Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3328-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  208091 
(151)  Dátum zápisu  13.12.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3328-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.03.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, syr a mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  SNACKITO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAVENCIA S.A.; 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 9/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.03.2005 3/2005 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.09.2013 9/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
 
POZ 3328-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2003 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.06.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.06.2015 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3328-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky Typ Doručené
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 29.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.12.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 10.06.2013 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.06.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.08.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.06.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 18.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 18.06.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 19.08.2015 Typ Odoslané
POZ 3328-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.07.2013 Stavrovský Peter, JUDr., Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.08.2015 SAVENCIA S.A. BONGRAIN S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku