Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3377-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  198185 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2020 
(210)  Číslo prihlášky  3377-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.05.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 32, 33, 35, 36, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Adresné štítky; plagáty; knihy; papierové nálepky; fotografie; kancelárske potreby s výnimkou nábytku; tlačoviny; publikácie; papiernický tovar; perá; časopisy; poštové známky; ročenky; kalendáre; papierové vlajky; písacie potreby.
32 - Pivo; minerálne vody; nealkoholické nápoje.
33 - Víno; alkoholické nápoje s výnimkou piva.
35 - Reklamná agentúra; prieskum trhu; predvádzanie na reklamné účely a podporu predaja; organizovanie komerčných alebo reklamných výstav; prieskum verejnej mienky; reklama; rozhlasová reklama; televízna reklama; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, marketingové štúdie, obchodné alebo podnikateľské informácie, komerčné informačné kancelárie; kopírovanie; štatistické informácie; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov; poradenská a konzultačná činnosť v oblasti reklamy; sprostredkovanie kúpy a predaja tovarov.
36 - Sprostredkovanie obchodov s nehnuteľnosťami; obstarávateľská činnosť.
39 - Sprostredkovanie ubytovacích služieb.
41 - Vytváranie marketingových koncepcií v súvislosti s organizovaním a realizáciou kultúrnych a spoločenských podujatí spojených s reprezentáciou svojej krajiny v zahraničí v rámci medzinárodných športových súťaží, v tom i olympijských hier vrátane organizovania a realizácie týchto podujatí v tzv. Slovak House; organizovanie športových súťaží; vydávanie a zverejňovanie kníh a novín, časopisov, tlačív, ročeniek, publikácií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Slovak House 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ROKO, a. s.; Majakovského 9, 811 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BRICHTA & PARTNERS s. r. o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2030 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2001 11/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.05.2002 05/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 03.08.2020 08/2020 ND3M
 
POZ 3377-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3377-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 13.11.2000 Typ Doručené
1a Plná moc 13.11.2000 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.11.2000 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.11.2000 Typ Odoslané
3 F0011 Popl. za prihlášku 18.12.2000 Typ Platba
4 výsledok rešerše 06.09.2001 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 06.09.2001 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.10.2010 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.11.2010 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.12.2010 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
11 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 18.04.2019 Typ Doručené
11a Sprievodný list 18.04.2019 Typ Doručené
11b Plná moc 18.04.2019 Typ Doručené
11c Osvedčovacia doložka 18.04.2019 Typ Doručené
11d Príloha inde neuvedená 18.04.2019 Typ Doručené
11e Príloha inde neuvedená 18.04.2019 Typ Doručené
12 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Typ Odoslané
13 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Typ Odoslané
14 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.05.2019 Typ Odoslané
15 Odpoveď na správu úradu 20.05.2019 Typ Doručené
15a Sprievodný list 20.05.2019 Typ Doručené
16 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 26.06.2019 Typ Odoslané
17 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 02.07.2019 Typ Doručené
17a Sprievodný list 02.07.2019 Typ Doručené
17b Plná moc 02.07.2019 Typ Doručené
17c Osvedčovacia doložka 02.07.2019 Typ Doručené
17d Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
17e Príloha inde neuvedená 02.07.2019 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.07.2019 Typ Odoslané
19 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 15.07.2019 Typ Odoslané
20 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 22.07.2019 Typ Platba
21 41 Poplatok - kaucia 01.08.2019 Typ Platba
22 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 01.08.2019 Typ Odoslané
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 16.09.2019 Typ Doručené
23a Sprievodný list 16.09.2019 Typ Doručené
24 prvé predĺženie lehoty 20.09.2019 Typ Odoslané
25 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 09.12.2019 Typ Doručené
26 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 12.12.2019 Typ Odoslané
27 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 10.12.2019 Typ Doručené
27a Sprievodný list 10.12.2019 Typ Doručené
27b Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27c Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27d Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27e Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27f Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27g Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27h Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27i Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
27j Príloha inde neuvedená 10.12.2019 Typ Doručené
28 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 23.12.2019 Typ Platba
29 zaslanie vyjadrenia protistrany 14.01.2020 Typ Odoslané
30 Oznámenie inde neuvedené 10.03.2020 Typ Doručené
30a Sprievodný list 10.03.2020 Typ Doručené
30b Príloha inde neuvedená 10.03.2020 Typ Doručené
31 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 23.03.2020 Typ Doručené
32 všeobecný referátnik 20.03.2020 Typ Odoslané
33 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 12.05.2020 Typ Doručené
34 prvé predĺženie lehoty 19.05.2020 Typ Odoslané
35 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.05.2020 Typ Doručené
35a Sprievodný list 28.05.2020 Typ Doručené
36 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.06.2020 Typ Odoslané
37 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.06.2020 Typ Platba
38 výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 24.06.2020 Typ Odoslané
39 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 24.06.2020 Typ Doručené
39a Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
39b Príloha inde neuvedená 24.06.2020 Typ Doručené
39c Plná moc 24.06.2020 Typ Doručené
40 dodatok k osvedčeniu OZ 03.07.2020 Typ Odoslané
41 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.07.2020 Typ Doručené
42 druhé a ďalšie predĺženie lehoty 08.07.2020 Typ Odoslané
43 zaslanie vyjadrenia protistrany 08.07.2020 Typ Odoslané
44 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 15.07.2020 Typ Platba
45 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 17.09.2020 Typ Doručené
46 konečná lehota 25.09.2020 Typ Odoslané
47 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.10.2020 Typ Platba
48 Oznámenie inde neuvedené 27.11.2020 Typ Doručené
48a Sprievodný list 27.11.2020 Typ Doručené
48b Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
48c Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
48d Príloha inde neuvedená 27.11.2020 Typ Doručené
49 zaslanie vyjadrenia protistrany 10.12.2020 Typ Odoslané
50 menovanie, zvolanie komisie 25.01.2021 Typ Interné listy
51 protokol o rokovaní komisie 27.01.2021 Typ Interné listy
52 protokol o hlasovaní komisie 27.01.2021 Typ Interné listy
53 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 3377-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 30.06.2020 BRICHTA & PARTNERS s. r. o. Advokátska, patentová a známková kancelária BRICHTA & PARTNERS, Brichtová Tatiana, JUDr., advokátka
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku