Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 334-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  334-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 37, 39, 41, 42, 43, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; reklama.
37 - Maľovanie a opravy reklamných tabúľ; nabíjanie elektromobilov.
39 - Sprevádzanie turistov; turistické prehliadky (doprava); prenájom dopravných prostriedkov; organizovanie turistickej dopravy; poskytovanie informácií o cestovných trasách.
41 - Telesná výchova; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; poskytovanie informácií o možnostiach rekreácie; turistické prehliadky so sprievodcom.
42 - Urbanistické plánovanie; výskum v oblasti ochrany životného prostredia; výskum v oblasti pozemných stavieb.
43 - Prázdninové tábory (ubytovacie služby).
45 - Online služby sociálnych sietí. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.03.15, 26.01.06, 26.01.16, 18.01.05, 18.07.01, 27.05.08, 26.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Slovenský cykloklub Slovenský kras so sídlom v Gemerskej Hôrke; č. 104, 049 12 Gemerská Hôrka; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Tömölová Zuzana; č. 375, 049 12 Gemerská Hôrka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 334-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 334-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 03.02.2021 Typ Doručené
1a Plná moc 03.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.02.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 12.02.2021 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
5a Príloha inde neuvedená 04.03.2021 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 05.03.2021 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Typ Interné listy
POZ 334-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku