Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3276-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205449 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3276-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 21, 25, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Baliaci papier, bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie), etikety s výnimkou textilných, kartón, lepenka, kávové filtre, papierové, lepenkové alebo papierové škatule, lepenkové alebo papierové obaly na fľaše, lepenkové platne (papiernický tovar), lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti, obálky (papiernický tovar), obaly (papiernický tovar), papiernický tovar, predmety z kartónu, prospekty, pútače z papiera alebo lepenky, reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky, tlačené reklamné materiály, plastové fólie na balenie, vrecia z papiera alebo plastických materiálov, vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov, elektrické hrebene, elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov, elektrické zubné kefky, hrnce, hrnčeky, hrnčiarsky tovar, kanvice na kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých kovov, kanvice s výnimkou elektrických, karafy, fľaše, kávovary s výnimkou elektrických, kuchynské mixéry s výnimkou elektrických, kuchynské potreby neelektrické, kuchynský riad (hrnce), leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických, lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických, ohrievače na detské fľašky okrem elektrických, predmety na chladenie potravín pre domácnosť, obsahujúce chladiace zmesi, strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové-), strúhadlá pre domácnosť, súpravy kuchynského riadu, sušiak na bielizeň, šľahače s výnimkou elektrických pre domácnosť, tepelnoizolačné nádoby na nádoby (termosky), tlakové hrnce s výnimkou elektrických, zubné kefky.
25 - Bundy, čiapkové šilty, čiapky, gymnastické (telocvičné) dresy, kombinézy (oblečenie), košele, odevy, pokrývky hlavy, šatky, šály, tielka, tričká, uniformy, vrchné ošatenie.
35 - Analýzy nákupných cien, veľkoobchodných cien, aranžovanie výkladov, automatické spracovanie dát, distribúcia vzoriek, maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickými tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami spotrebnej elektroniky, televíznymi, video-, audio- a rozhlasovými zariadeniami, počítačmi, výrobkami a zariadeniami na ohrev a varenie potravín a jedál, na klimatizáciu, vykurovanie a reguláciu, mikrovlnnými prístrojmi na ohrev a varenie, marketingové štúdie, obchodný alebo podnikateľský prieskum, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, zásielkové reklamné služby, zbieranie údajov do počítačových databáz, zoraďovanie údajov v počítačových databázach. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.22, 26.11.12, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  M1, a.s.; Oravická 632, Trstená 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.11.2006 11/2006 PC3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 01.02.2007 2/2007 QB3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.11.2008 11/2008 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.08.2009 8/2009 PC3M
7 Obnovené ochranné známky 03.05.2013 5/2013 ND3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.05.2014 5/2014 PC3M
9 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.05.2014 5/2014 QB3M
10 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.03.2018 3/2018 QB3M
11 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 35803542 1 FKH electronic, a. s. nevýlučná 06.12.2006 platná
  • 35803543 2 ORAVA retail, s. r. o. nevýlučná 28.03.2014 platná
  • 35803544 3 ORAVA retail 1, a.s. nevýlučná 24.01.2018 platná
 
POZ 3276-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.11.2002 4 100,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.08.2006 600,00 SKK
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 29.11.2006 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2008 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2009 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2010 26,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 03.12.2010 16,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.06.2011 16,50 EUR 30.07.2012 9,90 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.02.2012 16,50 EUR
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 20.03.2012 16,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2012 149,50 EUR
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 06.12.2017 8,50 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 12.10.2022 76,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3276-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 15.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.11.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.11.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 19.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 04.08.2006 Typ Doručené
Plná moc 04.08.2006 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.08.2006 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.09.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 06.10.2006 Typ Odoslané
Licenčná zmluva 10.11.2006 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 10.11.2006 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 24.11.2006 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 01.12.2006 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 03.01.2007 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 06.08.2008 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 08.09.2008 Typ Odoslané
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.09.2008 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 10.10.2008 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 13.03.2009 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 13.03.2009 Typ Doručené
Plná moc 13.03.2009 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 20.05.2009 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 29.05.2009 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2009 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 18.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 18.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 24.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode/prechode 24.08.2010 Typ Doručené
Plná moc 24.08.2010 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 24.08.2010 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Licenčná zmluva 24.08.2010 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.08.2010 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 23.11.2010 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku 23.11.2010 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2010 Typ Platba
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 07.12.2010 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.01.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 28.03.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.03.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 16.05.2011 Typ Doručené
Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 19.05.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku 31.05.2011 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 09.06.2011 Typ Platba
všeobecný referátnik 09.06.2011 Typ Odoslané
výsledok prieskumu žiadosti o zápis licencie 11.08.2011 Typ Odoslané
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 29.09.2011 Typ Doručené
Oznámenie 12.12.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 12.12.2011 Typ Doručené
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 14.12.2011 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 19.01.2012 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 06.02.2012 Typ Platba
Žiadosť o II. a ďaľšie predĺženie lehoty v konaní -FAX 10.02.2012 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.02.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 06.03.2012 Typ Doručené
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 15.03.2012 Typ Odoslané
06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 22.03.2012 Typ Platba
Doplnenie materiálov 23.03.2012 Typ Doručené
Doklad o prevode 23.03.2012 Typ Doručené
Žiadosť inde neuvedená 01.06.2012 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka 07.06.2012 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 20.06.2012 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 18.07.2012 Typ Odoslané
vnútrospisový list 26.07.2012 Typ Interné listy
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 04.12.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2013 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 28.02.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 20.03.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 02.04.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis licenčnej zmluvy do registra 07.11.2017 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doplnenie materiálov 09.11.2017 Typ Doručené
Licenčná zmluva 09.11.2017 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 01.12.2017 Typ Odoslané
18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 08.12.2017 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 01.02.2018 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.10.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 10.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Typ Odoslané
POZ 3276-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 18.09.2006 dimax, spol. s r. o. FKH electronic, a. s.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 18.09.2006 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 17.09.2008 dimax, spol. s r. o. dimax, spol. s r. o.
4 Prevod majiteľa 10.07.2009 PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o. dimax, spol. s r. o.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 10.07.2009 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
6 Prevod majiteľa 28.03.2014 M1, a.s. PADERTEG SLOVAKIA, s. r. o.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 28.03.2014 Belička Ivan, Ing. Belička Ivan, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku