Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3323-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201877 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  12.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3323-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, syr, mliečne výrobky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  08.07.17, 26.04.16, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela, červená, zelená, hnedá, sivá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SAVENCIA S.A.; 42 rue Rieussec, 78220 Viroflay; FR 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.10.2015 10/2015 TC3M
 
POZ 3323-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3323-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.11.2001 Typ Doručené
1a Plná moc 12.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2001 Typ Platba
3 výsledok rešerše 30.07.2002 Typ Interné listy
4 pokyn na zverejnenie POZ 30.07.2002 Typ Interné listy
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 12.09.2011 Typ Doručené
6a Plná moc 12.09.2011 Typ Doručené
7 vyžiadanie poplatku za obnovu 21.10.2011 Typ Odoslané
8 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.11.2011 Typ Platba
9 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.07.2015 Typ Platba
11 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 18.06.2015 Typ Doručené
11a Plná moc 18.06.2015 Typ Doručené
11b Doplnenie materiálov 18.06.2015 Typ Doručené
12 dodatok k osvedčeniu OZ 19.08.2015 Typ Odoslané
13 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.03.2021 Typ Doručené
14 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 03.05.2021 Typ Doručené
14a Generálna plná moc 03.05.2021 Typ Doručené
POZ 3323-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 21.11.2011 Stavrovský Peter, JUDr., Advokátska kancelária ČERNEJOVÁ & HRBEK
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.08.2015 SAVENCIA S.A. BONGRAIN S. A.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku