Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3380-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205867 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3380-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 04, 05, 09, 11, 14, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Aktínium; amerícium; antimón; argón; arzén; astát; bárium; zlúčeniny bária; berkélium; cér; cézium; chlór; curium; síra; draslík; dusík; dysprózium; erbium; európium; fermium; fluór; fluoritové zmesi; fosfor; francium; gadolínium; galán bizmutu; gálium; gáfor na priemyselné použitie; grafit na priemyselné účely; hélium; holmium; jód na chemické účely; kainit; kalifornium; kolódium; kremík; kyslík; lítium; magnezit; manganát; metán; neodým; neón; neptúnium; ortuť; plutónium; polónium; rádioaktívne prvky na vedecké účely; rádium na vedecké účely; radón; rénium; rubídium; samárium; selén; skandium; sodík; stroncium; tálium; uhlík; uhlík do filtrov; urán; vodík; xenón; yterbium; ytrium; witerit; titanit; túlium; tórium; technécium; tragant; tragantová guma; terbium; telúr; tanín; štiepateľné chemické prvky; kyseliny; mastné kyseliny; minerálne kyseliny; kyseliny na báze benzénov; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina chlórová; kyselina chlorovodíková; kyselina chrómová; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina jodičná; kyselina mliečna; kyselina mravčia; kyselina oktadecénová; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová; kyselina soľná; kyselina uhličitá; kyselina vínna; kyselina antranilová; kyselina arzenitá; kyselina galotanická; kyselina galová na výrobu atramentu; kyselina octová; kyselina benzénkarboxylová; kyselina pyrogalová; kyselina siričitá; kyselina sírová; kyselina steárová; kyselina volfrámová; kyselinovzdorné chemické zlúčeniny; oxid antimonitý; oxid barnatý; oxid dusný; oxid hlinitý; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortuťnatý; oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uhličitý - suchý ľad; oxid uránu; oxid zirkóničitý; oxidy chrómu; síran bárnatý; síran chromito-draselný; síran meďnatý, vitriol; peroxosírany; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; dusičnany; dusičnan bizmutitý na chemické účely; dusičnan strieborný; dusičnan uránu; soľ (surovina); kamenná soľ; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soli (chemické prípravky); soľ kyseliny šťaveľovej; soli alkalických kovov; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné účely; soli ortuti; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli železa; soli zlata; soli (hnojivá); soli do galvanických batérie; amónne soli; chromité soli; chrómové soli; jódované soli; soli čpavku; soli drahých kovov na priemyselné účely; sulfáty; sulfid antimonitý; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfónové kyseliny; priemyselné chemikálie; acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej; acetát celulózy, v surovom stave; acetáty, octany, etanáty (chemikálie); acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); acrylové živice, surové; agar-agar; aktívne uhlie; aldehyd amónny; aldehydy; algináty (chemické prípravky); alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkálie; alkaloidy; alkohol; amoniak; amoniak na priemyselné účely; kamencový amoniak; amylacetát, etanát pentylový; amylalkohol; anhydridy; arabská guma na priemyselné účely; arzeničnan olovnatý; baryt; barytový papier; bauxit; bentonit; benzénové deriváty; antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť; bezvodý amoniak; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely; biochemické katalyzátory; bizmut; látky na výrobu blýskania; bróm na chemické účely; celulóza, buničina; filtračné materiály (chemické prípravky); lampová čerň, lampové sadze na priemyselné účely; syntetické materiály na absorpciu oleja; chemické čističe oleja; chemické odlučovače oleja; chemické prípravky na čistenie, na odmasťovanie; chemické prípravky na odstraňovanie vosku; chemické tužidlo na kaučuk; chemické tužidlo na papier; chlorečnany; chloristany; chloridy; chlorid hlinitý; chlorid horečnatý; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chlórnan sodný; chlórové vápno; chrómany; prípravky na čistenie plynu; chemické prípravky na čistenie vody; defolianty; dehydratačné prípravky na priemyselné účely; deriváty celulózy; destilovaná voda; detergenty na použitie vo výrobnom procese; diastáza (enzým) na priemyselné účely; diatomit; diazopapier; dichlór cínu; dichróman draselný; dichróman sodný; dioxalát draslíka; disperzia plastov; ropné dispergačné činidlá; olejové disperzné činidlá; ditioničitany; dolomit na priemyselné účely; drevovina; trieslové drevo; dubienky; kaliace látky do emailu; chemické výrobky na matnenie emailu; emulgátory; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzýmy na priemyselné účely; epoxidové živice, v surovom stave; estery celulózy na priemyselné účely; estery; etán; etanát olovnatý, etanát olovičitý; éter kyseliny sírovej; étery celulózy na priemyselné účely; étery; etylalkohol; etyléter, etánoxyetán; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na výrobu pigmentov; fenol na priemyselné účely; fermenty na chemické účely; mliečne fermenty na chemické účely; ferokyanidy; filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); flokulačné činidlá; formaldehyd na chemické účely; fosfatidy; gambir; getery - chemicky aktívne látky; chemické prípravky na výrobu glazúry s výnimkou pigmentov; glukóza na priemyselné účely; glukozidy; glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glykol; glykoléter; látky na výrobu, na renováciu gramofónových platní; hydrát hlinitý; hydráty; kvapaliny do hydraulických obvodov; hydrazín; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxidy alkalických kovov; látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie inkrustácie; látky proti tvoreniu vodného kameňa; izopropyltoluén; izotopy na priemyselné účely; kalcinovaná sóda; kamenec; hlinitý kamenec; kaolín; karbid; karbid vápenatý; kasiopeum (lutécium); katalyzátory chemické; katechu (extrakt východoindickej akácie); látky na ochranu kaučuku; kvapalný kaučuk; kaučukový roztok; kazeín na priemyselné účely; kebračo na priemyselné účely; konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov; korozívne prípravky; ketóny; kremičitan hlinitý; kreozot na chemické účely; krotónaldehyd; kryogénne prípravky; kryptón; kyanidy; roztoky na kyanotypiu; kyanotypové plátno; planografický materiál; lantán; lecitín, ako surovina; magnetická kvapalina na priemyselné účely; kôra mangového stromu na priemyselné účely; mastenec (kremičitan horečnatý); prípravky na oddeľovanie mastnoty; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; médiá na automatický prenos; metaloidy; metylbenzén; metylbenzol; metyléter; morská voda (na priemyselné účely); múka na priemyselné účely; namáčacie, zvlhčovacie prípravky na farbenie a čistenie; neutralizačné prípravky toxických plynov; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; octan hlinitý; prípravky, látky na odstránenie politúry; ohňovzdorné prípravky; olivín (chemický prípravok); organické čistiace prípravky; jodid hlinitý; oxaláty; chloridy paládia; albuminový papier; nitrifikačný papier; lakmusový papier; regeneračný papier; papierovina (papierová vláknina); peroxid vodíka; peroxoboritan sodný; peroxouhličitany; planografický papier; disperzné činidlá na plastické hmoty; plastické hmoty, ako suroviny; plastisoly; plynové poháňače do aerosólov; stužené plyny na priemyselné účely; potaš (uhličitan draselný); povrchovo aktívne chemické činidlá; tenzné činidlá; prazeodým; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na zmäkčovanie vody; prípravky proti tvorbe kotolného kameňa; prométium; protaktínium; proteín (surovina); protiskvapalňovacie chemické látky; rozpúšťadlá na gumu; odglejovacie prípravky; sacharín; sadze na priemyselné účely; salmiak; zmesi na výrobu sietí; silikáty; silikóny; škrob na priemyselné účely; chemické látky na skvapalňovanie škrobu; škrob (apretúra); spinely (chemické prípravky); spódium (kostné uhlie); štiepateľné materiály pre jadrovú energetiku; syntetické živice, v surovom stave; tapioková múka na priemyselné účely; tetraboritan disodný, bórax; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; tiokarbanilid; tmely, ako impregnačné látky s výnimkou farieb; toluén; triesloviny; uhličitany; uhličitan horečnatý; uhličitan vápenatý; uhľohydráty; umelé živice, v surovom stave; urýchľovače vulkanizácie; látky na vytvrdenie vápenca; acetát vápna; prípravky podporujúce varenie na priemyselné účely; draselná voda; ťažká voda; vulkanizačné prípravky; vymieňač iónov (chemické prípravky); vyzina s výnimkou vyziny pre domácnosť a kancelárske účely; zásady (chemické látky); želatína na priemyselné účely; zemiaková múčka na priemyselné účely; zmäkčovadlá; zmäkčovadlá na priemyselné účely; žieravé látky na priemyselné účely; prípravky na popúšťanie kovov; prípravky na kalenie kovov; prípravky na žíhanie kovov; moridlá na kovy; chemické prípravky na úpravu a opracovanie zliatin kovov; obrábacie prípravky na konečnú úpravu ocele; prípravky na opracovanie odliatkov; kovové mydlá na priemyselné účely; prípravky na lejacie formy; spojivá (lejárske); lejársky piesok; tmel, nauhličovadlo (metalurgia); galvanický kúpeľ; prípravky na galvanizáciu; palivá pre jadrové reaktory; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; prípravky na úsporu paliva; šetriče uhlia; látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); antidetonačné látky pre spaľovacie motory; chemické prísady do motorových palív; detergentné prísady do benzínu; chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov; chladiace zmesi do motorov vozidiel; chladiace prípravky (zmesi); nemrznúca zmes; prípravky proti vyvretiu chladiacej kvapaliny v motoroch; odpeňovacie roztoky do akumulátorov batérií; okyslená voda na dobýjanie batérií, akumulátorov; brzdové kvapaliny; zmesi na opravu pneumatík, duší pneumatík; tmel na pneumatiky; chemické prípravky - umelé sladidlá; oleje na konzervovanie potravín; priemyselné filtračné látky na nápoje; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; chemické prípravky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách; moridlá na tabak; chemické prípravky na sebaobranu; hasiace zmesi; chemické látky na konzervovanie potravín; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní; vína); chemické prípravky na fermentáciu, kvasenie vína; produkty destilácie drevného liehu; drevný lieh (metylalkohol); drevný ocot; liehový ocot; vinný alkohol; vinný kameň s výnimkou vinného kameňa na farmaceutické účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; živočíšne uhlie; prípravky zo živočíšneho uhlia; hlina; zemina na pestovanie; vzácne zeminy; diatomová zemina; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; rozsievková zemina; poľnohospodárske hnojivá; humus na hnojenie na list; kompost; morské chaluhy (hnojivo); rašelina ako hnojivo; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; bezzeminové rastlinné substráty; troska (hnojivo); guáno; chemické prípravky na zlepšenie pôd; prípravky na hnojenie; liadok; dusíkaté hnojivá; dusičnan vápenatý (hnojivo); kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); fosfáty (hnojivá); superfosfáty (hnojivá); vtáčí lep; záhradnícke chemikálie, agrochemikálie, chemikálie pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov hormóny na aktiváciu a rýchlenie dozrievania ovocia; prípravky na konzervovanie kvetov; štepárske vosky; tmel na štepenie stromov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; karbonyl na ošetrovanie rastlín; prípravky proti klíčivosti zeleniny; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; ochranné chemické prípravky na vinič; chemické prísady do insekticídov, fungicídov; prípravky na reguláciu rastu rastlín; moridlá na semená; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; sadze na poľnohospodárske účely; ílový výplach; vrtný kal, vrtný výplach; chemické aditíva do ílového výplachu; prísady, chemické, do vrtných kalov; filmy, kinofilmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; röntgenové filmy, s citlivou vrstvou, neexponované; fotografický papier; svetlocitlivý papier so svetlocitlivou vrstvou; samotónovací papier (fotografia); fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou; ferotypové platne (fotografia); chemické prípravky na použitie vo fotografii; fotografické vývojky; fotografické emulzie; pektín (fotografia); farbiace kúpele (fotografia); farbiace soli (tónovacie prípravky na fotografiu); fotografické redukčné činidlá; zoslabovače negatívov na fotografické účely; senzibilizátory, scitlivovače (fotografia); svetlotlačové plátno (fotografia); želatína na fotografické účely; ustaľovacie kúpele na fotografie; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie; chemické látky na leptanie skla; chemické látky na matnenie skla; chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu okenného skla; emaily a chemické prípravky na farbenie skla; kalivá na emaily a sklo; prípravky proti zakaľovaniu skla; prípravky proti matneniu šošoviek; vodné sklo; keramické glazúry; zmesi na výrobu technickej keramiky; keramické materiály vo forme častíc, na použitie ako prostriedky na filtrovanie; keramické zmesi na spekanie (granuly, prášok); chemické látky na prevzdušnenie betónu; spojivá do betónu; konzervačné prípravky na konzervovanie betónu, cementu s výnimkou farieb a olejov; ochranné, konzervačné prípravky na tehly a tehlové murivo okrem farieb a olejov; prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb; ochranné prípravky na škridly s výnimkou farieb a olejov; tmely, spojivá, lepidlá na obkladačky; chemické prípravky na čistenie komínov; rozpúšťadlá na fermeže a laky; gurjunský balzam na výrobu fermeží a lakov; chemikálie na vyplachovanie radiátorov; sumach na garbiarske účely; algarovila (garbiarstvo); chemické prípravky na ošetrenie kože, usní; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; lepidlá na kožu; lepidlá, tmely na obuv; mastix na kožu; oleje na činenie kože; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože - garbiarstvo; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov; moridlo (na použitie v garbiarstve); garbiarske prípravky na mastenie kože; garbiarske prípravky na vyrobenie koží; naftalín; apretúry; prípravky na apretovanie a konečnú úpravu textílií; dextrín (apretúra); chemické avivážne prípravky na priemyselné účely; chemické prípravky proti fľakom, škvrnám na textilných látkach; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; chemické impregnačné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); namáčacie, zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; bieliace prípravky pre textilný priemysel; prípravky na valchovanie; valchovacia hlina pre textilný priemysel; zváracie, spájkovacie pasty; ochranné plyny na zváranie; chemické prípravky na zváranie; prípravky na tvrdé spájkovanie; tavidlá na tvrdé spájkovanie; lepidlá na priemyselné účely; gleje, lepidlá (škrobové lepidlá, glutén) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť; lepidlá a gleje na lepenie plagátov; oddeľovacie a odlepovacie prípravky; lepidlá na tapetovanie; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; lepiace materiály na adhezíva na priemyselné účely; prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami; prípravky na glejenie; jódované bielkoviny; sladová bielkovina; bielkovina (živočíšna alebo rastlinná, ako surovina); viskóza; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov); chemické látky na laboratórne analýzy (s výnimkou analýz na lekárske alebo zverolekárske; účely); bakteriologické, bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účel; chemické činidlá (okrem činidiel na lekárske a zverolekárske účely); diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely; kultúry mikroorganizmov s výnimkou kultúr na lekárske a zverolekárske účely; indikátorový papier; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
03 - Voňavkárske výrobky; voňavky; voňavá zmes; kolínske vody; parfumovaná voda; vonné drevo; ružový olej; levanduľová voda; levanduľový olej; vydymovacie prípravky (parfumy); pižmo (parfuméria); oleje do parfumov a vôní; základné látky na kvetinové parfumy; výťažky z kvetov (parfuméria); mentol pre parfumériu; mentolová esencia (éterický olej); ambra (parfuméria); ionón (parfuméria); vrecúška s parfumovaným práškom na bielizeň; dezodoranty na osobnú potrebu; prípravky proti poteniu; spreje na osvieženie dychu; toaletné, kozmetické prípravky; kozmetické potreby, kozmetické taštičky; čistiace mlieka na kozmetické, toaletné účely; kozmetické krémy; farbivá na toaletné účely; kozmetické farby; prípravky na odstraňovanie farby; vata, vatové tyčinky, tampóny na kozmetické účely; spojivá - lepidlá na kozmetické účely; tuky, oleje na kozmetické účely; vazelína na kozmetické účely; toaletné vody; mandľové mlieko na kozmetické účely; adstringentné prípravky na kozmetické účely; kozmetické prípravky na určené na starostlivosť o pleť; pleťové vody na kozmetické účely; pleťová voda po holení; bieliace krémy na pokožku; bieliace prípravky na kozmetické účely; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); kozmetické tampóny, obrúsky napustené pleťovým tonikom; prípravky na líčenie, líčidlá; prípravky na odstraňovanie líčidla; púder, práškový mejkap; kozmetické ceruzky; rúže; lesky na pery, leštiaca červeň; kozmetické prípravky na obočie; ceruzky na obočie, obočenky; špirála na riasy; kozmetické prípravky na mihalnice; umelé mihalnice; lepidlá na nalepovanie umelých mihalníc; kozmetické opaľovacie prípravky; ošetrovacie prípravky na nechty; laky na nechty; umelé nechty; prípravky na odstránenie lakov; šampóny; farbivá alebo tónovače na vlasy; farby na fúzy a brady; peroxid vodíka na kozmetické účely; neutralizačné prípravky pri trvalej ondulácii; pomády na kozmetické účely; vlasové vody; lak na vlasy; prípravky na kučeravenie vlasov; pomády, vosky na fúzy; holiace prípravky; lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov; prípravky na čistenie zubov; prípravky na čistenie umelých chrupov; ústne vody, nie na lekárske účely; mydlá, mydielka; mydlá na holenie; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; mandľové mydlo; medicinálne mydlá; kozmetické prípravky do kúpeľa; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely; ozdobné kozmetické obtlačky; kozmetické prípravky na zoštíhlenie; depilačné prípravky; depilačný vosk; pemza; pracie prípravky; namáčacie prípravky, prípravky na predpieranie; quilajová kôra na pranie; sóda na bielenie, na pranie; bieliace prípravky; soli na bielenie; odfarbovače; farbiace prípravky na modrenie šatstva, bielizne; šlichtovacie prípravky; vosk na použitie pri praní; zmäkčovadlá na textílie a bielizeň; chemické avivážne prípravky na použitie v domácnosti; škrob na bielizeň; amidon (apretačný prípravok); javelový lúh; leštiace, glazovacie prípravky na bielizeň; abrazíva, prostriedky na brúsenie; sklené plátno; brúsny papier; sklený, šmirgľový papier; pieskové, brúsne plátno; diamantové brusivo; karbid kremíka; karbidy kovu (brusivo); korund (brusivo); prípravky na ostrenie, brúsne prípravky; pasty na obťahovacie remene na britvy; leštiace prípravky, leštidlá; leštiace pasty, vosky; leštiaci kameň; papier na leštenie; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštidlá na obuv, leštiace krémy na obuv; konzervačné, ochranné prípravky na kožu (leštidlá); obuvnícke vosky; tripel (kameň) na leštenie; vosky na parkety, dlážku; čistiace prípravky; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie za sucha; vulkanický popol na čistenie; prípravky na čistenie odpadových rúr; čistiace prípravky na automobilové okná; oleje na čistenie; bieliace a čistiace prípravky na kožu; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa pre domácnosť; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo výrobnom procese; odstraňovače podlahových parketových voskov (čistiaci prípravok); terpentín, ako odmasťovací prípravok; odhrdzovacie prípravky; odstraňovače škvŕn; éterické esencie, éterické esenciálne oleje; éterické oleje z cédrového dreva; aromatické látky (esencie); aromatické látky do nápojov (esenciálne oleje); aromatické látky, príchuti do zákuskov (esencie); badiánová esencia; bergamotový olej; citrónové éterické oleje; mandľový olej; jasmínový olej; gaultierový olej; geraniol; heliotropín; práškový mastenec; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; čpavok, amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok; čistiace prípravky na tapety; krieda na čistenie; chemické prípravky na osvieženie farieb; detergenty s výnimkou detergentov na použitie vo výrobnom procese a na lekárske účely; kamenec (antiseptický prípravok); lúh sodný; chlórnan draselný; sklotextil; safrol; terpény; krajčírsky vosk; plavená krieda; kadidlo; kozmetické prípravky pre zvieratá; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
04 - Benzén; benzol; gazolín; cerezín; elaín; etylalkohol; stearín; xylén; xylol; parafín; palivá; materiály na podpaľovanie; papierové pásky na zapaľovanie; palivové drevo; drevené triesky na zapaľovanie; palivové plyny; minerálne palivá; stužené plyny (palivo); uhlie aj kamenné; antracit; lignit; koks; uhoľné brikety; uhoľný prach (palivo); drevené uhlie (palivo); palivové brikety; drevené brikety; rašelina (palivo); rašelinové brikety ako palivo; palivové, horľavé oleje; uhoľný dechtový olej; mazut; motorové palivá, pohonné látky; benzín; motorové oleje; prísady, aditíva, nechemické, do motorových palív; prchavé pohonné zmesi, palivové zmesi do karburátorov; palivá na báze alkoholu; generátorový plyn; nafta aj na kúrenie; kerzín, rafinovaný petrolej; osvetľovacie prostriedky; plyn na svietenie; tuky na svietenie; vosk na svietenie; petrolejový éter; loj; sviečky (na svietenie); nočné lampičky (sviečky); sviečky na vianočné stromčeky; lampové a sviečkové knôty; priemyselné oleje; priemyselné tuky; mazadlá; mazacie oleje; mazacie tuky; mazadlá na laná, remene; mazadlá na zbrane; mastiace tuky, mazadlá na obuv; konzervačné, ochranné prípravky na kožu (oleje a tuky); grafit na mazanie; tuk z ovčej kože, lanolín; kosťový olej na priemyselné účely; olej na ochranu, konzervovanie muriva; oleje na odstránenie debnenia - stavebníctvo; plynový olej; repkový olej na priemyselné účely; ricínový olej na technické účely; rybí olej, nie na ľudskú spotrebu; slnečnicový olej na priemyselné účely; prípravky zo sójového oleja proti priľnavosti kuchynského riadu; zvlhčujúci olej; olej na textil; oleje do farieb; vazelína na priemyselné účely; vosk, ako surovina; vosk na priemyselné účely; včelí vosk; vosky na remene; vosk z karnaubovej palmy; ligroin; prípravky na viazanie prachu na zametanie, zmesi na viazanie prachu, odprašovanie; prípravky na odstraňovanie prachu; protišmykové prípravky na hnacie remene; ropa, surová alebo rafinovaná; rezné chladiace kvapaliny; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary,
05 - Liečivé, terapeutické prípravky do kúpeľa; prípravky do perličkových kúpeľov; liečivé kúpeľové soli; vonné soli; soli do minerálnych kúpeľov; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; soli minerálnych vôd; minerálne prípravky potravinárske; medicinálny alkohol; želatína na lekárske účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín (na lekárske účely); chemicko-farmaceutické prípravky; chemické prípravky na farmaceutické a lekárske účely; chemické činidlá na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemické činidlá na zverolekárske účely; jedy; herbicídy; fungicídy; insekticídy; pesticídy; prípravky na ničenie škodcov; chemické prípravky na ošetrovanie plesní; chemické prípravky na ošetrovanie viniča; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
09 - Acidometre, akumulátory do batérií; prístroje na zaznamenávanie času; automatické časové spínače; chemické prístroje a nástroje; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu; chronografy, chronometre ako prístroje; destilačné prístroje na vedecké účely; laboratórne destilačné prístroje; detektory; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; dýchacie prístroje (respirátory), dýchacie masky s výnimkou masiek - respirátorov na umelé dýchanie; elektrolyzéry; filtre na dýchacie masky; fotometre; zariadenia a prístroje na fyziku; liehomery, liehové manometre; magnetoskopy; manometre (tlakomery); ochranné masky; membrány do vedeckých prístrojov; meracie pomôcky a prístroje; elektrické meracie zariadenia; meračský stôl; meradlá; prístroje a nástroje na meranie objemu; mierky; mikrometre; mikroskopy; monitorovacie počítačové programy; elektrické monitorovacie prístroje; špeciálny laboratórny nábytok; nástroje na meranie obrysov; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; ochranné zariadenia proti röntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; ochranné zariadenie proti prepätiu; odmerky zo skla; ochranné oblečenie proti ohňu; protipožiarne ochranné odevy; ohňovzdorné obaly; osobné ochranné prostriedky proti nehodám; pece na laboratórne experimenty; rúry na laboratórne experimenty; pipety; prístroje na rozbor plynu; metre; laboratórne podnosy; polarimetre; presné meracie prístroje; pyrometre; refraktometre; refraktory; röntgenové prístroje a zariadenia; prístroje na rozbor vzduchu; salinometre - prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde; skúmavky; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; sondážne zariadenia a stroje; sondy na vedecké účely; spektrografy; spektroskopy; laboratórne tégliky; prístroje na kontrolu tepla; teplomery s výnimkou lekárskych; snímače teploty; termostaty; zariadenia na meranie tlaku; tlakomery na ventily; ukazovatele hladiny vody; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); tlakomery, ukazovatele tlaku; váhy; stroje, prístroje a nástroje na váženie; vážiace prístroje; viskozimetre; vlhkomery, hygromery; závažia; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
11 - Filtre ako časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť; prístroje na čistenie oleja; dýzy; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia na prívod vody; vodovodné zariadenia, vodovody, vodovodné potrubia; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; potrubia ako časti sanitnej inštalácie; konce potrubia; potrubné kohútiky a kohúty; regulačno-bezpečnostné prídavné zariadenia a príslušenstvo na reguláciu vodných zariadení; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia; hydranty; tlakové zásobníky vody; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; drezy; prístroje na vytváranie vĺn; fontány; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; difuzéry k zavlažovacím zariadeniam; preplachovacie kontajnery; čisté komory (sanitná inštalácia); čistiace zariadenia na odpadovú vodu; filtre na pitnú vodu; zariadenia a stroje na čistenie, filtrovanie alebo úpravu vody; zariadenia na recykláciu a regeneráciu vody a surovín; zariadenia na spracovanie kalov; odsoľovacie zariadenia; sterilizátory vody; prístroje a zariadenia na úpravu a zmäkčenie vody; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; kúpeľňové armatúry; kúpeľňové obloženie; sprchy; sprchovacie kabíny; sprchovacie kúty; umývadlá; kúpacie vane; vaňové zariadenie; kúpeľové vane; inštalačný materiál na vane; armatúry ako vaňové príslušenstvo; podložky, vodovodné krúžky (tesniace krúžky); toalety - záchody; prenosné záchody; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; splachovače, splachovacie zariadenia; prostriedky na odstraňovanie zápachu s výnimkou prostriedkov pre osobnú potrebu; pisoáre; bidety; zariadenia na dezinfikovanie; dezinfekčné dávkovače na toalety; saunovacie zariadenia a zariadenia do sauny; naparovacie prístroje (sauna); prenosné kabíny na parné kúpele; príslušenstvo na teplovzdušný kúpeľ; vane na sedacie kúpele; solária ako prístroje; inhalačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; bojlery, ohrievače vody s výnimkou bojlerov ako častí strojov; špirály, ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení; klimatizačné prístroje a zariadenia; klimatizačné filtre; elektrické ventilátory (stolové); medziprehrievače vzduchu; prístroje na chladenie vzduchu; odparovače; vetracie zariadenia; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); ventilátory na klimatizáciu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; ionizátory na čistenie vzduchu; zariadenia na filtrovanie vzduchu; zariadenia na osvieženie vzduchu; ochladzovacie zariadenia a stroje; chladiace komory, nádoby; chladiace stroje, prístroje a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na chladenie tekutín, vody; chladiarne; chladničky; nápojové chladničky; zariadenia na chladenie mlieka; mraziace boxy na výrobu ľadu; mraziace zariadenia, mrazničky; stroje a zariadenia na výrobu ľadu; plynové kondenzátory, chladiče s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; osvetľovacie prístroje a zariadenia; lampy na svietenie; stropné svetlá, lustre; svetlomety, reflektory, elektrické vreckové baterky; elektrické lampy; oblúkové lampy; plynové lampy; olejové lampy; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na kaderenie vlasov; UV - lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; laboratórne lampy; premietacie lampy; spájkovacie lampy; držiaky na lampy a svietidlá; tienidlá na lampy; plášte svietidiel; objímky na tienidlá; chrániče osvetľovacích telies; cylindre, cylindre svietidiel; objímky na svietidlá lámp; svetelné rúry; pouličné lampy, kandelábre; svetelné gule, lampové banky; banské lampy; bezpečnostné lampy; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); elektrické svetlá na vianočné stromčeky; svietiace domové čísla; potápačské svetlomety; elektrické výbojky na osvetlenie; žiarivky; osvetľovacie horečnaté vlákna; uhlík do oblúkových lámp; lampové horáky; benzínové horáky; difuzéry svetla; acetylénové reflektory; vlákna do elektrických lámp; zásuvky na elektrické svetlá; žiarovky; reťaze farebných žiaroviek; fakle; lampáše; lampióny; svetlá, reflektory, svetlomety, osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky, vozidlá, automobily; zariadenia vozidiel, automobilov proti oslneniu (výstroj lámp); žiarovky do smeroviek na vozidlá; osvetľovacie zariadenia lietadiel; bicyklové svetlá, svietidlá; klimatizačné zariadenia vozidiel, automobilov; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; vyhrievacie zariadenia, ohrievače na rozmrazovanie skiel vozidiel; vykurovacie telesá do automobilov; atómové, jadrové, nukleárne reaktory a ich články; jadrové spomaľovače, zariadenia na spracovanie jadrového paliva a materiálu; acetylénové generátory; plynové generátory; regenerátory tepla; destilačné prístroje, kolóny, veže; polymerizačné zariadenia; laboratórne spaľovacie komory, kahance; chromatografické prístroje (na priemyselné účely); žeraviace kahany; dymníky pre laboratóriá; sterilizátory; sterilizátory vzduchu; jednorazové sterilizačné vrecká; vypaľovacie pece zubárske; baktericídne horáky, spaľovacie komory; horáky; plynové kahany, horáky; držiaky plynových horákov; liehové horáky, kahany; acetylénové horáky, kahany; kyslíkovo-vodíkové horáky; zariadenia na výrobu pary; tepelné, výhrevné akumulátory; parné akumulátory; solárne kolektory, solárne pece; tepelné čerpadlá; spaľovne, spaľovacie pece; výhrevné kotly; olejové horáky; dymové hradidlá; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; kotlové rúry do vykurovacích zariadení, kotlov; teplovodné vykurovacie zariadenia; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov; vykurovacie, vyhrievacie zariadenia a telesá; vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; radiátory na kúrenie, radiátorové uzávery; vykurovacie články; žiariče; šetriče paliva; elektrické vykurovacie telesá; výhrevné žeraviace vlákna; elektrické radiátory; vyhrievané elektrické podušky, prikrývky s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievač do postele; vreckové ohrievače; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektricky vyhrievané koberce; elektrické vykurovacie vlákna; ohrievače, ohrievadlá; elektrické ohrievače na detské fľaše; ohrievače tanierov; ohrievače na lepidlo, glej; ohrievacie fľaše; teplovzdušné zariadenia; teplovzdušné rúry; zariadenia na ohrev teplej vody, teplovodné kúrenie; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenie); prístroje na čistenie plynu; skrubery (práčky plynu ako časti plynových zariadení); čističe plynu ako časti plynových zariadení; zapaľovače na zapaľovanie plynu; plynové bojlery; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo na plynové zariadenia a plynové potrubia; zapaľovače; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; pece (na rozličné účely), sporáky, piecky, rúry s výnimkou laboratórnych a na experimentálne účely; kostry, konštrukcie pecí a rúr; nakladače, násypné stojany do pecí; tvarované obloženie, tvarovky pecí; roštnice, rošty do pecí; pecové popolníky; automatické dopravníky na prepravu popola; chladiace zariadenia na pece; kachle; kotly na pranie; prenosné vyhne; výhrevné platne; horúce platne; kozuby, domové kozuby; kozlík kovový ku kozubu; ražne; zariadenie na otáčanie ražňom; dymníky; komínové dúchadlo, ventilátor; komínové rúry, dymovody; vyžarovacie komíny na použitie v rafinériách ropy; pražiace stroje; zariadenia na praženie kávy; pražiace stroje na slad; pražiace stroje na tabak; pražiče na ovocie; prístroje a zariadenia na sušenie, sušičky; vzduchové sušiarne; prístroje na dehydratáciu potravín organického pôvodu; zariadenia na sušenie krmiva; elektrické sušiče bielizne; sušiče na vlasy; sušiče na ruky, do umyvárni; varné prístroje a zariadenia; mikrovlné rúry; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); kuchynské sporáky; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické; variče; stolné variče; ponorné ohrievače; elektrické kanvice; kávovary, kávové filtre elektrické; autoklávy, elektrické tlakové varáky; elektrické tlakové hrnce; rúry na pečenie; elektrické formy na pečenie oblátok; príslušenstvo rúr zo šamotu; pekáč, otočný rošt; elektrické fritézy; hriankovače; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; filtračné kávovary, elektrické; grily; kamene z lávy na použitie pri grilovaní; kuchynské odsávače; ohrievacie železá do žehličiek; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
14 - Hodiny, hodinky; nástroje na meranie času, časomiery; chronometre ako hodinky; chronoskopy (na meranie krátkych časových úsekov); elektrické hodiny a hodinky; budíky; slnečné hodiny; stopky; náramkové hodinky; náramky na hodinky; kyvadlové hodiny; hodinárske kyvadlá; kontrolné hodiny; atómové hodiny; mechanizmy hodín a hodiniek (hodinové a hodinkové strojčeky); hodinové stroje; perá do hodinových strojov; hodinové a hodinkové ciferníky, ručičky, pružiny, sklíčka; ciferníky (slnečných hodín); hodinkové sklíčka; hodinové ručičky (do hodín a hodiniek); hodinárske kotvičky; hodinové skrinky; ozdobné skrinky na hodiny; puzdrá na chronometre (na meracie prístroje, hodinky); puzdrá na hodinky; remienky na hodinky; retiazky na hodinky.
42 - Vykonávanie laboratórnych rozborov pre oblasti životného prostredia, potravinárstva, poľnohospodárstva, priemyslu, vodohospodárstva, služieb, stavebníctva; výskum a vývoj nových výrobkov pre zákazníkov; výskum a vývoj chemických prípravkov; výskum a vývoj laboratórnej techniky; technický prieskum; strojársky výskum; skúšky materiálov; kalibrácia; kontrola kvality; výskum v oblasti kozmetiky; štúdie technických projektov, projektová činnosť; projektovanie v oblasti životného prostredia; riadenie a vyhodnocovanie geologických a hydrogeologických úloh v oblasti životného prostredia; expertízy, prieskumy - inžinierske práce; geologický prieskum, výskum, vyhľadávanie; geologické expertízy; služby v oblasti chémie; chemické analýzy; chemický výskum; bakteriologický výskum; biologický výskum; poradenské služby a sprostredkovateľská činnosť v oblasti ochrany životného prostredia; sprostredkovateľská činnosť v oblasti laboratórnych prác; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.05.03, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ENVILAB, s. r. o.; Palárikova 85, 022 01 Čadca; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.11.2012 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.11.2012 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 02.08.2013 8/2013 MA3M
 
POZ 3380-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2002 5 000,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3380-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 25.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.11.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 25.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 27.10.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 27.10.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 13.05.2004 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 02.02.2009 Typ Doručené
všeobecný referátnik 09.02.2009 Typ Odoslané
POZ 3380-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 06.02.2009 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku