Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3353-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  212002 
(151)  Dátum zápisu  09.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3353-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie; elektronické zoznamy a adresáre; informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie, všetko elektronicky šírené, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, obrazy, pohľadnice, korešpondenčné lístky, knižné záložky, nálepky, samolepiace fólie, baliaci papier, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, etikety, filtračný materiál, filtračný papier, formuláre, grafiky, hárky papiera, lístky, listový papier, mapy, poštové známky, lepiace štítky, papierové pásky, parafínový papier, pergamenový papier, pijavý papier, písacie potreby, priesvitný papier, grafické reprodukcie, rezačky na papier, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, školské potreby, vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov, papierové vreckovky, suveníry, propagačné materiály a predmety z papiera a z plastických hmôt patriace do triedy 16, polygrafické výrobky, najmä prílohy novín, informačné letáky a brožúry, študijné texty, adresáre.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, reklamná činnosť a rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie reklamy a sprostredkovanie rozširovania reklamných materiálov, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, poradenstvo odborné obchodné, reklama, reklamné texty (uverejňovanie), reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, inzertná a reklamná činnosť, propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, televízna reklama, zabezpečovanie inzercie, poskytovanie propagačných služieb, umiestňovanie propagačných a reklamných predmetov v dopravných prostriedkoch a na dopravných prostriedkoch, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných a reklamných predmetov, vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovacie služby; sprostredkovanie v uvedených službách, obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný a podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo.
39 - Sprostredkovanie a prenájom motorových a nemotorových vozidiel, distribúcia tlačovín, distribučné služby, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, publikácií, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, sprostredkovanie v uvedených službách.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti, titulky, texty (zverejňovanie) okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie tlačovín, periodík a neperiodických publikácií, nakladateľské a vydavateľské služby, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, vydavateľská činnosť prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti; sprostredkovanie v uvedených službách, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 27.05.12, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  29.11.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2005 08/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.02.2006 02/2006 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2008 07/2008 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.05.2010 05/2010 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 QB3M
8 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2015 04/2015 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 01.04.2015 04/2015 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31794962 1 RECAR Bratislava a.s. výlučná 04.05.2011 platná
 
POZ 3353-2004
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3353-2004
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 29.11.2004 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 29.11.2004 Typ Doručené
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 29.11.2004 Typ Doručené
1c Plná moc 29.11.2004 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.12.2004 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.12.2004 Typ Platba
4 výsledok rešerše 01.06.2005 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 21.06.2005 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 02.12.2005 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2008 Typ Doručené
8 vyžiadanie poplatku 29.04.2008 Typ Odoslané
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2008 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 23.05.2008 Typ Odoslané
11 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2009 Typ Doručené
11a Doklad o podniku/podnikateľovi 07.12.2009 Typ Doručené
12 vyžiadanie poplatku 01.02.2010 Typ Odoslané
13 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 26.02.2010 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2010 Typ Doručené
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2010 Typ Platba
16 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2010 Typ Odoslané
17 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
18 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
18a Doklad o prevode/prechode 23.02.2011 Typ Doručené
18b Plná moc 23.02.2011 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.02.2011 Typ Doručené
19a Licenčná zmluva 23.02.2011 Typ Doručené
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
21 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
22 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.04.2011 Typ Platba
23 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.11.2014 Typ Doručené
25 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 28.11.2014 Typ Doručené
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.01.2015 Typ Platba
27 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2015 Typ Platba
28 dodatok k osvedčeniu OZ 24.02.2015 Typ Odoslané
29 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.02.2021 Typ Doručené
29a Plná moc 26.02.2021 Typ Doručené
29b Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 3353-2004
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2008 Recar, a. s. Recar, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2010 RECAR Slovensko a. s. Recar, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2011 Transportná spoločnosť, a.s. RECAR Slovensko a. s.
4 Prevod majiteľa 04.05.2011 RECAR Slovensko a.s. Transportná spoločnosť, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. SALLEM, SEČANSKÝ & PARTNERI, s. r. o., advokátska kancelária
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 11.02.2015 RECAR Slovensko a.s. RECAR Slovensko a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku