Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3272-2002
(111)  Číslo ochrannej známky  205446 
(151)  Dátum zápisu  10.02.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  15.11.2022 
(210)  Číslo prihlášky  3272-2002 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.11.2002 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.11.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  04.05.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  07, 08, 09, 10, 11, 16, 21, 25, 35, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  07 - Elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje patriace do tejto triedy; elektrické leštičky na obuv; elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elektrické mixéry; elektrické nože; elektrické nožnice; elektrické otvárače na konzervy; elektrické ručné náradie a nástroje; elektrické šľahače pre domácnosť; etiketovacie stroje; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; miešače elektrické na použitie v domácnosti; mlynčeky elektrické pre domácnosť; obšívacie stroje; pletiarske stavy; práčky; práčky na pranie a bielenie; práčky na pranie a farbenie; šijacie stroje; technologické, jednoúčelové a špeciálne stroje a nástroje patriace do tejto triedy; umývačky fliaš; umývačky riadu; vysávače; vysávače prachu a podobných nečistôt; vzdušné chladiče; zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet elektrické.
08 - Elektrické manikúrové súpravy; ručné náradie a nástroje.
09 - Nahrané počítačové programy; audiovizuálna technika na výučbu; automatické riadenie pre dopravné prostriedky; automobilové výstražné trojuholníky; autorádiá; benzínové čerpadlá pre stanice pohonných hmôt; čipy (mikroprocesorové doštičky); číslicové súradnicové zapisovače; čítacie zariadenia (informatika); čítacie zariadenia (na napovedanie pre účinkujúcich); čítače čiarového kódu; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; demagnetizačné zariadenia pre magnetické pásky; denzitometre; destilačné prístroje na vedecké účely; detektory; detektory dymu; detektory kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; diaľkomery; diaľkové ovládače; diaprojektory; digitálne súradnicové zapisovače; disky zvukových nahrávok; dochádzkové hodiny; dýchacie prístroje (respirátory) s výnimkou respirátorov na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou; elektrické automatické zatvárače dverí; elektrické bzučiaky; elektrické hlásiče; elektrické meracie zariadenia; elektrické monitorovacie prístroje; elektrické natáčky; elektrické otvárače dverí; elektrické pokladnice; elektrické prístroje pre domácnosť patriace do triedy 9; elektrické signalizačné zvončeky; elektrické spájkovačky; elektrické tlmiče svetla; elektrické zariadenia na diaľkové zapaľovanie; elektrické zariadenia na priťahovanie a ničenie hmyzu; elektrické zariadenia proti krádeži; elektricky vyhrievané ponožky; elektrodynamické zariadenia na diaľkové ovládanie návestidiel; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektronické diáre; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); elektronické súčiastky patriace do triedy 9; elektronické súčiastky všetkých zariadení uvedených v triede 9; elektronický prístroj na označovanie výrobkov (etikety); elektronický vreckový slovník - prekladový; expozimetre; fakturovacie stroje; faxy; fotoaparáty; fotoelektrické bunky; fotokopírovacie prístroje (fotografické alebo termické); hracie zariadenia fungujúce po pripojení na televízne prijímače; hudobné automaty (uvádzané do činnosti vhodením mince); indikátory množstva; indikátory straty elektrickej energie; informačné tabule elektronické; kamery; kancelárske dierovacie stroje; karty pamäťové a mikroprocesorové (v počítačoch); kinematografické kamery; kombinácie telefónnych prístrojov, faxov, telefónnych záznamníkov; tlačiarní k počítačom a skenerov; kompaktné disky; kontrolné a regulačné prístroje elektrické; laboratórne destilačné prístroje; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; magnetické disky; magnetické nosiče údajov; magnetické páskové jednotky pre počítače; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetofóny; magnetoskopy; manometre (tlakomery); mechanizmy na mincové zariadenia; meniče diskov (do počítačov); meniče elektrické; meracie zariadenia na benzín; merače elektrických strát; meráky hladiny benzínu; meteorologické prístroje; mikroprocesory; mincové mechanizmy pre televízne prijímače; modemy; monitorovacie počítačové programy; monitory (počítačový hardvér); myši (informatika); nahrané operačné programy; námorné signalizačné zariadenia; návestia svetelné alebo mechanické; navigačné nástroje; nosiče zvukových nahrávok; optické čítače; optické disky; optické kondenzátory; optické nosiče údajov; optické prístroje a nástroje; oscilografy; parkovacie brány uvádzané do chodu vhodením mince; parkovacie hodiny; pásky na čistenie nahrávacích hláv; pásky na zvukové nahrávanie; pásky so zvukovými nahrávkami; periférne zariadenia počítačov; planografické prístroje; počítacie stroje; počítače; počítačové klávesnice; počítačové kresliace zariadenia, tablety; počítačové pamäte; počítačové siete; počítačový softvér; počítač-zápisník (notebook); pozorovacie prístroje; požiarne hlásiče; požiarne signalizačné zariadenie; prehrávač kompaktných diskov; premietacie prístroje na diapozitívy; presné meracie prístroje; priemyselná televízia a periférne zariadenie pre priemyselnú televíziu; prijímače (audio - a video -); prístroje a nástroje na meranie objemu; prístroje a nástroje na použitie v chémii; prístroje na čistenie gramofónových platní; prístroje na čistenie zvukových diskov; prístroje na reprodukciu obrazu aj zvuku; prístroje na rozbor vzduchu; prístroje na spustenie diskov (počítačových); procesory (základné jednotky samočinného počítača); radary; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelegrafické zariadenia; röntgenové prístroje a zariadenia; röntgenové prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely; rozvodné pulty (elektrina); satelity na vedecké účely; skenery k počítačom; strihacie zariadenia na strihanie filmov; stroje a zariadenia na skúšanie materiálu; stroje na počítanie a triedenie peňazí; stroje na úpravu a spracovanie textu; stroje na váženie; svetelné alebo mechanické dopravné značky; telefónne mikrofóny; telefónne prístroje drôtové a bezdrôtové; telefónne slúchadlá; telefónny záznamník; telefotografické zariadenia; televízne prijímače a ich kombinácie s elektrotechnickými zariadeniami patriacimi do tejto triedy; testovacie, meracie, nastavovacie, kontrolné, zabezpečovacie a regulačné zariadenia; tlačiarne k počítačom; transformátory (elektrotechnika); tranzistory; vážiace prístroje; videohry; videokamery; videokazety; videopásky; vrecková kalkulačka; výrobky a zariadenia na príjem, spracovanie, prenos a vysielanie televíznych, rádiových a satelitných signálov; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielače (telekomunikácie); vysielače elektronických signálov; vysokofrekvenčné prístroje; zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu; záchranné zariadenia; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); zariadenia na meranie vzdialeností; zariadenia na spracovanie údajov; zvončeky (ako poplašné zariadenia); zvukové nahrávacie zariadenia; zvukové poplašné zariadenia; zvukové prehrávacie zariadenia, prehrávače; zvukové signálne zariadenia.
10 - Dýchacie prístroje; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; elektrické pásy na lekárske účely; elektrické prístroje na účely akupunktúry; elektrické vyhrievacie vankúše na lekárske účely; laser na lekárske účely; lekárske prístroje a nástroje; masážne prístroje; načúvacie prístroje pre hluchých; ohrievacie vankúšiky (pre prvú pomoc); prikrývky elektrické vyhrievacie na lekárske účely; rádiologické prístroje na lekárske účely; rádiové trubice na lekárske účely; resuscitačné prístroje; röntgenové prístroje na lekárske účely; röntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely; teplomery na lekárske účely; teplovzdušné terapeutické zariadenia; tlakomery krvného tlaku; UV-lampy na lekárske účely.
11 - Bezpečnostné príslušenstvo pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné zariadenia pre vodné alebo plynové zariadenia a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bojlery, ohrievače vody; čísla (svietiace domové-); čistenie odpadových vôd (zariadenia na-); destilačné prístroje; detské fľaše (elektrické ohrievače na -); dezinfekčné dávkovače na toalety; elektrické aj neelektrické ohrievače na nohy, nánožníky; elektrické filtračné alebo extrakčné kávovary; elektrické filtre na kávu; elektrické fritézy; elektrické kanvice; elektrické kozuby; elektrické lampy; elektrické ohrievacie podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; elektrické ohrievače na detské fľaše; elektrické radiátory; elektrické strojčeky na výrobu jogurtov; elektrické sušiče bielizne; elektrické svetlá na vianočné stromčeky; elektrické tlakové hrnce; elektrické tlakové varáky; elektrické ventilátory (stolové); elektrické vreckové baterky; elektrické vyhrievané podušky s výnimkou podušiek na lekárske účely; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); grily; horúce platne; hriankovače; chladiace nádoby; chladiace prístroje a zariadenia; chladiace spotrebiče a zariadenia; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladničky; klimatizačné zariadenia; klimatizačné zariadenia do automobilov; koberce elektricky vyhrievané; kuchynské odsávače; kuchynské potreby na pečenie a varenie, elektrické; lampy na čistenie vzduchu od baktérií (germicídne); mikrovlnné rúry; mraziace zariadenia, mrazničky; ohrievače; ohrievače do kúpeľa; ohrievače do postele; ohrievače tanierov; ohrievadlá; osvetľovacie prístroje a zariadenia; pece (na rozličné účely); pece, sporáky, piecky; pekáč, otočný rošt; polievacie zariadenia na automatické zavlažovanie; pražiace stroje; pražiče na kávu; prikrývky elektrické vyhrievacie nie na lekárske účely; prístroje a zariadenia na sušenie; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na výrobu ľadu; prístroje na vytváranie vĺn; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo k plynových potrubiam; regulačné a bezpečnostné príslušenstvo pre plynové zariadenia; regulačno-bezpečnostné zariadenia na vykurovacie systémy; rúry na pečenie; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; saunovacie zariadenia; soláriá ako prístroje; solárne kolektory; sporáky; sterilizátory; stolné variče; stropné svetlá; sušiče na vlasy; sušičky ako prístroje; teplovzdušné rúry; teplovzdušné zariadenia; UV-lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; vankúše (elektricky vyhrievané) s výnimkou vankúšov na lekárske účely; ventilátory (ako časti vetracích zariadení); vyhrievacie telesá; zariadenia a stroje na čistenie alebo úpravu vody; zariadenia na chladenie mlieka; zariadenia na ohrev teplej vody, kúrenie teplovodné; zariadenia na zmäkčovanie vody.
16 - Baliaci papier; blahoprajné pohľadnice; brožované knihy, brožúry; brožúrky; bublinové obaly z plastických materiálov (na balenie); časopisy; etikety s výnimkou textilných; fotografie; grafické zobrazenie; grafiky; kalendáre; kartón, lepenka; kávové filtre papierové; knihy; lepenkové alebo papierové škatule; lepenkové alebo papierové obaly na fľaše; lepenkové platne (papiernický tovar); lepiace pásky na kancelárske účely a použitie v domácnosti; leporelá; mapy; obálky (papiernický tovar); obaly (papierenský tovar); obrazy; papiernický tovar; periodické a neperiodické publikácie; plagáty; predmety z kartónu; prospekty; pútače z papiera alebo lepenky; reklamné tabule z papiera, kartónu alebo lepenky; reprodukcie grafické; tlačené reklamné materiály; plastové fólie na balenie; vrecia z papiera alebo plastických materiálov; vrecká z papiera alebo plastických materiálov.
21 - Čajníky s výnimkou čajníkov z drahých kovov; elektrické hrebene; elektrické kefy s výnimkou kief ako častí strojov; elektrické zubné kefky; hrnce, hrnčeky; hrnčiarsky tovar; kanvice na kávu s výnimkou elektrických a kanvíc z drahých kovov; kanvice s výnimkou elektrických; karafy, fľaše; kávovary s výnimkou elektrických; kuchynské mixéry s výnimkou elektrických; kuchynské potreby neelektrické; kuchynský riad (hrnce); leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť s výnimkou elektrických; lisy na ovocie pre domácnosť s výnimkou elektrických; miešacie stroje pre domácnosť s výnimkou elektrických; ohrievače na detské fľašky okrem elektrických; predmety na chladenie potravín pre domácnosť obsahujúce chladiace zmesi; strojčeky na prípravu zmrzliny a chladených nápojov (kovové -); strúhadlá pre domácnosť; súpravy kuchynského riadu; sušiak na bielizeň; šľahače s výnimkou elektrických pre domácnosť; tepelnoizolačné nádoby na nápoje (termosky); tlakové hrnce s výnimkou elektrických; zubné kefky.
25 - Bundy; čiapkové šilty; čiapky; gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy (oblečenie); košele; odevy; pokrývky hlavy; šatky, šály; tielka, tričká; uniformy; vrchné ošatenie.
35 - Vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; analýzy nákupných cien; aranžovanie výkladov; automatizované spracovanie dát; distribúcia vzoriek; hospodárske, ekonomické predpovede; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná činnosť s elektrickými, elektronickým tovarmi, kuchynskými prístrojmi, strojmi a zariadeniami, prístrojmi a zariadeniami spotrebnej elektroniky, televíznymi, video-, audio- a rozhlasovými zariadeniami, počítačmi, výrobkami a zariadeniami na ohrev a varenie potravín a jedál, na klimatizáciu, vykurovanie a reguláciu, mikrovlnnými prístrojmi na ohrev a varenie; marketingové štúdie; obchodný alebo podnikateľský prieskum; organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely; pomoc pri riadení komerčných a priemyselných podnikov; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poradenstvo v obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; prenájom reklamných materiálov; reklama; reklamné agentúry; rozširovanie reklamných oznamov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačivá, vzorky) sprostredkovanie obchodu s tovarom; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 35; televízna reklama; vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov; vydávanie reklamných alebo náborových textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach.
37 - Inštalovanie a opravy elektrických spotrebičov; inštalovanie a opravy chladiacich zariadení; inštalovanie a opravy klimatizačných zariadení; montáž kuchynských zariadení; montáž, údržba a opravy počítačov; montovanie a opravy telefónov; odrušovanie elektrických prístrojov a zariadení; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov; servis opravy, údržba a montáž výrobkov uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 21; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 37.
42 - Navrhovanie (priemyselný dizajn); počítačové programovanie; poradenské služby v oblasti počítačového hardvéru; poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; prenájom počítačov; prenájom počítačového softvéru; priemyselný dizajn; servis počítačových programov; skúšky materiálov; sprostredkovanie uvedených služieb v tr. 42; strojársky výskum; štúdie technických projektov; výskum, vývoj a projekcia televíznej, audiovizuálnej a satelitnej techniky; výskum a vývoj nových výrobkov (pre zákazníkov); výskum, vývoj a projekcia prístrojov, strojov, zariadení a výrobkov uvedených v triedach 7, 8, 9, 10, 11, 21. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.18, 26.01.24, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vladimír Florek; Kežmarské nám. 3367/4A, Bratislava-Petržalka 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Ivan Belička - patentový zástupca; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica 4; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  15.11.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2003 11/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.05.2004 5/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.04.2013 4/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 10.11.2022 21/2022 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 3272-2002
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.11.2002 5 900,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.12.2012 265,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 146,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3272-2002
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Plná moc 15.11.2002 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 15.11.2002 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.11.2002 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.11.2002 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.12.2002 Typ Platba
výsledok rešerše 19.08.2003 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 21.08.2003 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.02.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 15.11.2012 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
vyžiadanie poplatku za obnovu 11.12.2012 Typ Odoslané
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 31.12.2012 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 05.03.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 21.03.2022 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 29.09.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 29.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 30.09.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 21.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 26.10.2022 Typ Odoslané
POZ 3272-2002
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.10.2022 Vladimír Florek Florek Vladimír
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku