Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3305-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  212612 
(151)  Dátum zápisu  13.01.2006 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  11.11.2023 
(210)  Číslo prihlášky  3305-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  11.11.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.09.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.04.2006 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Mlieko, mliečne výrobky, mliečne dezerty, syry vrátane bryndze, syrové výrobky, bryndzové výrobky, maslo, smotana, tvaroh, nátierky obsiahnuté v triede 29, mliečne nápoje patriace do triedy 29. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  BRYNDZIARKA 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NiKA, s.r.o.; Nová 134, Považská Bystrica 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  11.11.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 9/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2006 4/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2015 6/2015 TC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.06.2015 6/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 2/2016 PC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Všeobecná úverová banka, a.s. 15.04.2015 platná
 
POZ 3305-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2003 3 500,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.12.2003 500,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.12.2004 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2013 133,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.04.2015 8,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2015 3,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 11.06.2015 1,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2015 13,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3305-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.11.2003 Typ Doručené
Plná moc 13.11.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2003 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2003 Typ Platba
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.12.2003 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.12.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 29.06.2004 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2004 Typ Interné listy
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.12.2004 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.12.2004 Typ Platba
výzva na doplnenie podania námietok 29.12.2004 Typ Odoslané
Plná moc 07.01.2005 Typ Doručené
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 11.01.2005 Typ Odoslané
Vyjadrenie k námietkam 14.02.2005 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.11.2005 Typ Odoslané
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 29.12.2005 Typ Doručené
pokyn na zápis po zverejnení 09.01.2006 Typ Interné listy
všeobecný referátnik 10.01.2006 Typ Odoslané
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2006 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2011 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 02.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Typ Doručené
Zmluva 02.04.2015 Typ Doručené
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2015 Typ Platba
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.04.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2015 Typ Odoslané
Oznámenie 22.05.2015 Typ Doručené
Žiadosť o informáciu 05.06.2015 Typ Doručené
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 10.06.2015 Typ Doručené
Plná moc 10.06.2015 Typ Doručené
všeobecný referátnik 11.06.2015 Typ Odoslané
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.06.2015 Typ Platba
sprievodný list k výpisu z registra OZ 18.06.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 01.10.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 22.10.2015 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.11.2015 Typ Doručené
Doplnenie materiálov 19.11.2015 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 19.11.2015 Typ Doručené
Plná moc 19.11.2015 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2015 Typ Platba
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.11.2015 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.2016 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Typ Odoslané
POZ 3305-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 NIKA, spol. s r.o. NIKA, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2015 NIKA, spol. s r.o. NIKA, spol. s r.o.
3 Prevod majiteľa 21.12.2015 NiKA, s.r.o. NIKA, spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.12.2015 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 NiKA, s.r.o. NiKA, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku