Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3360-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205117 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  22.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3360-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky na liečenie príznakov menopauzy a na prevenciu a liečenie osteoporózy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  DUAVIVE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Wyeth LLC; Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.12.2012 12/2012 ND3M
 
POZ 3360-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.05.2010 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.08.2012 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.08.2012 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3360-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 22.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 22.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 18.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.05.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 04.05.2010 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.05.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 27.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.08.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.08.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 04.09.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 04.09.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.11.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 3360-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 18.05.2010 Wyeth LLC Wyeth
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.10.2012 Advokátska kancelária JUDr. Eva Bušová, Bušová Eva, JUDr. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku