Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 328-2011
(111)  Číslo ochrannej známky  230993 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2011 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  328-2011 
(220)  Dátum podania prihlášky  24.02.2011 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.08.2011 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.01.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25, 28 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Tašky na šport; remienky na korčule.
25 - Bundy; čiapky; cyklistické oblečenie; obuv; odevy; plavky; ponožky; rukavice; šilty; športová obuv; športové tričká, dresy; tričká.
28 - Chrániče na lakte (športové potreby); chrániče na píšťaly (športové potreby); cvičebné náradie; stroje na fyzické cvičenie; hokejky; hry; kolieskové korčule; korčule; lopty na hranie; maskovacie kryty (športové potreby); nákolenníky (športové potreby); korčuliarska obuv s upevnenými korčuľami; ochranné vypchávky ako časti športových úborov; posilňovacie stroje; puky; hracie rukavice; slipy pre športovcov (športové potreby). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.23, 27.05.02 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Fraňo Martin, Mgr.; M. Rázusa 38, 974 01 Banská Bystrica; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  24.02.2021 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  24.02.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.08.2011 08/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.01.2012 01/2012 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.08.2014 08/2014 PC3M
4 Zaniknuté ochranné známky 13.10.2021 19/2021 MA3M
 
POZ 328-2011
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 328-2011
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 24.02.2011 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 24.02.2011 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 07.03.2011 Typ Platba
3 výsledok rešerše 29.03.2011 Typ Interné listy
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 07.04.2011 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 27.05.2011 Typ Doručené
6 pokyn na zverejnenie POZ 31.05.2011 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 28.11.2011 Typ Odoslané
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.03.2014 Typ Doručené
8a Doklad o prevode 25.03.2014 Typ Doručené
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.04.2014 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Typ Odoslané
11 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.07.2020 Typ Doručené
POZ 328-2011
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 03.07.2014 Fraňo Martin, Mgr. FMP s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku