Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 337-2006
(111)  Číslo ochrannej známky  216394 
(151)  Dátum zápisu  11.01.2007 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.02.2016 
(210)  Číslo prihlášky  337-2006 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.02.2006 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2006 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2007 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; elektronické databázy; monitorovacie počítačové programy; nahrané počítačové programy; programy pre počítačové hry; nahrané programy obsluhujúce počítač; programové vybavenie pre informačné technológie a komunikácie; informácie a záznamy v elektronickej podobe; elektronické časopisy; elektronické periodiká a knihy v elektronickej podobe, elektronické publikácie.
35 - Zbieranie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch pre zákazníkov; automatizované spracovanie dát.
42 - Počítačové programovanie; tvorba a poskytovanie softvéru; aktualizovanie počítačových programov; inštalácia počítačových programov; návrh počítačových systémov; obnovovanie počítačových databáz; vývoj a vyhotovovanie počítačových programov na zákazku; prenájom, servis a údržba softvéru; konzultačná a poradenská činnosť v oblasti počítačového hardvéru a softvéru; tvorba, správa a obnovovanie počítačových databáz; tvorba informačných databáz, elektronických časopisov, periodík, kníh v elektronickej forme; zhotovovanie kópií počítačových programov; prevod a konverzia počítačových programov a údajov (okrem fyzickej konverzie); prevod a konverzia údajov a dokumentov z fyzických médií na elektronické médiá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.24, 27.05.12 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SFÉRA, a.s.; Karadžičova 2, 811 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska, patentová a známková kancelária, Kajabová Monika, JUDr.; Šustekova 19, 851 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.02.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2006 10/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2007 3/2007 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.01.2016 1/2016 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.11.2016 11/2016 TC3M
 
POZ 337-2006
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.03.2006 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.11.2015 66,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.05.2016 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 337-2006
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.02.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 20.02.2006 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 20.02.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.02.2006 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.03.2006 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.03.2006 Typ Platba
Avízo o platbe 27.03.2006 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 18.07.2006 Typ Doručené
výsledok rešerše 18.07.2006 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2006 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.10.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.10.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.11.2015 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.11.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 19.02.2016 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
Plná moc 19.02.2016 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 10.05.2016 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2016 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 23.05.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 09.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2016 Typ Doručené
Plná moc 09.06.2016 Typ Doručené
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.08.2016 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 22.08.2016 Typ Doručené
Plná moc 22.08.2016 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 18.10.2016 Typ Odoslané
POZ 337-2006
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.10.2016 SFÉRA, a.s. SFÉRA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku