Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3336-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208427 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3336-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.10.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.04.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny všetkých druhov, periodická a neperiodická tlač a publikácie, najmä časopisy, noviny, knihy, katalógy, prospekty, plagáty, fotografie, pohľadnice, kalendáre, obálky, formuláre, tlačivá, knihárske výrobky, propagačné materiály a predmety z papiera a plastických hmôt patriace do tejto triedy.
35 - Reklamná a inzertná činnosť, vydávanie reklamných materiálov, sprostredkovanie v uvedených službách.
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie v uvedenej službe. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Vajnorské novinky 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Mestská časť Bratislava - Vajnory; Roľnícka 109, 831 01 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.; Osuského 1/A, 851 03 Bratislava 5; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.10.2004 10/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.04.2005 4/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2014 6/2014 ND3M
 
POZ 3336-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.04.2014 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3336-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
Doklad o príznačnosti 13.11.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.12.2003 Typ Odoslané
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.12.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 21.07.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.01.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.11.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 22.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 10.04.2014 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2014 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 3336-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku