Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3369-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  207186 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3369-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Bankové služby priamo k zákazníkom, bankovníctvo, burzové maklérstvo, vydávanie cenín, úschova cenností, vydávanie cestovných šekov, klíring, finančné informácie a analýzy, finančné poradenstvo, finančné riadenie, finančné záruky, služby v oblasti finančníctva, informácie o poistení, finančný lízing, poskytovanie pôžičiek, investovanie kapitálu, finančné konzultačné služby, finančné oceňovanie, overovanie šekov, platenie na splátky, uzatváranie poistiek, služby týkajúce sa úverových kariet, úverové karty (služby), úverové ústavy, platobné prevody vykonávané elektronicky, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie záruk, úschova cenností, úschovné služby, vydávanie kreditných kariet, vernostné programy pre užívateľov kreditných kariet, cestovné šeky (služby).
42 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia právnej pomoci, obnovy alebo náhrady stratených alebo ukradnutých cestovných dokumentov.
44 - Služby cestujúcim vo forme poskytnutia lekárskej pomoci. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.15.03, 27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Diners Club International Ltd.; 2500 Lake Cook Road, Riverwoods, IL 60015; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. Jaroslav Guniš - ANIMUS, Patentová a známková kancelária; Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2012 8/2012 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 06.08.2012 8/2012 ND3M
5 Obnovené ochranné známky 21.12.2022 24/2022 ND3M
 
POZ 3369-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.04.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.04.2012 6,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3369-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.01.2003 Typ Odoslané
Plná moc 16.04.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.10.2003 Typ Odoslané
Oznámenie 05.11.2003 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 20.11.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 26.01.2004 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.01.2004 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.03.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 02.04.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 05.04.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o obnovu zápisu 05.06.2012 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 05.06.2012 Typ Odoslané
Plná moc 12.06.2012 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 03.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 04.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2022 Typ Odoslané
POZ 3369-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.06.2012 Diners Club International Ltd. Diners Club International Ltd.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku