Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3323-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205452 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  20.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3323-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  20.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 28, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Elektrické prístroje, prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku a obrazu, magnetické nosiče údajov (obsiahnuté v triede 9), najmä videopásky, počítačový softvér, videohry, CD nosiče, DVD nosiče, rádiá, audiopásky, počítače, periférne zariadenia počítačov, slnečné okuliare.
28 - Hračky, hry a športové potreby a telocvičné potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, pohyblivé hračky a ich príslušenstvo, pohyblivé hry, bábiky, hracie súpravy pre bábiky, oblečenie pre bábiky, detské stavebnice, detský nábytoček, hračkárske vozidlá, ohybné hračky, stolové športové hry, lopty na šport a hry, hodinky na hranie, hračky do vane, hračky podporujúce rôzne detské aktivity, hračkárske kúzla, hračky vystrekujúce vodu, šarkany, švihadlá, praky, audiovizuálne hračky, hovoriace bábiky, hračky rozvíjajúce priestorové videnie, hry rozvíjajúce pohyblivú zručnosť, stolové hry, kartové hry, mechanické časti na hranie elektrických hier, skladačky a hlavolamy, mechanické hračky, hračky na batérie, bábky, detská kozmetika na hranie, detské divadielka, vypchaté a plyšové hračky, stláčacie hračky, hudobné hračky, nafukovacie hračky do vane, detské domy a stany na hranie, hračky do piesku, plastelína na hranie, plastické pohyblivé modely, hračky pre domáce zvieratá, divadelné masky; hracie karty, zábavná pyrotechnika, ozdoby na vianočné stromčeky s výnimkou osvetlenia a cukroviniek.
41 - Služby v oblasti zábavy, detské televízne programy a služby v oblasti tvorby filmových a televíznych seriálov, služby v oblasti vzdelávania, filmová tvorba, športová a kultúrna činnosť, vysielanie televíznych programov a seriálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  HE-MAN 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MATTEL, INC.; 333 Continental Boulevard, El Segundo, California 90245-5012; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  20.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 2/2012 ND3M
 
POZ 3323-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.12.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.11.2011 132,50 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 28.11.2011 6,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3323-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 20.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.12.2002 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.07.2003 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 07.08.2003 Typ Doručené
výsledok rešerše 21.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 25.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.11.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 21.11.2011 Typ Doručené
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.11.2011 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 25.03.2022 Typ Doručené
POZ 3323-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.12.2011 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku