Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3280-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205272 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3280-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  32 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  32 - Pivo. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.11, 27.05.04, 26.04.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zlatá, čierna, bielosivá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Pivovar STEIGER a.s.; Pivovar Steiger 24, Vyhne 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2013 3/2013 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 01.03.2013 3/2013 ND3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.08.2013 8/2013 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2015 11/2015 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3280-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.11.2002 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.01.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.01.2013 133,00 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2013 7,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2015 27,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 66,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3280-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.11.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 19.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.11.2012 Typ Doručené
všeobecný referátnik 05.11.2012 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 14.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 21.12.2012 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za obnovu 21.12.2012 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.01.2013 Typ Platba
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.01.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 31.01.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o podniku/podnikateľovi 16.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 16.04.2013 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 23.05.2013 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.05.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 25.06.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 01.07.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 01.07.2015 Typ Doručené
Plná moc 01.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 14.08.2015 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2015 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 14.10.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3280-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 29.01.2013 Pivovar Popper, s. r. o. Pivovar Popper, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.06.2013 Pivovar Popper, s.r.o. Pivovar Popper, s. r. o.
3 Prevod majiteľa 25.09.2015 Pivovar STEIGER a.s. Pivovar Popper, s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 25.09.2015 Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku