Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3264-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  258282 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3264-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  22.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; biologické prípravky pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; biostimulátory rastlín; chemické prípravky na zvládanie stresu v rastlinách; biologické prípravky na zvládanie stresu v rastlinách; chemické prípravky na reguláciu rastu rastlín; biologické prípravky na reguláciu rastu rastlín; chemické prípravky na ošetrenie osiva; biologické prípravky na ošetrenie osiva; pomocné látky (adjuvanciá), nie na lekárske alebo zverolekárske použitie; hnojivá; hnoj.
05 - Prípravky na ničenie škodcov; insekticídy; fungicídy; herbicídy; nematocídy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  THERAZO 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  SYNGENTA CROP PROTECTION AG; Rosentalstrasse 67, 4058 Basel; CH 
(740)  Zástupca (-ovia)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, Bratislava-Nové Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  22.12.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 3264-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.12.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3264-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 22.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 22.12.2021 Typ Doručené
Sprievodný list 22.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 23.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.12.2021 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 02.02.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 02.02.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 02.03.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 02.03.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 3264-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku