Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 3305-2003
(111)  Trademark Number  212612 
(151)  Registration Date  13.01.2006 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  11.11.2023 
(210)  Application Number  3305-2003 
(220)  Application Date  11.11.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.09.2004 
(450)  Publication of Registration Date  06.04.2006 
(511)  International Classification of Goods and Services  29 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mlieko, mliečne výrobky, mliečne dezerty, syry vrátane bryndze, syrové výrobky, bryndzové výrobky, maslo, smotana, tvaroh, nátierky obsiahnuté v triede 29, mliečne nápoje patriace do triedy 29. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  BRYNDZIARKA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  NiKA, s.r.o.; Nová 134, Považská Bystrica 
(740)  Attorney(s)  FAJNOR IP s.r.o.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  11.11.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.09.2004 9/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.04.2006 4/2006 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 05.12.2011 12/2011 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 02.08.2013 8/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.06.2015 6/2015 TC3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 02.06.2015 6/2015 PD3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.02.2016 2/2016 PC3M
8 Zmeny v údajoch o majiteľoch 21.12.2022 24/2022 TC3M
9 Obnovené ochranné známky 11.01.2023 1/2023 ND3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Všeobecná úverová banka, a.s. 15.04.2015 platná
 
POZ 3305-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.11.2003 3 500,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 01.12.2003 500,00 SKK
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 08.12.2004 800,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 25.04.2013 133,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 08.04.2015 8,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 08.04.2015 3,50 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 11.06.2015 1,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2015 13,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 16.11.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 3305-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 11.11.2003 Type Delivered
Plná moc 13.11.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 13.11.2003 Type Delivered
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 21.11.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.11.2003 Type Payment
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 03.12.2003 Type Payment
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 08.12.2003 Type Sent document
výsledok rešerše 29.06.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 29.06.2004 Type Internal Letter
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 08.12.2004 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.12.2004 Type Payment
výzva na doplnenie podania námietok 29.12.2004 Type Sent document
Plná moc 07.01.2005 Type Delivered
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 11.01.2005 Type Sent document
Vyjadrenie k námietkam 14.02.2005 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí námietok 28.11.2005 Type Sent document
Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 29.12.2005 Type Delivered
pokyn na zápis po zverejnení 09.01.2006 Type Internal Letter
všeobecný referátnik 10.01.2006 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.09.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.11.2011 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 29.04.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 02.04.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 02.04.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Type Delivered
Plná moc 02.04.2015 Type Delivered
Doplnenie materiálov 02.04.2015 Type Delivered
Zmluva 02.04.2015 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2015 Type Payment
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 10.04.2015 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 22.04.2015 Type Sent document
Oznámenie 22.05.2015 Type Delivered
Žiadosť o informáciu 05.06.2015 Type Delivered
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 10.06.2015 Type Delivered
Plná moc 10.06.2015 Type Delivered
všeobecný referátnik 11.06.2015 Type Sent document
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 15.06.2015 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 18.06.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 01.10.2015 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 22.10.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 19.11.2015 Type Delivered
Doplnenie materiálov 19.11.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prevodu 19.11.2015 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 19.11.2015 Type Delivered
Plná moc 19.11.2015 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.11.2015 Type Payment
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 30.11.2015 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 15.01.2016 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 14.11.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 14.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
Potvrdenie o podaní 15.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 29.11.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 09.12.2022 Type Sent document
POZ 3305-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2011 NIKA, spol. s r.o. NIKA, spol. s r.o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2015 NIKA, spol. s r.o. NIKA, spol. s r.o.
3 Prevod majiteľa 21.12.2015 NiKA, s.r.o. NIKA, spol. s r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 21.12.2015 FAJNOR IP s.r.o. FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 28.11.2022 NiKA, s.r.o. NiKA, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku