Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3377-2000
(111)  Trademark Number  198185 
(151)  Registration Date  11.02.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  13.11.2020 
(210)  Application Number  3377-2000 
(220)  Application Date  13.11.2000 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2001 
(450)  Publication of Registration Date  09.05.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  16, 32, 33, 35, 36, 39, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  16 - Adresné štítky; plagáty; knihy; papierové nálepky; fotografie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny; publikácie; papiernický tovar; perá; časopisy; poštové známky; ročenky; kalendáre; papierové vlajky; písacie potreby.
32 - Pivo; minerálne vody; nealkoholické nápoje.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná agentúra; prieskum trhu; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie; kopírovanie; štatistické informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy; sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov.
36 - Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami; obstarávateľská činnosť.
39 - Sprostredkovanie ubytovacích služieb.
41 - Vytváranie marketingových koncepcií v súvislosti s organizovaním a realizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí spojených s reprezentáciou svojej krajiny v zahraničí v rámci medzinárodných športových súťaží, v tom i olympijských hier vrátane organizovania a realizácie týchto podujatí v tzv. Slovak House; organizovanie športových súťaží; vydávanie a zverejňovanie kníh a novín, časopisov, tlačív, ročeniek, publikácií. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Slovak House 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ROKO, a. s.; Majakovského 9, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  13.11.2030 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2001 11/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.05.2002 05/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.08.2020 08/2020 ND3M
 
POZ 3377-2000
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3377-2000
S/N Item Name Date Type Document
1 Prihláška OZ 13.11.2000 Type Delivered
1a Plná moc 13.11.2000 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.11.2000 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.11.2000 Type Sent document
3 F0011 Popl. za prihlášku 18.12.2000 Type Payment
4 výsledok rešerše 06.09.2001 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.09.2001 Type Internal Letter
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2002 Type Sent document
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2010 Type Delivered
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.11.2010 Type Sent document
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2010 Type Payment
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Type Sent document
11 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 18.04.2019 Type Delivered
11a Sprievodný list 18.04.2019 Type Delivered
11b Plná moc 18.04.2019 Type Delivered
11c Osvedčovacia doložka 18.04.2019 Type Delivered
11d Príloha inde neuvedená 18.04.2019 Type Delivered
11e Príloha inde neuvedená 18.04.2019 Type Delivered
12 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Type Sent document
13 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Type Sent document
14 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Type Sent document
15 Odpoveď na správu úradu 20.05.2019 Type Delivered
15a Sprievodný list 20.05.2019 Type Delivered
16 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 26.06.2019 Type Sent document
17 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.07.2019 Type Delivered
17a Sprievodný list 02.07.2019 Type Delivered
17b Plná moc 02.07.2019 Type Delivered
17c Osvedčovacia doložka 02.07.2019 Type Delivered
17d Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Type Delivered
17e Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Type Delivered
18 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.07.2019 Type Sent document
19 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.07.2019 Type Sent document
20 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 22.07.2019 Type Payment
21 41 Poplatok - kaucia 01.08.2019 Type Payment
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 01.08.2019 Type Sent document
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.09.2019 Type Delivered
23a Sprievodný list 16.09.2019 Type Delivered
24 prvé predĺženie lehoty 20.09.2019 Type Sent document
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2019 Type Delivered
26 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.12.2019 Type Sent document
27 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 10.12.2019 Type Delivered
27a Sprievodný list 10.12.2019 Type Delivered
27b Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27c Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27d Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27e Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27f Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27g Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27h Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27i Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
27j Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Type Delivered
28 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2019 Type Payment
29 zaslanie vyjadrenia protistrany 14.01.2020 Type Sent document
30 Oznámenie inde neuvedené 10.03.2020 Type Delivered
30a Sprievodný list 10.03.2020 Type Delivered
30b Príloha inde neuvedená 10.03.2020 Type Delivered
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.03.2020 Type Delivered
32 všeobecný referátnik 20.03.2020 Type Sent document
33 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.05.2020 Type Delivered
34 prvé predĺženie lehoty 19.05.2020 Type Sent document
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.05.2020 Type Delivered
35a Sprievodný list 28.05.2020 Type Delivered
36 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.06.2020 Type Sent document
37 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.06.2020 Type Payment
38 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.06.2020 Type Sent document
39 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 24.06.2020 Type Delivered
39a Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Type Delivered
39b Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Type Delivered
39c Plná moc 24.06.2020 Type Delivered
40 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2020 Type Sent document
41 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.07.2020 Type Delivered
42 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.07.2020 Type Sent document
43 zaslanie vyjadrenia protistrany 08.07.2020 Type Sent document
44 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Type Payment
45 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2020 Type Delivered
46 konečná lehota 25.09.2020 Type Sent document
47 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2020 Type Payment
48 Oznámenie inde neuvedené 27.11.2020 Type Delivered
48a Sprievodný list 27.11.2020 Type Delivered
48b Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Type Delivered
48c Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Type Delivered
48d Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Type Delivered
49 zaslanie vyjadrenia protistrany 10.12.2020 Type Sent document
50 menovanie, zvolanie komisie 25.01.2021 Type Internal Letter
51 protokol o rokovaní komisie 27.01.2021 Type Internal Letter
52 protokol o hlasovaní komisie 27.01.2021 Type Internal Letter
53 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 08.04.2021 Type Sent document
POZ 3377-2000
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.06.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku