Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 332-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  332-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.02.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.02.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 35, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Prístroje a nástroje na diaľkový prenos dát a informácií; počítačový hardvér; počítačový softvér (nahraté počítačové programy); prístroje na nahrávanie, prenos a reprodukciu zvuku alebo obrazu.
35 - Maloobchodný a veľkoobchodný predaj dopravných prostriedkov, potravín, kozmetiky, drogériového tovaru, strojov a zariadení, elektroniky, textilných výrobkov, odevov, obuvi, papiernického tovaru, domácich a kuchynských potrieb, zariadení a spotrebičov, nábytku, podlahových krytín, hier, hračiek, telocvičných a športových potrieb poskytovaný spôsobom online, cez TV, cez druhú obrazovku (second screen) a internet; reklamné, inzertné a propagačné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; rozširovanie reklamných materiálov; poskytovanie a prenájom reklamného priestoru; marketing; obchodné sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Návrh a vývoj počítačového hardvéru a softvéru; počítačové programovanie; aktualizovanie počítačových programov a systémov; inštalácia počítačových programov a systémov; poradenstvo v oblasti počítačových programov a systémov; údržba počítačového softvéru; prenájom počítačového softvéru; poradenstvo v oblasti uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  24.17.02, 27.05.08, 25.05.94, 26.01.06, 26.01.24, 27.05.12, 29.01.04, 29.01.03, 27.99.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  iTVSi a.s.; Jégeho 2, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.02.2015 2/2015 BA3M
2 Medzinárodne zapísané ochranné známky 01.04.2015 4/2015 XA3M
3 Zamietnuté prihlášky ochranných známok 01.07.2016 7/2016 FC3M
 
POZ 332-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.03.2014 166,00 EUR
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 06.03.2014 100,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 05.05.2015 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 332-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 25.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 25.02.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 25.02.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 25.02.2014 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 10.03.2014 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.03.2014 Typ Platba
Plná moc 12.03.2014 Typ Doručené
výsledok rešerše 17.03.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.04.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 16.04.2014 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 16.04.2014 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 18.06.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 20.06.2014 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 20.06.2014 Typ Odoslané
List z OMPI 17.09.2014 Typ Doručené
List z OMPI 18.11.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 09.12.2014 Typ Doručené
Odpoveď na správu úradu 09.12.2014 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 11.12.2014 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 15.12.2014 Typ Interné listy
List z OMPI 18.12.2014 Typ Doručené
odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 08.01.2015 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 26.02.2015 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 04.05.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 07.05.2015 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.05.2015 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 24.07.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie k námietkam 30.07.2015 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 31.07.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 17.08.2015 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 24.11.2015 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (vyhovenie námietkam) 17.02.2016 Typ Odoslané
oznámenie o zániku účinkov z OZ v lehote závislosti - pravidlo 22(1)(a) 10.10.2016 Typ Odoslané
Notifikácia z OMPI 15.06.2017 Typ Doručené
POZ 332-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku