Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 339-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  339-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačové softvérové aplikácie pre mobilné zariadenia (sťahovateľné); počítačový softvér pre mobilné zariadenia (nahraté počítačové programy).
39 - Poskytovanie informácií o automobiloch na prenájom prostredníctvom internetu; prenájom vozidiel; prenájom cestných vozidiel; sprostredkovanie prenájmu automobilov; sprostredkovanie prenájmu vozidiel; prenájom automobilov; doprava, preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 26.01.18, 27.05.01, 27.99.08, 29.01.01, 09.01.07, 26.11.12, 26.01.99 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  oranžová, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HoppyGo s.r.o.; Jankovcova 1603/47a, Holešovice, 170 00 Praha 7; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Marják, Ferenci & Partners s.r.o.; Tajovského 17, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 339-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 339-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 03.02.2021 Typ Doručené
1b Osvedčovacia doložka 03.02.2021 Typ Doručené
1c Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 17.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 26.02.2021 Typ Doručené
6a Sprievodný list 26.02.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 01.03.2021 Typ Interné listy
POZ 339-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku