Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3362-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  212009 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3362-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Lepiace a tmeliace prostriedky používané v priemysle.
17 - Tesniace, plombovacie a izolačné materiály; polyuretánové peny používané v stavebnom priemysle na montáž dverí a okien, izoláciu, tesnenie a plombovanie; tesnenia používané v stavebnom priemysle. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Selena Marketing International Sp. z o.o.; Legnicka 48A, 54-202 Wrocław; PL 
(740)  Zástupca (-ovia)  BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.; Kukučínova 13, 921 01 Piešťany 1; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 8/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 2/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2012 12/2012 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2012 12/2012 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 05.08.2014 8/2014 ND3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 12.10.2022 19/2022 TC3M
 
POZ 3362-2004
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.12.2004 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2012 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.04.2012 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2012 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.05.2014 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2015 3,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3362-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 29.11.2004 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 29.11.2004 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.12.2004 Typ Platba
výsledok rešerše 01.06.2005 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 12.06.2006 Typ Doručené
Urgencia 29.01.2007 Typ Doručené
výzva na doplnenie žiadosti o úkon v medzinárodnom registri OZ 29.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.03.2007 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.04.2007 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania (§ 51 ods. 7 zákona č. 506/2009 Z. z.) 03.08.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 02.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2012 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad 02.04.2012 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.04.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 06.06.2012 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 06.06.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.07.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Odpoveď na správu úradu 03.08.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 03.08.2012 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.08.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 25.04.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.04.2014 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.05.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
Výpoveď plnej moci 06.08.2015 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 10.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 28.08.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 31.08.2015 Typ Doručené
Plná moc 31.08.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2015 Typ Platba
všeobecný referátnik 12.10.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 30.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 07.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3362-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.10.2012 SELENA Co. S. A. SELENA Co. S. A.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 02.10.2012 SELENA S.A. SELENA Co. S. A.
3 Prevod majiteľa 02.10.2012 Virgo Project Sp. z o.o. SELENA S.A.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 02.10.2012 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
5 Zápis alebo zmena zástupcu 09.10.2015 Ing. Ladislav Beleščák, BELEŠČÁK & PARTNERI
6 Zápis alebo zmena zástupcu 09.10.2015 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.10.2015 Selena Marketing International Sp. z o.o. Virgo Project Sp. z o.o.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.09.2022 Selena Marketing International Sp. z o.o. Selena Marketing International Sp. z o.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku