Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3342-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  202657 
(151)  Dátum zápisu  12.05.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  21.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3342-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Počítačový softvér; nahraté počítačové programy; počítačové programy stiahnuté z telekomunikačnej siete.
35 - Maloobchodná činnosť so softvérom; sprostredkovanie obchodu s tovarmi.
41 - Školenia v oblasti počítačov a počítačových programov.
42 - Počítačové programovanie; tvorba softvéru; inštalácia počítačových programov; aktualizácia počítačových programov; zhotovovanie kópií počítačových programov; obnovovanie počítačových databáz; prenájom počítačového softvéru; prevod a konverzia počítačových programov a údajov; servis počítačových programov; poradenstvo v oblasti uvedených služieb; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  TEMPEST a.s.; Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr.; Krásnohorská 3, 851 07 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  804338 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  12. 05. 2003 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AT; CZ; DE; HU; PL 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  21.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2003 2/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.08.2003 8/2003 FG3M
3 Medzinárodne zapísané ochranné známky 07.10.2003 10/2003 XA3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.07.2013 7/2013 TC3M
5 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.07.2013 7/2013 PC3M
6 Obnovené ochranné známky 02.07.2013 7/2013 ND3M
 
POZ 3342-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.11.2002 2 500,00 SKK
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2012 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 18.12.2012 149,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.12.2012 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3342-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra Typ Odoslané
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 21.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2002 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 03.12.2002 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 09.01.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2003 Typ Interné listy
sprievodný list do OMPI 21.05.2003 Typ Odoslané
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 21.05.2003 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.05.2003 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku v CHF 21.05.2003 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 16.07.2003 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 27.08.2003 Typ Odoslané
Odmietnutie MOZ 18.02.2004 Typ Doručené
Rozhodnutie k MOZ 16.09.2004 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 16.11.2012 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 18.12.2012 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.12.2012 Typ Doručené
Plná moc 18.12.2012 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2012 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2012 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 20.12.2012 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.02.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 12.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 12.04.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2013 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 06.06.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 28.03.2022 Typ Doručené
POZ 3342-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 14.05.2013 UNIT, spol. s r. o. UNIT, spol. s r. o.
2 Prevod majiteľa 14.05.2013 TEMPEST a.s. UNIT, spol. s r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 14.05.2013 Patentová a známková kancelária, Dolanská Elena, RNDr. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku