Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 340-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230391 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  340-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.05.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.10.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  14, 16, 20, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  14 - Amulety, prívesky (šperky); brošne ako šperky; klenoty, šperky z emailovej keramiky; ihlice (šperky); šperky z jantáru; kazety na šperky; spony na kravaty; medailóny (šperky); náhrdelníky; náramky na hodinky; náramky (šperky); polodrahokamy; prstene (šperky); retiazky na hodinky; retiazky (šperky, klenoty; bižutéria; štras (farebné sklo); šperky z drôtov; figuríny z drahých kovov; drahé kamene.
16 - Akvarely; grafity; fotografie; knihy; knižné záložky; lepenkové alebo papierové škatule; modelovacie materiály; obrazy; obrazy (maľby) zarámované aj nezarámované; ozdobné kvetináče z papiera; olejotlač; periodické a neperiodické publikácie; brožúry, letáky, plagáty, kalendáre, firemné/obchodné tlačoviny; papier a výrobky z neho uvedené v tejto triede; lepenka a výrobky z nej uvedené v tejto triede; obaly (papiernický tovar); plastické hmoty na modelovanie; portréty; rytiny; tlačoviny.
20 - Figuríny z dreva, vosku, sadry alebo plastických hmôt; podušky, ležoviská alebo hniezda pre zvieratá chované v domácnostiach; korálkové záclony ozdobné; nábytok; podušky; vankúše; príslušenstvo nábytku s výnimkou kovového; rámy na obrazy; sedadlá; stoličky; servírovacie stolíky; umelecké stolárske výrobky; zrkadlá; interiérové doplnky s výnimkou kovových.
28 - Bábiky; bábky; divadelné masky; hračky; hračky pre zvieratá; plyšové hračky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.16, 26.11.13, 27.05.12, 02.01.23, 04.05.21, 04.05.03, 27.03.02, 27.99.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Radičová Eva, PhDr.; Brezová 3326/15C, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2016 04/2016 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 340-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 340-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 25.02.2011 Typ Doručené
1b Plná moc 25.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 10.03.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 16.03.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.08.2011 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.02.2015 Typ Doručené
6a Plná moc 27.02.2015 Typ Doručené
7 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.12.2015 Typ Doručené
8a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.12.2015 Typ Doručené
8b Príloha inde neuvedená 07.12.2015 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 22.01.2016 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2016 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Typ Odoslané
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2020 Typ Doručené
POZ 340-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2015 Máčajová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.03.2016 Radičová Eva, PhDr. Kelley Eva, PhDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku