Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3382-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202184 
(151)  Dátum zápisu  05.03.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3382-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.12.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.06.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrotechnické a elektronické prístroje a zariadenia patriace do triedy 9.
37 - Servis elektrotechnických a elektronických prístrojov a zariadení.
42 - Počítačové programovanie, vývoj a projektovanie v elektrotechnike a elektronike. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ELPRO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELPRO, Ondráš Milan, Ing.; M. R. Štefánika 25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.12.2002 12/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.06.2003 06/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.05.2012 05/2012 ND3M
 
POZ 3382-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3382-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 20.08.2002 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 23.08.2002 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 06.09.2002 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 12.09.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.03.2003 Typ Odoslané
8 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 05.12.2011 Typ Doručené
9 všeobecný referátnik 15.12.2011 Typ Odoslané
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 04.01.2012 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za obnovu 23.02.2012 Typ Odoslané
12 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 02.03.2012 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 19.03.2012 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.03.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 25.11.2021 Typ Doručené
15a Sprievodný list 25.11.2021 Typ Doručené
15b Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
16 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 01.12.2021 Typ Platba
POZ 3382-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku