Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 338-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  214430 
(151)  Dátum zápisu  13.07.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.02.2016 
(210)  Číslo prihlášky  338-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.02.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.04.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.09.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy pre počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické publikácie. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  XMatik 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SFÉRA, a.s.; Karadžičova 2, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  899443 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  13. 07. 2006 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; BX; CZ; DE; GB; HU; IE; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2006 4/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.09.2006 9/2006 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 04.01.2007 1/2007 XA3M
4 Obnovené ochranné známky 07.01.2016 1/2016 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.11.2016 11/2016 TC3M
 
POZ 338-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.03.2006 3 500,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.03.2006 2 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2015 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2016 3,50 EUR
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.05.2016 8,50 EUR
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 31.05.2016 33,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 338-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 20.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (FR) 20.02.2006 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2006 Typ Doručené
výsledok rešerše 27.02.2006 Typ Interné listy
vyžiadanie poplatku 01.03.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 01.03.2006 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 08.03.2006 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2006 Typ Platba
Avízo o platbe 08.03.2006 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.03.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.07.2006 Typ Odoslané
sprievodný list do OMPI 02.08.2006 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 02.08.2006 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 02.08.2006 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 07.11.2006 Typ Doručené
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 08.11.2006 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.10.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.11.2015 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.11.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.05.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 23.05.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 25.05.2016 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 30.05.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 01.06.2016 Typ Platba
33 Poplatok za obnovu medzinárodného zápisu OZ 02.06.2016 Typ Platba
Odpoveď na správu úradu 09.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2016 Typ Doručené
List z OMPI 01.07.2016 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o obnovu 01.07.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 04.07.2016 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2016 Typ Doručené
Notifikácia z OMPI 25.08.2016 Typ Doručené
List z OMPI 13.10.2016 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o zmenu mena/adresy majiteľa 13.10.2016 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 17.10.2016 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 18.10.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 09.02.2017 Typ Doručené
POZ 338-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2016 SFÉRA, a.s. SFÉRA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku