Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 339-2011
(111)  Trademark Number  230390 
(151)  Registration Date  15.08.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  339-2011 
(220)  Application Date  25.02.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.05.2011 
(450)  Publication of Registration Date  04.10.2011 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 16, 38, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Magnetické nosiče údajov; zvukové, obrazové a zvukovo-obrazové nahrávky na všetkých nosičoch, ako aj v digitálnej (elektronickej) podobe; programové vybavenie počítačov.
16 - Tlačoviny; časopisy; letáky; prospekty; periodiká; knihy; bulletiny; informačné a propagačné materiály.
38 - Televízne vysielanie; rozhlasové vysielanie; komunikačné služby prostredníctvom rozhlasu, televízie, počítačovej siete, mobilných telefónov; prenos a šírenie správ, informácií, publikácií, audiovizuálnych diel prostredníctvom komunikačných sietí vrátane internetu; tlačové kancelárie; spravodajské agentúry.
41 - Vzdelávanie; zábava; informácie o možnostiach zábavy; zábavné parky; tvorba a výroba televíznych programov; výroba audiovizuálnych programov; výroba videofilmov; televízna zábava; organizovanie kultúrnych, vzdelávacích, športových a zábavných podujatí; filmová tvorba; zhromažďovanie a poskytovanie informácií v oblasti kultúry, športu, zábavy a vzdelávania; organizovanie a vedenie koncertov, hudobných vystúpení, súťaží krásy, športových, vedomostných súťaží; organizovanie výstav na vzdelávanie a kultúrne účely; organizovanie konferencií, školení, živých vystúpení, večierkov; služby nahrávacích štúdií; reportérske služby; vydavateľská a nakladateľská činnosť s výnimkou vydávanie reklamných a náborových textov; elektronická edičná služba (DTP služby); divadelné predstavenia; postsynchronizácia (dabing); tlmočenie posunkovej reči. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Višegrádsky kabaret - Visegrad Cabaret 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Radičová Eva, PhDr.; Brezová 3326/15C, 900 25 Chorvátsky Grob; SK 
(740)  Attorney(s)  GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.; Olivová 10, 949 01 Nitra 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  25.02.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.02.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.05.2011 05/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.10.2011 10/2011 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2016 04/2016 TC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 339-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 339-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 10.03.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.03.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 16.08.2011 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.02.2015 Type Delivered
6a Plná moc 27.02.2015 Type Delivered
7 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Type Sent document
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.12.2015 Type Delivered
8a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.12.2015 Type Delivered
8a Príloha inde neuvedená 07.12.2015 Type Delivered
9 vyžiadanie poplatku 22.01.2016 Type Sent document
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.01.2016 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Type Sent document
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2020 Type Delivered
POZ 339-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2015 Máčajová Mária, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2015 GIRMAN IP Management, Girmanová Zuzana, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 08.03.2016 Radičová Eva, PhDr. Kelley Eva, PhDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku