Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 337-99
(111)  Číslo ochrannej známky  192751 
(151)  Dátum zápisu  18.10.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  17.02.2019 
(210)  Číslo prihlášky  337-99 
(220)  Dátum podania prihlášky  17.02.1999 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.07.2000 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  18.01.2001 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Multivitamínové a multiminerálne prípravky, doplnková výživa. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SILVER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC; Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808; US 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  17.02.2029 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.07.2000 07/2000 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 18.01.2001 01/2001 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.08.2003 08/2003 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 05.02.2009 02/2009 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.06.2014 06/2014 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 05.09.2016 09/2016 TC3M
7 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 03.07.2017 07/2017 MG3M
8 Obnovené ochranné známky 01.03.2019 03/2019 ND3M
9 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
10 Opravy adries 28.04.2021 08/2021 TD3M
 
POZ 337-99
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 337-99
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 17.02.1999 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku Typ Platba
3 výsledok rešerše 15.02.2000 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.02.2000 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.10.2000 Typ Odoslané
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2003 Typ Doručené
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2003 Typ Platba
8 dodatok k osvedčeniu OZ 18.06.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.11.2008 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.11.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.01.2009 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.02.2014 Typ Doručené
12a Plná moc 12.02.2014 Typ Doručené
13 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.02.2014 Typ Platba
14 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2014 Typ Odoslané
15 Návrh na zrušenie ochrannej známky 30.11.2015 Typ Doručené
16 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 30.11.2015 Typ Doručené
17 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
18 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
19 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
20 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
21 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
22 výzva na doplnenie návrhu na zrušenie/neplatnosť 10.12.2015 Typ Odoslané
23 Odpoveď na správu úradu 11.01.2016 Typ Doručené
23a Odôvodnenie návrhu na zrušenie ochrannej známky 11.01.2016 Typ Doručené
23b Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.01.2016 Typ Doručené
24 Odpoveď na správu úradu 11.01.2016 Typ Doručené
24a Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.01.2016 Typ Doručené
24b Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 11.01.2016 Typ Doručené
25 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.01.2016 Typ Platba
26 41 Poplatok - kaucia 25.01.2016 Typ Platba
27 41 Poplatok - kaucia 25.01.2016 Typ Platba
28 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 25.01.2016 Typ Platba
29 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 15.02.2016 Typ Odoslané
30 rozhodnutie o zastavení konania o zrušení/neplatnosti (nezaplatenie poplatku) 15.02.2016 Typ Odoslané
31 Návrh na zrušenie ochrannej známky 22.02.2016 Typ Doručené
31a Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.02.2016 Typ Doručené
31b Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.02.2016 Typ Doručené
32 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.02.2016 Typ Doručené
32a Plná moc 22.02.2016 Typ Doručené
32b Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.02.2016 Typ Doručené
32c Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 22.02.2016 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 03.03.2016 Typ Odoslané
34 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 03.03.2016 Typ Odoslané
35 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 03.03.2016 Typ Odoslané
36 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 03.03.2016 Typ Odoslané
37 41 Poplatok - kaucia 11.03.2016 Typ Platba
38 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 11.03.2016 Typ Platba
39 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 11.03.2016 Typ Platba
40 41 Poplatok - kaucia 11.03.2016 Typ Platba
41 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 16.03.2016 Typ Odoslané
42 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 16.03.2016 Typ Odoslané
43 Žiadosť o vrátenie poplatku 29.04.2016 Typ Doručené
44 vnútrospisový list 13.05.2016 Typ Interné listy
45 vnútrospisový list 13.05.2016 Typ Interné listy
46 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.05.2016 Typ Doručené
47 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.05.2016 Typ Odoslané
48 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 26.05.2016 Typ Odoslané
49 všeobecný referátnik 27.05.2016 Typ Odoslané
50 vnútrospisový list 08.07.2016 Typ Interné listy
51 vnútrospisový list 08.07.2016 Typ Interné listy
52 Výpoveď plnej moci 18.07.2016 Typ Doručené
53 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 19.07.2016 Typ Doručené
54 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.07.2016 Typ Doručené
55 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.07.2016 Typ Doručené
55a Plná moc 19.07.2016 Typ Doručené
56 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.07.2016 Typ Platba
57 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 26.07.2016 Typ Platba
58 všeobecný referátnik 03.08.2016 Typ Odoslané
59 dodatok k osvedčeniu OZ 10.08.2016 Typ Odoslané
60 konečná lehota 05.08.2016 Typ Odoslané
61 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie ochrannej známky 20.09.2016 Typ Doručené
61a Príloha inde neuvedená 20.09.2016 Typ Doručené
62 Vyjadrenie k návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 20.09.2016 Typ Doručené
63 menovanie, zvolanie komisie 14.03.2017 Typ Interné listy
64 menovanie, zvolanie komisie 14.03.2017 Typ Interné listy
65 protokol o rokovaní komisie 21.03.2017 Typ Interné listy
66 protokol o hlasovaní komisie 21.03.2017 Typ Interné listy
67 protokol o rokovaní komisie 21.03.2017 Typ Interné listy
68 protokol o hlasovaní komisie 21.03.2017 Typ Interné listy
69 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 23.03.2017 Typ Odoslané
70 rozhodnutie o zamietnutí návrhu na zrušenie/neplatnosť 23.03.2017 Typ Odoslané
71 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 23.05.2017 Typ Interné listy
72 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 25.05.2017 Typ Doručené
73 všeobecný referátnik 01.06.2017 Typ Odoslané
74 vnútrospisový list 07.06.2017 Typ Interné listy
75 vnútrospisový list 07.06.2017 Typ Interné listy
76 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2017 Typ Odoslané
77 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.11.2018 Typ Doručené
77a Plná moc 19.11.2018 Typ Doručené
78 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.11.2018 Typ Doručené
79 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.11.2018 Typ Platba
80 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 18.12.2018 Typ Odoslané
81 Odpoveď na správu úradu 22.01.2019 Typ Doručené
81a Plná moc 22.01.2019 Typ Doručené
82 dodatok k osvedčeniu OZ 04.03.2019 Typ Odoslané
83 Žiadosť o zápis prevodu 19.02.2021 Typ Doručené
83a Sprievodný list 19.02.2021 Typ Doručené
83b Plná moc 19.02.2021 Typ Doručené
83c Doklad o prevode 19.02.2021 Typ Doručené
84 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.02.2021 Typ Platba
85 Doplnenie materiálov 15.03.2021 Typ Doručené
85a Doklad o prevode 15.03.2021 Typ Doručené
86 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2021 Typ Odoslané
87 Žiadosť o opravu 07.04.2021 Typ Doručené
87a Sprievodný list 07.04.2021 Typ Doručené
88 oprava dodatku k osvedčeniu 13.04.2021 Typ Odoslané
POZ 337-99
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.05.2003 Wyeth Holdings Corporation AMERICAN CYANAMID COMPANY
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.05.2014 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings Corporation
3 Zápis alebo zmena zástupcu 01.08.2016 Fajnorová Mária, Ing.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.08.2016 Wyeth Holdings LLC Wyeth Holdings LLC
5 Zápis alebo zmena zástupcu 01.08.2016 FAJNOR IP s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2019 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová FAJNOR IP s.r.o.
7 Prevod majiteľa 26.03.2021 GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Wyeth Holdings LLC
8 Zápis alebo zmena zástupcu 26.03.2021 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová; JUDr. Eva Bušová
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku