Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 322-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  322-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  01.02.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  24.03.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 40, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Kancelárske práce; obchodný manažment, obchodná organizácia a obchodná administratíva; reklama; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; reklamné plagátovanie; rozširovanie reklamných oznamov; poradenstvo pri organizovaní a riadení obchodnej činnosti; personálne poradenstvo; poradenstvo pri riadení podnikov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); pomoc pri riadení obchodných alebo priemyselných podnikov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie vzoriek tovarov; prieskum trhu; obchodné odhady; obchodný alebo podnikateľský prieskum; prenájom reklamných materiálov; poradenstvo pri organizovaní obchodnej činnosti; vydávanie reklamných textov; rozhlasová reklama; vzťahy s verejnosťou (public relations); televízna reklama; prepisovanie správ (kancelárske práce); reklamné agentúry; poradenské služby pri riadení obchodnej činnosti; predvádzanie (služby modeliek) na reklamné účely a podporu predaja; marketingový prieskum; správa počítačových súborov; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; obchodné alebo podnikateľské informácie; prieskum verejnej mienky; prenájom reklamných plôch; podpora predaja pre tretie osoby; spracovanie textov; zásielkové reklamné služby; zbieranie údajov do počítačových databáz; organizovanie veľtrhov; online reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; prehľad tlače (výstrižkové služby); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod; obchodné informácie a rady spotrebiteľom pri výbere tovarov a služieb; subdodávateľské služby (obchodné služby); písanie reklamných textov; zostavovanie štatistík; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; tvorba reklamných filmov; marketing; telemarketingové služby; prenájom predajných stánkov; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských kontaktných informácií; optimalizácia internetových vyhľadávačov na podporu predaja; optimalizácia obchodovania na webových stránkach; platené reklamné služby typu „klikni sem“; obchodné sprostredkovateľské služby; obchodný manažment pre poskytovateľov služieb na voľnej nohe; poskytovanie obchodných informácií prostredníctvom webových stránok; online poskytovanie obchodného priestoru pre nákupcov a predajcov tovarov a služieb; rozvíjanie reklamných nápadov; prenájom bilbordov; písanie textov scenárov na reklamné účely; zostavovanie zoznamov informácií na obchodné alebo reklamné účely; poradenstvo v oblasti komunikácie (vzťahy s verejnosťou); poradenstvo v oblasti komunikácie (reklama); podpora predaja tovarov a služieb sponzorovaním športových podujatí; obchodné spravodajské služby; cielený marketing; vonkajšia reklama; marketing v rámci vydávania softvéru; služby v oblasti vzťahov s médiami; podnikové komunikačné služby.
40 - Tlač, tlačenie; fototlač; ofsetová tlač.
41 - Výchova; vzdelávanie; zábava; akadémie (vzdelávanie); vyučovanie; vzdelávanie; produkcia filmov (nie reklamných); vydávanie kníh; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; premietanie kinematografických filmov; plánovanie a organizovanie večierkov; praktický výcvik (ukážky); služby múzeí (prehliadky, výstavy); online vydávanie elektronických kníh a časopisov; reportérske služby; nahrávanie videopások; písanie textov; organizovanie a vedenie koncertov; koučovanie (školenie); online poskytovanie digitálnej hudby (bez možnosti kopírovania); online poskytovanie videozáznamov (bez možnosti kopírovania); organizovanie a vedenie vzdelávacích fór s osobnou účasťou; písanie televíznych a filmových scenárov (tvorba); distribúcia filmov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how.
42 - Navrhovanie obalov, obalové dizajnérstvo; počítačové programovanie; grafické dizajnérstvo; navrhovanie vzhľadu výrobkov (priemyselné dizajnérstvo); prenájom webových serverov; poradenstvo pri tvorbe webových stránok; navrhovanie vizitiek; navrhovanie grafickej úpravy reklamných materiálov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Tyvogo 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Vnenčák Marek; Allendeho 2723/76, 059 01 Poprad; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  MG LEGAL; Hlavná 6, 040 01 Košice-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní - zverejnená prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 322-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 322-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.02.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 02.02.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.02.2021 Typ Platba
4 výsledok rešerše 05.02.2021 Typ Interné listy
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.02.2021 Typ Odoslané
6 Odpoveď na správu úradu 04.03.2021 Typ Doručené
6a Plná moc 04.03.2021 Typ Doručené
7 pokyn na zverejnenie POZ 05.03.2021 Typ Interné listy
POZ 322-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku