Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3366-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205123 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3366-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač, najmä časopisy, noviny, knihy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, brožúry, letáky, obtlačky, pexesá; knihárske výrobky; propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do triedy 16; obalový materiál z papiera a plastických hmôt patriaci do triedy 16.
35 - Reklamná agentúra, reklama, vydávanie reklamných materiálov, uverejňovanie reklamných textov, rozširovanie reklamných odkazov, marketingové štúdie, podpora predaja pre tretie osoby, inzertná a propagačná činnosť, informačné služby v oblasti propagácie, inzercie a marketingu, prieskum trhu a marketing, rozširovanie vzoriek na reklamné účely; sprostredkovanie uvedených služieb, sprostredkovanie televíznej a rozhlasovej reklamy, sprostredkovanie reklamy v kinách a divadlách, sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
41 - Sprostredkovanie filmovej tvorby, výroby rozhlasových a televíznych programov, sprostredkovanie nahrávania videopások, audiopások a optických nosičov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  biela, bledomodrá, tmavomodrá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  B.M.A. spol. s r.o.; Pluhová 41, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš - Patentová a známková kancelária; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
 
POZ 3366-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.12.2012 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3366-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 22.11.2002 Typ Doručené
Plná moc 02.12.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 18.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.12.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 3366-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku