Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3333-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208093 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3333-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  08 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  08 - Rohatkové kľúče, nástrčné kľúče. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HONITON 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  HONITON INDUSTRIES INC.; No. 4 Lane 326, Peng-Yi Road, Tai-Ping City, Taichung, R. O. C.; TW 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 9/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2005 3/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 08.01.2014 1/2014 ND3M
 
POZ 3333-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.09.2013 133,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3333-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2003 Typ Platba
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 04.12.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.08.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.10.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.12.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.11.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 29.11.2022 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 21.12.2022 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.03.2023 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.03.2023 Typ Odoslané
POZ 3333-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku