Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3351-2004
(111)  Číslo ochrannej známky  212108 
(151)  Dátum zápisu  10.11.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2014 
(210)  Číslo prihlášky  3351-2004 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.2004 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.02.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče informácií, dát, zvuku a obrazu; elektronické publikácie; elektronické zoznamy a adresáre; informačné materiály, časopisy, knihy, obchodné a odborné publikácie, všetko elektronicky šírené, elektronické publikácie (stiahnuté z telekomunikačnej siete), zariadenia na prenos, reprodukciu, spracovanie alebo záznam zvuku, obrazu alebo dát.
16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, obrazy, pohľadnice, korešpondenčné lístky, knižné záložky, nálepky, samolepiace fólie, baliaci papier, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, etikety, filtračný materiál, filtračný papier, formuláre, grafiky, hárky papiera, lístky, listový papier, mapy, poštové známky, lepiace štítky, papierové pásky, parafínový papier, pergamenový papier, pijavý papier, písacie potreby, priesvitný papier, grafické reprodukcie, rezačky na papier, rozmnožovacie zariadenia a stroje, papierové ručníky, školské potreby, vrecia a vrecká z papiera alebo z plastických materiálov, papierové vreckovky, suveníry, propagačné materiály a predmety z papiera a z plastických hmôt patriace do triedy 16, polygrafické výrobky, najmä prílohy novín, informačné letáky a brožúry, študijné texty, adresáre.
35 - Maloobchodné služby s uvedenými tovarmi, reklamná činnosť a rozširovanie reklamných materiálov, sprostredkovanie reklamy a sprostredkovanie rozširovania reklamných materiálov, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, poradenstvo odborné obchodné, reklama, reklamné texty (uverejňovanie), reklamné materiály (rozširovanie) zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, spracovanie textov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, inzertná a reklamná činnosť, propagačná činnosť, reklamné agentúry, rozhlasová reklama, televízna reklama, zabezpečovanie inzercie, poskytovanie propagačných služieb, umiestňovanie propagačných a reklamných predmetov v dopravných prostriedkoch a na dopravných prostriedkoch, zabezpečovanie reklamy prostredníctvom potlače propagačných a reklamných predmetov, vydávanie reklamných materiálov; rozmnožovacie služby; sprostredkovanie v uvedených službách, obchodné a podnikateľské poradenstvo; obchodný a podnikateľský prieskum, personálne poradenstvo.
39 - Sprostredkovanie a prenájom motorových a nemotorových vozidiel, distribúcia tlačovín, distribučné služby, distribúcia periodickej a neperiodickej tlače, publikácií, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, sprostredkovanie v uvedených službách.
41 - Vydavateľská činnosť s výnimkou vydávania reklamných a náborových textov, sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti, titulky, texty (zverejňovanie), okrem reklamných, vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových, vydávanie tlačovín, periodík a neperiodických publikácií, nakladateľské a vydavateľské služby, vydávanie periodickej a neperiodickej tlače, novín, časopisov, kníh a iných polygrafických výrobkov, vydavateľská činnosť prostredníctvom svetovej informačnej telekomunikačnej siete (internet), vydávanie a edícia elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti; sprostredkovanie v uvedených službách, organizovanie odborných akcií, školení, kurzov, prednášok, konferencií, súťaží, vzdelávanie, zábava, športová a kultúrna činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.02.01, 26.04.22, 26.04.24, 27.05.24, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie