Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3338-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  212367 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3338-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.03.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 36, 38, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Inteligentné platobné karty na použitie v bankovníctve, pri poštovom platobnom styku, sporení a poisťovníctve, zariadenie a softvér na prístup k sieťam prenosu dát vrátane siete internet, elektronické hry, softvér na elektronické hracie systémy, kopírovateľné elektronické produkty.
35 - Vypracovávanie znaleckých posudkov o podniku - efektívnosť, expertízy o efektívnosti a výnosnosti, informácie alebo spravodajstvo obchodné, obchodné rešerše, riadenie obchodných alebo priemyselných podnikov, štúdie a prieskum trhu, vedenie obchodného plánovania, vyhľadávanie obchodných informácií, výnosnosť - znalecké posudky, ekonomické expertízy a štúdie, reklamné a propagačné služby v oblasti financií, zmenárenstva, poštového platobného styku a sporenia, poskytovania úverov, bývania, poistenia a penzijného pripoistenia, konzultačné a poradenské služby súvisiace so zahraničnoobchodnými aktivitami.
36 - Poisťovacie služby a služby poisťovacích agentov, poisťovacie agentúry, agentúry na vymáhanie pohľadávok, realitné a úverové agentúry, agentúry pre obligácie a iné cenné papiere, agentúry pre poisťovníctvo, bankové obchody, úschova cenín, klíring, dohodcovia (senzalovia) cenných papierov, financovanie splátkových obchodov, úverov pre veľkoobchod, finančné operácie a transakcie, fondy kapitálové na účely zištné alebo dobročinné, hypotekárne pôžičky, investície a kapitálové investície, investičné trusty, konateľstvá poisťovacie, bankové obchody, obligácie a iné istiny, finančné pôžičky, spoločnosť sporiteľní, ukladanie peňazí (fondov), finančné upisovanie, úschova cenných papierov, úverové konzultácie a rešerše, agentúry na vymáhanie úverov, zakladanie kapitálových fondov na účely zisku alebo na účely dobročinné, sprostredkovanie kúpy alebo predaja cenných papierov, záruky finančné, korunové a devízové úvery vrátane uzatvárania úverových zmlúv, prijímanie peňažných prostriedkov od tretích osôb do správy vo forme vkladov vrátane vkladových operácií, phone banking, dokladový a bezdokladový platobný styk, združovanie finančných prostriedkov, finančné prúdy, ostatné finančné operácie a služby, poštový platobný styk a operácie, finančný lízing a maklérstvo, zmenárenské operácie, operácie a obchodovanie s eurošekmi a cestovnými šekmi, s platidlami, s cennými papiermi, so zmenkami, s mincami, s medailami, event. so zvitkami drahých kovov, vydávanie obligácií, zástavných listov a dlhopisov, služby faktoringové, forfaitingové, franchisingové, lízingové, služby v oblasti platobného styku, v oblasti kapitálového financovania, na burze cenných papierov vrátane správy a riadenia portfólia klientov a nadväzujúcich operácií, ostatné finančné a kapitálové transakcie tuzemské a medzinárodné, výkon funkcie depozitára pre investičné fondy a spoločnosti vrátane penzijných fondov, prijímanie a poskytovanie bankových záruk, vydávanie exportných a importných dokumentárnych inkás, súbor produktov a služieb v oblasti bývania, sporenia, poistenia a penzijného pripoistenia, správa a úschova cenných papierov i ostatných cenností, prenájom bezpečnostných schránok (sejfov), zriaďovanie a prevádzkovanie siete bankomatov, komerčné služby v oblasti projektového a podnikového financovania (vyhľadávanie finančných zdrojov, fúzie, predaj, joint-venture), finančné analýzy, elektronické bankovníctvo (elektronické vedenie účtov, elektronický styk s peňažným ústavom), konzultačné a poradenské služby v celej oblasti financií, obchodovania s cennými papiermi, vyhľadávania vhodných úverových zdrojov, zmenárenstva, platobných kariet, devízových zvláštností, colných predpisov, poistenia, penzijného pripoistenia, daňovej problematiky, bývania, finančné odhady.
38 - Služby týkajúce sa prenosu dát počítačovou sieťou vrátane internetu, šírenie informácií prostredníctvom internetu a www systémov, konzultačné a poradenské služby podpornej služby prenosu dát, najmä prevádzkové a technické zabezpečenie, poskytovanie užívateľského prístupu k nekopírovateľným elektronickým produktom poskytovaným cez internet (telekomunikačné služby).
41 - Výchovná, zábavná a školiaca činnosť šírená sieťou internet, aktívne vzdelávanie a šírenie všeobecnej vzdelanosti zábavnou formou www systémom.
42 - Tvorba www stránok. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  eBanka 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Raiffeisenbank a.s.; Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2005 9/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2006 3/2006 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.03.2011 3/2011 PC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2014 3/2014 ND3M
 
POZ 3338-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2003 4 400,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.12.2010 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 11.11.2013 182,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3338-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 13.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2003 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 10.03.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.05.2005 Typ Doručené
výsledok rešerše 01.06.2005 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.06.2005 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.06.2005 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 14.07.2005 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 13.12.2010 Typ Doručené
Plná moc 13.12.2010 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.12.2010 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 04.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.11.2013 Typ Platba
Plná moc 11.12.2013 Typ Doručené
Výpoveď plnej moci 11.12.2013 Typ Doručené
oznámenie o zápise zmeny 17.01.2014 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 20.01.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 3338-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 20.01.2011 Raiffeisenbank a.s. eBanka, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 20.01.2011 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.01.2014 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku