Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3369-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202503 
(151)  Dátum zápisu  15.04.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  14.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3369-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.01.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.07.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  33 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  33 - Alkoholické nápoje s výnimkou piva vyrobené z produktov pochádzajúcich z oblasti stredného Považia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.07.14, 25.01.15, 26.07.07 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  "MODRÝ STROM", s.r.o.; Záhradnícka 93, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.01.2003 01/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.07.2003 07/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.09.2006 09/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 16.09.2021 17/2021 TC3M
 
POZ 3369-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3369-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 14.11.2001 Typ Doručené
1b Plná moc 14.11.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 10.12.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.01.2002 Typ Platba
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 04.02.2002 Typ Odoslané
5 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 25.03.2002 Typ Doručené
6 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.04.2002 Typ Doručené
7 Odpoveď na správu úradu 30.05.2002 Typ Doručené
8 výsledok rešerše 15.07.2002 Typ Interné listy
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 16.07.2002 Typ Odoslané
10 Odpoveď na správu úradu 09.09.2002 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 19.09.2002 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 05.05.2003 Typ Odoslané
13 Podanie návrhu na výmaz 21.06.2004 Typ Doručené
14 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 25.06.2004 Typ Platba
15 vyžiadanie kaucie k návrhu na výmaz 20.07.2004 Typ Odoslané
16 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 27.07.2004 Typ Platba
17 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 29.07.2004 Typ Odoslané
18 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 29.09.2004 Typ Doručené
19 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 04.10.2004 Typ Doručené
20 Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 22.11.2004 Typ Doručené
21 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 14.12.2004 Typ Odoslané
22 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 05.01.2005 Typ Platba
23 Vyjadrenie k výmazu 28.01.2005 Typ Doručené
24 Vyjadrenie k výmazu 31.01.2005 Typ Doručené
25 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 24.05.2006 Typ Interné listy
26 protokol o rokovaní komisie 24.05.2006 Typ Interné listy
27 protokol o hlasovaní 24.05.2006 Typ Interné listy
28 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 29.05.2006 Typ Odoslané
29 Podanie rozkladu 03.07.2006 Typ Doručené
30 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.07.2006 Typ Doručené
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2006 Typ Platba
32 dodatok k osvedčeniu OZ 03.08.2006 Typ Odoslané
33 Odôvodnenie rozkladu 26.07.2006 Typ Doručené
34 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 01.08.2006 Typ Odoslané
35 predkladacia správa k rozkladu 01.08.2006 Typ Interné listy
36 všeobecný referátnik 10.08.2006 Typ Odoslané
37 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 11.10.2006 Typ Doručené
37a Plná moc 11.10.2006 Typ Doručené
38 záznam z nahliadnutia do spisu 10.10.2006 Typ Interné listy
39 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 06.12.2006 Typ Odoslané
40 Vyjadrenie k rozkladu 08.02.2007 Typ Doručené
41 Vyjadrenie k rozkladu 12.02.2007 Typ Doručené
42 Podanie návrhu na výmaz 04.10.2007 Typ Doručené
43 vyžiadanie kaucie a poplatku 10.10.2007 Typ Odoslané
44 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 18.10.2007 Typ Platba
45 41 Poplatok - kaucia 18.10.2007 Typ Platba
46 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 24.10.2007 Typ Odoslané
47 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.11.2007 Typ Interné listy
48 protokol o rokovaní komisie 26.11.2007 Typ Interné listy
49 protokol o hlasovaní komisie 26.11.2007 Typ Interné listy
50 rozhodnutie o rozklade 29.11.2007 Typ Odoslané
51 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 19.12.2007 Typ Doručené
52 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 21.12.2007 Typ Doručené
53 vnútrospisový list 23.01.2008 Typ Interné listy
54 Vyjadrenie k výmazu 19.02.2008 Typ Doručené
55 Vyjadrenie k výmazu 22.02.2008 Typ Doručené
56 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 25.06.2008 Typ Interné listy
57 protokol o rokovaní komisie 25.06.2008 Typ Interné listy
58 protokol o hlasovaní 25.06.2008 Typ Interné listy
59 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 27.06.2008 Typ Odoslané
60 Podanie rozkladu 31.07.2008 Typ Doručené
61 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 07.08.2008 Typ Odoslané
62 predkladacia správa k rozkladu 05.08.2008 Typ Interné listy
63 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 07.08.2008 Typ Odoslané
64 Vyjadrenie k rozkladu 08.10.2008 Typ Doručené
65 Vyjadrenie k rozkladu 10.10.2008 Typ Doručené
66 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 16.11.2009 Typ Interné listy
67 protokol o rokovaní komisie 16.11.2009 Typ Interné listy
68 protokol o hlasovaní komisie 16.11.2009 Typ Interné listy
69 rozhodnutie o rozklade 26.11.2009 Typ Odoslané
70 vnútrospisový list 22.12.2009 Typ Interné listy
71 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 14.11.2011 Typ Doručené
72 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2011 Typ Doručené
73 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.11.2011 Typ Platba
74 dodatok k osvedčeniu OZ 23.12.2011 Typ Odoslané
75 Výpoveď plnej moci 27.02.2015 Typ Doručené
76 oznámenie o zápise zmeny 05.03.2015 Typ Odoslané
77 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 11.03.2015 Typ Doručené
77a Plná moc 11.03.2015 Typ Doručené
78 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2015 Typ Odoslané
79 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
80 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 02.07.2021 Typ Doručené
81 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 02.07.2021 Typ Doručené
82 vyžiadanie poplatku za obnovu 22.07.2021 Typ Odoslané
83 dodatok k osvedčeniu OZ 24.08.2021 Typ Odoslané
84 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 31.08.2021 Typ Odoslané
85 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 29.09.2021 Typ Doručené
85a Výpoveď plnej moci 29.09.2021 Typ Doručené
85b Príloha inde neuvedená 29.09.2021 Typ Doručené
86 Žiadosť inde neuvedená 29.09.2021 Typ Doručené
86a Príloha inde neuvedená 29.09.2021 Typ Doručené
86b Príloha inde neuvedená 29.09.2021 Typ Doručené
87 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
88 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.10.2021 Typ Odoslané
89 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.10.2021 Typ Platba
POZ 3369-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.07.2006 "MODRÝ STROM", s. r. o. MODRÝ STROM, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 04.03.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 10.04.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.08.2021 "MODRÝ STROM", s.r.o. "MODRÝ STROM", s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku