Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 329-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  329-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  02.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.02.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 33, 40 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Zákusky, koláče; cukrovinky; chlieb; pečivo (rožky); pečivo.
33 - Destiláty; digestíva (likéry a liehoviny); liehoviny; liehoviny s ovocím; víno.
40 - Služby páleníc, destilácia liehu pre iných; zákazková výroba alkoholických nápojov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Tatranec 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pajunk Róbert; Košická 26, 066 01 Humenné 1; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  JAKUBEK & PARTNERS, s. r. o.; Panenská 5, 811 03 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.02.2021 04/2021 BA3M
 
POZ 329-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 329-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 02.02.2021 Typ Doručené
1a Osvedčovacia doložka 02.02.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 02.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 03.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 05.02.2021 Typ Interné listy
6 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 03.05.2021 Typ Doručené
6a Odôvodnenie námietok 03.05.2021 Typ Doručené
6b Návrh, ako sa má vo veci námietok rozhodnúť 03.05.2021 Typ Doručené
6c Príloha inde neuvedená 03.05.2021 Typ Doručené
7 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 04.05.2021 Typ Platba
POZ 329-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku