Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 337-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230582 
(151)  Dátum zápisu  16.09.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  337-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.06.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.11.2011 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Časopisy (periodiká); knihy; periodiká; príručky; tlačoviny.
35 - Obchodné alebo podnikateľské informácie; komerčné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu; príprava inzertných stĺpcov; písanie reklamných textov; komerčné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); reklama; reklama (propagácia); reklama on-line na počítačovej komerčnej sieti; vydávanie, zverejňovanie, oznamovanie, vyhlásenie, publikovanie reklamných textov; služby v oblasti grafickej úpravy na reklamné účely; obchodné informácie a rady pre spotrebiteľov (spotrebiteľská poradňa); spracovanie textov; vydávanie reklamných alebo náborových, propagačných a inzerčných textov.
38 - Poskytovanie internetových diskusných fór.
41 - Elektronické publikovanie (DTP); písanie textov iných než reklamných; služby v oblasti grafickej úpravy iné než na reklamné účely; zverejňovanie textov okrem reklamných; vydávanie elektronických kníh a časopisov; on-line vydávanie kníh; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; zábava (služby); zábava, pobavenie; spravodajstvo (obrazové).
42 - Architektonické poradenstvo; tvorba a správa webových stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  H.O.M.i.E. Bývanie Architektúra Elektronika Cestovanie 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  AHEAD Mediaberatungs GmbH; politická obec Viedeň, obchodná adresa Engerthstrasse 151/Top 1.3, 1020 Viedeň; AT 
(740)  Zástupca (-ovia)  MARKECHOVÁ JMJ LEGAL, advokátska kancelária s.r.o.; Bajkalská 5/C, 831 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  25.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  25.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.06.2011 06/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.11.2011 11/2011 FG3M
3 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 337-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 337-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2011 Typ Doručené
1a Plná moc 25.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 28.03.2011 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 11.04.2011 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.09.2011 Typ Odoslané
6 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.07.2020 Typ Doručené
POZ 337-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku