Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 322-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  322-2021 
(220)  Application Date  01.02.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 40, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby.
40 - Tlač, tlačenie; fototlač; ofsetová tlač.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske služby; nahrávanie videopások; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); prenájom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; navrhovanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Tyvogo 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Vnenčák Marek; Allendeho 2723/76, 059 01 Poprad; SK 
(740)  Attorney(s)  MG LEGAL; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 322-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 322-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 02.02.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Type Payment
4 výsledok rešerše 05.02.2021 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2021 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Type Delivered
6a Plná moc 04.03.2021 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Type Internal Letter
POZ 322-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku