Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3321-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  209339 
(151)  Dátum zápisu  09.05.2005 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3321-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.02.2005 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.08.2005 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 17 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové potrubia na ventilačné zariadenia.
11 - Regulačné bezpečnostné zariadenia, tlmiče hluku ako súčasť klimatizačných a vetracích zariadení, klimatizačné filtre, klimatizačné zariadenia, ohrievače vzduchu a vody, rekuperačné jednotky ako súčasť klimatizačných a vetracích zariadení, klimatizačné clony na dvere a brány, ventilátory a ich príslušenstvo (klimatizácia).
17 - Zvukovoizolačné materiály, hadice na dopravu vzduchu s výnimkou kovových. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  TERMOFLEX 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.; Boleslavova 53/15, 140 00 Praha 4; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o.; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.02.2005 2/2005 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.08.2005 8/2005 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 8/2014 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.08.2014 8/2014 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 05.08.2014 8/2014 ND3M
 
POZ 3321-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2003 3 500,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2013 27,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.10.2013 133,00 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 11.12.2013 20,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 13.12.2013 7,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3321-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2003 Typ Platba
Plná moc 09.01.2004 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 22.10.2004 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 04.11.2004 Typ Doručené
výsledok rešerše 15.11.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 15.11.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.05.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o opravu 08.06.2005 Typ Doručené
oprava osvedčenia o zápise OZ do registra 01.07.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 03.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 03.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 03.04.2013 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 18.04.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 24.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 27.08.2013 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.09.2013 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 27.09.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 28.10.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.10.2013 Typ Platba
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.11.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 29.11.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.12.2013 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.12.2013 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.12.2013 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 10.12.2013 Typ Doručené
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 13.12.2013 Typ Platba
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 17.12.2013 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 20.02.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 28.04.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 29.04.2014 Typ Doručené
Doklad 29.04.2014 Typ Doručené
Doklad o podniku/podnikateľovi 29.04.2014 Typ Doručené
Doklad o prevode 29.04.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.03.2023 Typ Doručené
POZ 3321-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 16.06.2014 Pebila two, s.r.o. ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 16.06.2014 ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o. Pebila two, s.r.o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 16.06.2014 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s. r. o. ŽOVICOVÁ - ŽOVIC, Patentová, známková a právna kancelária, Žovicová Viera, Mgr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku