Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3357-2000
(111)  Číslo ochrannej známky  198302 
(151)  Dátum zápisu  12.02.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  10.11.2010 
(210)  Číslo prihlášky  3357-2000 
(220)  Dátum podania prihlášky  10.11.2000 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2001 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  09.05.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25, 35, 38, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Odevy.
35 - Reklama, reklama (on line) na počítačovej sieti, vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch.
38 - On line komunikácia prostredníctvom počítačových sietí.
41 - Organizovanie hier a súťaží. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ZOZNAMKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ringier Axel Springer SK, a.s.; Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  10.11.2020 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2001 11/2001 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 09.05.2002 05/2002 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.08.2004 08/2004 PC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.01.2008 01/2008 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2008 06/2008 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.06.2008 06/2008 TC3M
7 Obnovené ochranné známky 07.04.2010 04/2010 ND3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.03.2014 03/2014 TC3M
9 Ochranné známky zrušené a vyhlásené za neplatné pre určité tovary a služby 03.10.2014 10/2014 MG3M
10 Prevody a prechody práv na ochranné známky 01.03.2019 03/2019 PC3M
 
POZ 3357-2000
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3357-2000
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 10.11.2000 Typ Doručené
1a Plná moc 10.11.2000 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 29.11.2000 Typ Odoslané
3 F0011 Popl. za prihlášku 30.11.2000 Typ Platba
4 výsledok rešerše 28.08.2001 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 28.08.2001 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2002 Typ Odoslané
7 Sťažnosť 08.01.2003 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 20.01.2003 Typ Odoslané
9 všeobecný referátnik 24.01.2003 Typ Odoslané
10 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.05.2004 Typ Doručené
10a Doklad o prevode 18.05.2004 Typ Doručené
11 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2004 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2004 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.11.2007 Typ Doručené
13a Doklad o podniku/podnikateľovi 19.11.2007 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2007 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 27.11.2007 Typ Odoslané
16 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2007 Typ Doručené
16a Doklad o podniku/podnikateľovi 12.12.2007 Typ Doručené
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2008 Typ Doručené
17a Doklad o podniku/podnikateľovi 15.04.2008 Typ Doručené
18 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2008 Typ Platba
19 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2008 Typ Platba
20 dodatok k osvedčeniu OZ 29.04.2008 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 17.06.2008 Typ Doručené
21a Plná moc 17.06.2008 Typ Doručené
22 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2008 Typ Odoslané
23 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.01.2010 Typ Doručené
24 vyžiadanie poplatku za obnovu 12.02.2010 Typ Odoslané
25 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.02.2010 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 11.03.2010 Typ Odoslané
27 Návrh na zrušenie ochrannej známky 04.07.2012 Typ Doručené
28 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 10.07.2012 Typ Platba
29 41 Poplatok - kaucia 10.07.2012 Typ Platba
30 Plná moc 10.07.2012 Typ Doručené
31 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 14.08.2012 Typ Odoslané
32 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 09.10.2012 Typ Doručené
33 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 17.12.2012 Typ Doručené
34 záznam z nahliadnutia do spisu 01.02.2013 Typ Interné listy
35 Žiadosť o nahliadnutie do spisu 01.02.2013 Typ Doručené
36 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 23.04.2013 Typ Doručené
37 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 07.05.2013 Typ Doručené
38 všeobecný referátnik 14.05.2013 Typ Odoslané
39 Vyjadrenie k návrhu na zrušenie OZ / na vyhlásenie OZ za neplatnú 12.07.2013 Typ Doručené
40 menovanie, zvolanie komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
41 protokol o rokovaní komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
42 protokol o hlasovaní komisie 11.11.2013 Typ Interné listy
43 rozhodnutie o čiastočnom zrušení OZ 12.11.2013 Typ Odoslané
44 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.12.2013 Typ Doručené
44a Plná moc 06.12.2013 Typ Doručené
44b Doklad o podniku/podnikateľovi 06.12.2013 Typ Doručené
45 Podanie rozkladu proti rozhodnutiu - FAX 16.12.2013 Typ Doručené
46 Podanie rozkladu 17.12.2013 Typ Doručené
47 vyžiadanie poplatku 10.01.2014 Typ Odoslané
48 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.01.2014 Typ Platba
49 Odôvodnenie rozkladu 15.01.2014 Typ Doručené
50 dodatok k osvedčeniu OZ 04.02.2014 Typ Odoslané
51 Odôvodnenie rozkladu 16.01.2014 Typ Doručené
52 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 27.01.2014 Typ Odoslané
53 predkladacia správa k rozkladu 23.01.2014 Typ Interné listy
54 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 05.02.2014 Typ Odoslané
55 Urgencia 19.02.2014 Typ Doručené
56 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 26.06.2014 Typ Interné listy
57 protokol o rokovaní komisie 26.06.2014 Typ Interné listy
58 protokol o hlasovaní komisie 26.06.2014 Typ Interné listy
59 rozhodnutie o rozklade 01.07.2014 Typ Odoslané
60 vyhláška pre vestník - čiastočný zánik (zrušenie) 29.07.2014 Typ Interné listy
61 vnútrospisový list 01.08.2014 Typ Interné listy
62 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2014 Typ Odoslané
63 Žiadosť o zápis prechodu 06.12.2018 Typ Doručené
63a Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
63b Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
63c Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
63d Doklad o prechode 06.12.2018 Typ Doručené
63e Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
63f Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
63g Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
63h Príloha inde neuvedená 06.12.2018 Typ Doručené
64 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 06.12.2018 Typ Doručené
64a Generálna plná moc 06.12.2018 Typ Doručené
65 Doplnenie materiálov 10.12.2018 Typ Doručené
65a Príloha inde neuvedená 10.12.2018 Typ Doručené
65b Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
65c Doklad o prevode 10.12.2018 Typ Doručené
65d Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
65e Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
65f Plná moc 10.12.2018 Typ Doručené
66 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.01.2019 Typ Platba
67 dodatok k osvedčeniu OZ 11.02.2019 Typ Odoslané
POZ 3357-2000
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 10.06.2004 eTechnologies, a. s. DAJANA IMPEX, s. r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 10.06.2004 Púchovský Peter, JUDr., KOVAL & spol., Advokátska kancelária
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.11.2007 eTechnologies, a. s. eTechnologies, a. s.
4 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2008 eTechnologies, a. s. eTechnologies, a. s.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 24.04.2008 Azet.sk, a. s. eTechnologies, a. s.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2008 Belička Ivan, Ing.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2014 Azet.sk, a.s. Azet.sk, a. s.
8 Prevod majiteľa 29.01.2019 Ringier Axel Springer SK, a.s. Azet.sk, a.s.
9 Zápis alebo zmena zástupcu 29.01.2019 Porubčan Róbert, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku