Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 33-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256521 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  33-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  09.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 16, 35, 39, 40, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Nosiče zvukových a obrazových nahrávok; elektronické publikácie (sťahovateľné); elektronické periodiká, noviny a časopisy (sťahovateľné).
16 - Papier; tlačoviny; periodická a neperiodická tlač (časopisy, noviny); knihy; prospekty; plagáty; fotografie; pohľadnice; kalendáre; brožúry; reklamné tabule z kartónu a lepenky; pútače z kartónu a lepenky; katalógy; zoznamy; tlačivá (formuláre);tlačené publikácie; príručky; záložky do kníh; ročenky; oznámenia (papiernický tovar); kancelárske potreby (okrem nábytku) použité ako reklamné predmety; papiernický tovar použitý ako reklamné predmety; papierové obalové materiály; obaly na doklady; obaly (papiernický tovar); papierové alebo plastové vrecká a tašky na balenie; baliace plastové fólie; tlačiarenské typy (písmená); štočky.
35 - Marketing; organizovanie výstav na reklamné a komerčné účely; reklamné služby; inzertná činnosť; podpora predaja pre tretie osoby; vydávanie reklamných materiálov; kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35, 39, 40, 41 tohto zoznamu.
39 - Distribúcia periodickej a neperiodickej tlače.
40 - Polygrafické služby; tlač; tlačenie; odborné a poradenské služby v odbore polygrafie.
41 - Vydávanie novín, časopisov, tlačovín, periodík a neperiodických publikácií (okrem reklamných); vydávanie elektronicky reprodukovateľných textov, grafických, obrazových a zvukových informácií, ktoré môžu byť opätovne spracovávané v sieti (okrem reklamných); poskytovanie elektronických publikácií on-line (bez možnosti kopírovania); tvorba zábavných, kultúrnych a výchovných programov; organizovanie zábavných a vedomostných súťaží; organizovanie spoločenských podujatí a výstav (okrem reklamných); organizovanie vzdelávacích, zábavných, športových a kultúrnych podujatí; organizovanie odborných vzdelávacích stretnutí, seminárov a konferencií. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  KYSUCKÉ NOVINY 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Petit Press, a.s.; Lazaretská 12, 811 08 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Peter Hojčuš; Osuského 1A, 851 03 Bratislava-Petržalka; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  09.01.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 33-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 33-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 09.01.2021 Typ Doručené
1a Doklady preukazujúce rozlišovaciu spôsobilosť prihlasovaného označenia 09.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 09.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 11.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.01.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 26.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 16.03.2021 Typ Doručené
6a Príloha inde neuvedená 16.03.2021 Typ Doručené
7 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.04.2021 Typ Doručené
8 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 30.04.2021 Typ Odoslané
9 Odpoveď na správu úradu 11.07.2021 Typ Doručené
9a Sprievodný list 11.07.2021 Typ Doručené
9b Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
9c Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
9d Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
9e Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
10 Doplnenie materiálov 11.07.2021 Typ Doručené
10a Sprievodný list 11.07.2021 Typ Doručené
10b Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
10c Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
10d Príloha inde neuvedená 11.07.2021 Typ Doručené
11 pokyn na zverejnenie POZ 20.07.2021 Typ Interné listy
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 33-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku