stojany na perá a ceruzky, stolové prestieranie z papiera, strieborný papier, knihárske (kancelárske) stroje a prístroje, stroje na lepenie obálok, strúhadlá na ceruzky (orezávadlá) elektrické aj neelektrické, svietivý papier, šablóny, gumovacie šablóny, plné šablóny - patróny, školská tabuľa, školské potreby (papier, písacie potreby), škrabky na kancelárske účely, škrobové lepidlá pre domácnosť a kancelárske účely, štetce, štítky (papierové nálepky), štočky s adresami, štočky s adresou, tabule na zapichovanie oznamov, aritmetické tabuľky, papierové alebo kartónové tabuľky, bytové teráriá, tlač (rytiny), tlačené časové plány a harmonogramy, tlačiace pásy s výnimkou textilných, tlačiareň kreditných kariet, tlačiarenský lis, prenosné tlačiarničky (kancelárska pomôcka), tlačivá, tlačové písmo, tlačové reglety, tlačové znaky, tlačoviny, toaletný papier, trhacie kalendáre, tuby z kartónu, tuhy do ceruziek (verzatiliek), účtovné knihy, úderníky písacích strojov, uhľový - kopírovací papier, rysovacie uholníky, umelecké litografie, umelohmotné fólie na balenie, umelohmotné fólie - naťahovacie na paletizáciu, papierové utierky, papierové utierky na tvár, útržkové bloky, valce do písacích strojov, maliarske valčeky, maliarske valčeky pre domácnosť, väzby na knihy, verzatilky, vinetovacie strojčeky, viskózové fólie na obaľovanie, viváriá, papierové vlajky, vodové farby, mištičky na vodové farby, pečatný vosky, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká do mikrovlnných rúr, vrecká na odpadky z papiera alebo plastických materiálov, vrecká na odpadky z papiera alebo z plastov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov, papierové vreckovky, výšivkové vzory, vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení, vyzina (želatína) na kancelárske účely a pre domácnosť, vzory na kopírovanie, vzory na šitie, vzory na výrobu odevov, záložky do kníh, záložky - stužky do kníh, papierové zástavy, zemepisné mapy, zinkografické štočky, zošity, zošívačky (kancelárske pomôcky), zotierače tabúľ (špongie), zoznamy.
35 - Administratívna správa hotelov, analýzy nákladov, aranžovanie výkladov, dražby, odhady lesného dreva, hospodárske (ekonomické) predpovede, spravovanie hotelov, obchodné alebo podnikateľské informácie, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov), komerčné informačné kancelárie, kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, klasifikovanie alebo zatrieďovanie vlny, pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov, komerčné informačné kancelárie, kopírovanie, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov dokladov atď., lepenie plagátov, marketingové štúdie, príprava miezd a výplatných listín, nábor zamestnancov, analýzy nákupných a veľkoobchodných cien, poradenstvo v obchodnej činnosti, pomoc pri riadení obchodnej činnosti, obchodné alebo podnikateľské informácie, poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií, profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, obchodný alebo podnikateľský prieskum, obchodný manažment a podnikové poradenstvo, obchodný manažment v oblasti umenia, oceňovanie alebo odhady lesného dreva (nezoťatého), oceňovanie obchodných podnikov, oceňovanie vlny, odkazovacie telefónne služby pre neprítomných predplatiteľov), organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, personálne poradenstvo, písanie na stroji, určovanie polohy prepravných vozňov pomocou počítačov, oceňovanie a odhady v oblasti podnikania, služby poskytované v súvislosti so sťahovaním podnikov, podpora predaja (pre tretie osoby), pomoc pri riadení obchodnej činnosti, odborné obchodné poradenstvo, poradenstvo pri vedení podnikov, poradenstvo v obchodnej činnosti, posudzovanie efektívnosti prevádzky a racionalizácie práce, zabezpečovanie preplácania novín a časopisov, zaobstarávanie predplatného pre tretie osoby, hospodárske alebo ekonomické predpovede, predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja, predvádzanie tovaru, služby týkajúce sa premiestňovania prevádzok, prenájom kancelárskych strojov a zariadení, prenájom kopírovacích strojov, prenájom predajných automatov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamných priestorov, prepisovanie, obchodný prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, príprava inzertných stĺpcov, reklama, on-line reklama na počítačovej reklamnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, rozširovanie reklamných oznamov, prenájom reklamných plôch, zásielkové reklamné služby, uverejňovanie reklamných textov B10070, reprografia dokumentov, revízia účtov, poradenské služby v oblasti obchodného alebo podnikateľského riadenia, poskytovanie pomoci pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov, riadenie priemyselných alebo obchodných podnikov, rozhlasová reklama, rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie vzoriek, sekretárske služby, spracovanie textov, sprostredkovateľské práce, stenografia, štatistické informácie, televízna reklama, televízne reklamy, účtovníctvo, zostavovanie výpisov z účtov, vedenie kartoték v počítači, vedenie účtovných kníh, výber osôb pomocou psychotestov, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových materiálov, vylepovanie plagátov, distribúcia vzoriek, vzťahy s verejnosťou (prieskum vzťahov medzi podnikmi, inštitúciami a spoločenským prostredím), zabezpečovanie novinového predplatného (pre predplatiteľov), zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, zásobovacie služby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky), zbieranie údajov z počítačových databáz.
38 - Elektronická pošta, informačné kancelárie, vysielanie káblovej televízie, telefónna komunikácia, komunikácia prostredníctvom optických káblov, komunikácia telefónnych mobilov, počítačová komunikácia, komunikácia pomocou počítačových terminálov, posielanie správ, posielanie telegramov, poskytovanie telekomunikačného pripojenia do svetovej počítačovej siete, poskytovanie užívateľského prístupu do svetovej počítačovej siete, elektronická pošta, prenájom faxových prístrojov, prenájom modemov, prenájom prístrojov na prenos správ, prenájom telefónov, prenájom telekomunikačných prístrojov, prenájom zariadení na prenos informácií, prenášanie správ telegrafmi, prenos faxom, prenos signálu pomocou satelitu, prenos správ a obrazových informácií pomocou počítača, prenos telegramov, prenosy správ alebo obrázkov pomocou počítačov, prenosy správ taxami, rozhlasové vysielanie, služby poskytované elektronickými tabuľkami (telekomunikačné služby), služby zabezpečujúce vstup do telekomunikačných sietí, telefonické služby, komunikácia pomocou telefónov, telegrafická komunikácia, telegrafický prenos, telegrafné služby, posielanie telegramov, prenos telegramov, informácie o telekomunikáciách, telekomunikačné informácie, televízne vysielanie, telexové služby, tlačové kancelárie, rádiové vysielanie, rozhlasové vysielanie, televízne vysielanie, vysielanie káblovej televízie, výzvy (rádiom, telefónom alebo inými elektronickými komunikačnými prostriedkami).
41 - Akadémie vzdelávania, cirkusy, praktické cvičenia (ukážky), prenájom dekorácií, detské jasle a škôlky, diaľkové štúdium, digitálna tvorba obrazov na výstupných zariadeniach, diskotéky (služby), prenájom divadelných dekorácií, divadelné predstavenia, drezúra zvierat, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), služby v oblasti estrád, filmová tvorba, prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva, filmové štúdiá, prenájom filmov, fotografická reportáž, fotografovanie, fotografovanie na mikrofilm, prevádzkovanie golfových ihrísk, gymnastický výcvik, prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi, hranie o peniaze, hudobné skladateľské služby, informácie o možnostiach rekreácie, informácie o možnostiach rozptýlenia, informácie o možnostiach zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, internátne školy, prevádzkovanie kasín, služby v kempingoch so športovým obsahom, výchovno-zábavné klubové služby, kluby zdravia (telesné cvičenia), služby pojazdných knižníc, knižnice (požičovne kníh), koncertné siene - sály, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, korešpondenčné kurzy, meranie času na športových podujatiach, prevádzkovanie múzeí, služby nahrávacích štúdií, nahrávanie videopások, nočné kluby, obveselenie, organizácia a vedenie dielní na výučbu, organizovanie a vedenie konferencií, organizovanie a vedenie kongresov, organizovanie a vedenie seminárov, organizovanie a vedenie sympózií, organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, organizovanie lotérií, organizovanie plesov, organizovanie predstavení (manažérske služby), organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných), organizovanie súťaží krásy, organizovanie športových súťaží, organizovanie živých vystúpení, služby poskytované orchestrom, pedagogické informácie, plánovanie a organizovanie večierkov, pomoc pri výbere povolania (poradenstvo v oblasti vzdelávania), on-line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí), on-line poskytovanie elektronických publikácií (bez možnosti kopírovania), postsynchronizácia - dabing, požičiavanie filmov, požičiavanie filmov, požičiavanie filmových premietačiek a ich príslušenstva, požičiavanie potápačskej výstroje, požičiavanie športového výstroja s výnimkou dopravných prostriedkov, požičiavanie videopások, služby poskytované prázdninovým táborom (zábava), praktický výcvik, výroba divadelných alebo iných predstavení, prekladateľské služby, prenájom audionahrávok, prenájom audioprístrojov, prenájom dekorácií, prenájom divadelných dekorácií, prenájom kinematografických filmov, prenájom osvetľovacích prístrojov pre divadelné sály a filmové štúdia, prenájom potápačskej výstroje, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, prenájom štadiónov, prenájom tenisových kurtov, prenájom videokamier, prenájom videorekordérov, prevádzkovanie karaoke, prevádzkovanie kinosál, prevádzkovanie športových zariadení, redigovanie scenárov, informácia o možnostiach rekreácií, služby pre oddych a rekreáciu, reportérske služby, rezervácia vstupeniek, rozhlasová zábava, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, výroba rozhlasových a televíznych programov, skúšanie - preskúšavanie (pedagogická činnosť), školenie, služby športoviskám, prenájom štadiónov, filmové štúdia, telesné cvičenie, televízna zábava, prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov, výroba rozhlasových a televíznych programov, zverejňovanie textov (okrem reklamných), titulky, tlmočenie posunkovej reči, tvorba videofilmov, umelecké módne agentúry, organizovanie a plánovanie večierkov, nahrávanie na videopásky, prenájom videopások, výcvik, on-line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, vydávanie kníh, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, náboženská výchova, výroba videofilmov, výroba divadelných alebo iných predstavení, výroba rozhlasových a televíznych programov, vyučovanie, vyučovanie - vzdelávanie, zábava - pobavenie, zábavné parky, prevádzkovanie zoologických záhrad, cvičenie zvierat, prenájom zvukových nahrávacích zariadení, živé predstavenie.
42 - Aktualizovanie počítačových programov, analýzy výťažnosti ropných polí, arbitráž (služby), architektonické poradenstvo, architektúra (architektonické služby), spravovanie autorských práv, podmorské bádanie, bakteriologický výskum, sprevádzanie v spoločnosti, sledovacie služby v oblasti duševného vlastníctva, expertízy (inžinierske práce), výskum v oblasti fyziky, geodézia, geologické expertízy, geologický prieskum - vyhľadávanie, geologický výskum, grafický výskum, grafický dizajn, hosťovanie na počítačových stránkach (webstránkach), služby v oblasti chémie, chemické analýzy, chemický výskum, inštalácia počítačových programov, interiérová výzdoba, kalibrácie, kontrola kvality, kontrola ropných veží, výskum v oblasti kozmetiky, licencie duševného vlastníctva, skúšky materiálu, meteorologické informácie, módny dizajn, navrhovanie obalov - obalový dizajn, obnovovanie počítačových databáz, overovanie pravosti umeleckých práv, penzióny, počítačové programovanie, inštalácia počítačových programov, aktualizovanie počítačových programov, zhotovovanie kópií počítačových programov, poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru, podmorský výskum, poradenské služby v oblasti životného prostredia, poradenstvo v oblasti duševného vlastníctva, posudzovanie ropných polí, konzultačné služby v oblasti práva duševného vlastníctva, licencie práva duševného vlastníctva, služby komerčných právnikov, právny výskum, predpovede počasia - meteorologické služby, prenájom počítačov, prenájom počítačového softvéru, prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie), prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické média, priemyselný dizajn, geologický prieskum, ropný prieskum, prieskum ropných polí, prieskum v oblasti využitia počítačov, prieskumy (inžinierske práce), štúdie technických projektov, vyhľadávanie ropy a ropný prieskum, skúšky materiálov, prenájom počítačového softvéru, spravovanie autorských práv, vypracovanie stavebných výkresov, štúdie technických projektov - projektová činnosť, technická kontrola automobilov, technický prieskum, skúšanie textilu, tvorba softvéru, vytváranie a udržiavanie počítačových stránok (webstránok) pre zákazníkov, overovanie pravosti umeleckých diel, umelecký dizajn, urbanistické plánovanie, biologický výskum, strojársky výskum, výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov), vytváranie oblakov, výzdoba interiérov, zememeračstvo, zotavovne rekonvalescentov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  QUANTASOFT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Milan Pašek - Quantasoft; Watsonova 55, 040 01 Košice 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žuffa, Patentová a známková kancelária, Žuffa Ladislav, Ing.; Svätoplukova 29, P. O. Box 56, 058 02 Poprad 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  21.02.2016 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.02.2016 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2006 10/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2007 3/2007 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 02.02.2017 2/2017 MA3M
 
POZ 341-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.03.2006 4 400,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 341-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 21.02.2006 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 23.02.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.02.2006 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 13.03.2006 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2006 Typ Platba
výsledok rešerše 26.07.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 26.07.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 29.02.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 18.05.2016 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 13.07.2016 Typ Odoslané
POZ 341-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku