Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3316-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  205716 
(151)  Dátum zápisu  14.04.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  13.11.2013 
(210)  Číslo prihlášky  3316-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  13.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.01.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.07.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny; periodiká a neperiodiká; publikácie; knihy; brožúry; noviny; časopisy; informačné tlačoviny; katalógy; tlačoviny - správy, zoznamy; inzertné a propagačné materiály patriace do tejto triedy; plagáty; fotografie; vyučovacie pomôcky s výnimkou prístrojov a zariadení; školské potreby (papier, písacie potreby); kancelárske potreby s výnimkou nábytku; obrazy; potreby pre maliarov; pečiatky; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Reklamná a inzertná činnosť; vydávanie a aktualizovanie reklamných alebo náborových materiálov a textov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; vedenie kartoték v počítači; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre zákazníkov); profesionálne obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prieskum trhu; oceňovanie obchodných operácií; spracovanie textov; písanie na stroji; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Finančné poradenstvo, finančné konzultačné služby; finančné analýzy; oceňovanie a určovanie hodnoty predmetov duševného vlastníctva; oceňovanie a určovanie hodnoty licencií; oceňovanie majetku, najmä nehmotného; poskytovanie poradenských, konzultačných a informačných služieb v uvedených oblastiach; sprostredkovanie uvedených služieb.
41 - Organizovanie vzdelávacích podujatí, kurzov, školení, súťaží a výstav, najmä v súvislosti s duševným vlastníctvom - priemyselným vlastníctvom a autorskými právami; vzdelávanie, výcvik, vyučovanie, lektorská činnosť v oblasti duševného vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva; sprostredkovanie uvedených služieb; vydavateľská činnosť; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; vyučovanie, vzdelávanie; informácie o výchove a vzdelávaní; korešpondenčné kurzy; školenia.
42 - Odborné poradenstvo s výnimkou obchodného; poradenstvo, konzultačné služby v oblasti práv duševného vlastníctva, najmä priemyselného vlastníctva a v súvisiacich oblastiach; služby na využívanie duševného vlastníctva; činnosť patentovej kancelárie, agentúry; prieskumné služby v oblasti priemyselného vlastníctva; spravovanie autorských práv; právne služby; licencie práv duševného vlastníctva; prekladateľské a tlmočnícke služby; grafické, umelecké, priemyselné dizajnérstvo (navrhovanie); navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ALFA OMEGA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Zahatňanská Gabriela, Ing.; Rajčianska 36, 010 01 Žilina - Strážov; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  13.11.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.01.2004 1/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.07.2004 7/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.03.2006 3/2006 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
 
POZ 3316-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.11.2003 4 100,00 SKK
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 14.11.2003 2 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2005 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2013 167,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3316-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 13.11.2003 Typ Doručené
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 14.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.11.2003 Typ Doručené
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 19.11.2003 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.11.2003 Typ Platba
výsledok rešerše 08.12.2003 Typ Interné listy
Zoznam tovarov a služieb (SR) 09.12.2003 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 10.12.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.04.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o odvol.medz.zápisu 03.05.2004 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z. z.) 13.05.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.12.2005 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2005 Typ Platba
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.12.2005 Typ Doručené
Doklad 27.12.2005 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 05.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.03.2023 Typ Doručené
POZ 3316-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.01.2006 Zahatňanská Gabriela, Ing. Zahatňanská Gabriela, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku