Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3271-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  201961 
(151)  Dátum zápisu  11.02.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  05.11.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3271-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  05.11.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  06.11.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.05.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Výrobky z kovov, najmä oceliarske výrobky, všetko patriace do triedy 6. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  U. S. STEEL 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  United States Steel Corporation; 600 Grant Street, Pittsburgh, PA 15219-2749; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.; Krasovského 13, 851 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  05.11.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2002 11/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.05.2003 05/2003 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.05.2011 05/2011 ND3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 27.01.2021 02/2021 TC3M
 
POZ 3271-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3271-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.11.2001 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.11.2001 Typ Platba
3 Plná moc 21.11.2001 Typ Doručené
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.08.2002 Typ Odoslané
5 Odpoveď na správu úradu 16.08.2002 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 26.08.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.08.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 25.02.2003 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2011 Typ Doručené
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.02.2011 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 08.04.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.12.2020 Typ Doručené
12a Plná moc 13.12.2020 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 14.01.2021 Typ Odoslané
14 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 18.05.2021 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
15 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.10.2021 Typ Platba
15a Plná moc 11.10.2021 Typ Doručené
POZ 3271-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.01.2021 United States Steel Corporation United States Steel LLC
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku