Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3408-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201579 
(151)  Dátum zápisu  16.01.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  16.11.2021 
(210)  Číslo prihlášky  3408-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.10.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje okrem piva. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HOREC 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  PRELIKA, a. s., Prešov; Protifašistických bojovníkov 4, 080 01 Prešov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.11.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.10.2002 10/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 3408-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3408-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2001 Typ Platba
3 Žiadosť inde neuvedená 25.03.2002 Typ Doručené
4 všeobecný referátnik 08.04.2002 Typ Odoslané
5 výsledok rešerše 28.06.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 28.06.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Typ Odoslané
8 Podanie návrhu na výmaz 25.01.2008 Typ Doručené
9 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 28.01.2008 Typ Platba
10 41 Poplatok - kaucia 28.01.2008 Typ Platba
11 všeobecný referátnik 04.02.2008 Typ Odoslané
12 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 07.03.2008 Typ Odoslané
13 Odpoveď na správu úradu 09.05.2008 Typ Doručené
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 07.08.2008 Typ Doručené
14a Plná moc 07.08.2008 Typ Doručené
15 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 23.09.2008 Typ Interné listy
16 protokol o rokovaní komisie 23.09.2008 Typ Interné listy
17 protokol o hlasovaní 23.09.2008 Typ Interné listy
18 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 25.09.2008 Typ Odoslané
19 vnútrospisový list 02.12.2008 Typ Interné listy
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 31.01.2011 Typ Doručené
21 vyžiadanie poplatku za obnovu 25.02.2011 Typ Odoslané
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.03.2011 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 23.03.2011 Typ Odoslané
24 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 04.06.2015 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.06.2015 Typ Odoslané
26 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.06.2015 Typ Odoslané
27 41 Poplatok - kaucia 17.06.2015 Typ Platba
28 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 06.08.2015 Typ Odoslané
29 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 17.08.2015 Typ Platba
30 41 Poplatok - kaucia 17.08.2015 Typ Platba
31 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 14.08.2015 Typ Doručené
32 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 21.08.2015 Typ Odoslané
33 vnútrospisový list 19.08.2015 Typ Interné listy
34 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 23.10.2015 Typ Doručené
35 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 26.10.2015 Typ Doručené
36 menovanie, zvolanie komisie 10.11.2016 Typ Interné listy
37 protokol o rokovaní komisie 10.11.2016 Typ Interné listy
38 protokol o hlasovaní komisie 10.11.2016 Typ Interné listy
39 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 14.11.2016 Typ Odoslané
40 Žiadosť inde neuvedená 28.11.2016 Typ Doručené
41 všeobecný referátnik 14.12.2016 Typ Odoslané
42 Podanie rozkladu 16.12.2016 Typ Doručené
43 predkladacia správa k rozkladu 30.12.2016 Typ Interné listy
44 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 04.01.2017 Typ Odoslané
45 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 11.01.2017 Typ Odoslané
46 Odôvodnenie rozkladu 16.01.2017 Typ Doručené
47 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 08.03.2017 Typ Odoslané
48 Vyjadrenie k rozkladu 21.03.2017 Typ Doručené
49 Vyjadrenie k rozkladu 17.03.2017 Typ Doručené
50 Vyjadrenie k rozkladu 28.03.2017 Typ Doručené
51 všeobecný referátnik 13.04.2017 Typ Odoslané
52 Vyjadrenie k rozkladu 15.05.2017 Typ Doručené
52a Príloha inde neuvedená 15.05.2017 Typ Doručené
52b Sprievodný list 15.05.2017 Typ Doručené
53 Vyjadrenie k rozkladu 17.05.2017 Typ Doručené
53a Príloha inde neuvedená 17.05.2017 Typ Doručené
54 Žiadosť inde neuvedená 18.05.2017 Typ Doručené
55 všeobecný referátnik 25.05.2017 Typ Odoslané
56 Vyjadrenie k rozkladu 30.06.2017 Typ Doručené
56a Príloha inde neuvedená 30.06.2017 Typ Doručené
57 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 21.03.2018 Typ Doručené
57a Príloha inde neuvedená 21.03.2018 Typ Doručené
58 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 24.05.2018 Typ Odoslané
59 Žiadosť inde neuvedená 31.07.2018 Typ Doručené
59a Plná moc 31.07.2018 Typ Doručené
59b Príloha inde neuvedená 31.07.2018 Typ Doručené
60 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 10.04.2019 Typ Interné listy
61 protokol o rokovaní komisie 10.04.2019 Typ Interné listy
62 protokol o hlasovaní komisie 11.04.2019 Typ Interné listy
63 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 12.04.2019 Typ Odoslané
64 Žiadosť inde neuvedená 03.05.2019 Typ Doručené
64a Plná moc 03.05.2019 Typ Doručené
65 zaslanie vyjadrenia protistrany 07.05.2019 Typ Odoslané
66 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 24.05.2019 Typ Doručené
66a Príloha inde neuvedená 24.05.2019 Typ Doručené
67 zaslanie vyjadrenia protistrany 04.06.2019 Typ Odoslané
68 Oznámenie inde neuvedené 08.08.2019 Typ Doručené
68a Sprievodný list 08.08.2019 Typ Doručené
69 menovanie, zvolanie komisie 15.01.2020 Typ Interné listy
70 protokol o rokovaní komisie 23.01.2020 Typ Interné listy
71 protokol o hlasovaní komisie 23.01.2020 Typ Interné listy
72 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 12.02.2020 Typ Odoslané
73 Podanie rozkladu 13.03.2020 Typ Doručené
73a Sprievodný list 13.03.2020 Typ Doručené
73b Generálna plná moc 13.03.2020 Typ Doručené
74 Podanie inde neuvedené 17.03.2020 Typ Doručené
74a Plná moc 17.03.2020 Typ Doručené
75 Žiadosť inde neuvedená 19.03.2020 Typ Doručené
76 zaslanie vyjadrenia protistrany 03.04.2020 Typ Odoslané
77 Doplnenie materiálov 14.04.2020 Typ Doručené
77a Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77b Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77c Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77d Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77e Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77f Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77g Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77h Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77i Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77j Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77k Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77l Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77m Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77n Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77o Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77p Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77q Odôvodnenie rozkladu 14.04.2020 Typ Doručené
77r Plná moc 14.04.2020 Typ Doručené
78 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 23.04.2020 Typ Odoslané
79 predkladacia správa k rozkladu 24.04.2020 Typ Interné listy
80 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 22.05.2020 Typ Odoslané
81 Vyjadrenie k rozkladu 29.07.2020 Typ Doručené
81a Sprievodný list 29.07.2020 Typ Doručené
82 Žiadosť inde neuvedená 31.07.2020 Typ Doručené
82a Odôvodnenie žiadosti 31.07.2020 Typ Doručené
82b Generálna plná moc 31.07.2020 Typ Doručené
83 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 05.08.2020 Typ Odoslané
84 Podanie inde neuvedené 02.09.2020 Typ Doručené
84a Odôvodnenie podania 02.09.2020 Typ Doručené
84b Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
84c Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
84d Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
84e Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
84f Príloha inde neuvedená 02.09.2020 Typ Doručené
85 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 16.09.2020 Typ Odoslané
86 Oznámenie inde neuvedené 20.11.2020 Typ Doručené
86a Sprievodný list 20.11.2020 Typ Doručené
86b Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
86c Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
86d Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
86e Príloha inde neuvedená 20.11.2020 Typ Doručené
87 Žiadosť inde neuvedená 01.12.2020 Typ Doručené
88 zaslanie vyjadrenia k rozkladu podateľovi rozkladu 02.12.2020 Typ Odoslané
89 Podanie inde neuvedené 14.12.2020 Typ Doručené
89a Príloha inde neuvedená 14.12.2020 Typ Doručené
90 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 15.12.2020 Typ Odoslané
91 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
92 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 26.03.2021 Typ Doručené
92a Sprievodný list 26.03.2021 Typ Doručené
93 vyžiadanie poplatku za obnovu 09.04.2021 Typ Odoslané
94 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2021 Typ Platba
95 dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2021 Typ Odoslané
96 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 19.10.2021 Typ Interné listy
97 protokol o rokovaní komisie 19.10.2021 Typ Interné listy
98 protokol o hlasovaní komisie 19.10.2021 Typ Interné listy
99 Rozhodnutie o rozklade (po zápise) 20.10.2021 Typ Odoslané
100 vnútrospisový list 15.11.2021 Typ Interné listy
POZ 3408-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku