Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3372-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205998 
(151)  Dátum zápisu  06.05.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3372-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  02 3185076 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  24.09.2002 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  FR 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.08.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 17, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové stavebné materiály na transport, transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných výrobkov; kovové kontajnery a kovové koše na transport, transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných výrobkov.
17 - Plastové vrecia a vrecká ako polotovary; obaly vyrobené z týchto materiálov na transport, transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných výrobkov.
20 - Nekovové kontajnery na transport, transfer alebo skladovanie rádioaktívnych alebo inak nebezpečných výrobkov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ORANO Nuclear Packages and Services; 23 PLACE WICKLOW, Montigny-le-Bretonneux; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2004 2/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.08.2004 8/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.12.2006 12/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.01.2013 1/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 24.11.2022 22/2022 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3372-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.09.2006 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.09.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 24.10.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3372-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 22.11.2002 Typ Doručené
Plná moc 27.11.2002 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 27.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 24.10.2003 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.11.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 11.11.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 11.11.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.05.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 27.09.2006 Typ Doručené
Plná moc 27.09.2006 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.10.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 02.11.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.09.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 01.10.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 20.10.2022 Typ Doručené
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 20.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 20.10.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 20.10.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 21.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3372-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2006 TN INTERNATIONAL COGEMA LOGISTICS, Societe anonyme
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 25.10.2022 ORANO Nuclear Packages and Services TN INTERNATIONAL
3 Zápis alebo zmena zástupcu 26.10.2022 inventa Patentová a známková kancelária s. r. o. Čechvalová Dagmar, Inventa Bratislava, Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku