Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3309-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205097 
(151)  Dátum zápisu  12.01.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  19.11.2012 
(210)  Číslo prihlášky  3309-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  07.10.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  36, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  36 - Poistenie ručenia práv k nehnuteľnostiam alebo uzatváranie poistiek; escrow služby na nehnuteľnosti; služby spojené s prevodom nehnuteľností, ako sú príprava dokumentov na prevod/transfer nehnuteľností a služby týkajúce sa vysporiadania a urovnania.
42 - Počítačové služby, ako sú prenájom času na prístup do automatizovaných databáz práv k nehnuteľnosti; prieskumové a mapovacie služby; vyhľadávanie a zisťovanie práv k nehnuteľnostiam. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  STEWART TITLE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Stewart Title Guaranty Company; 1980 Post Oak Boulevard, Suite 800, Houston, Texas 77056; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  inventa Patentová a známková kancelária s. r. o.; Palisády 50, Bratislava 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.11.2022 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 07.10.2003 10/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2004 4/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 05.11.2012 11/2012 ND3M
 
POZ 3309-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.08.2012 132,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 20.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3309-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 19.11.2002 Typ Doručené
Plná moc 21.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.11.2002 Typ Doručené
Doklad 21.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 03.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 18.07.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.01.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 16.08.2012 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.08.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 28.09.2012 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 24.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 19.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 20.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3309-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku