Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3212-96
(111)  Číslo ochrannej známky  189217 
(151)  Dátum zápisu  27.01.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  29.11.2016 
(210)  Číslo prihlášky  3212-96 
(220)  Dátum podania prihlášky  29.11.1996 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.06.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.04.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 03, 04, 07, 17, 37, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemikálie pre priemysel, organické a anorganické; plasty v granulách, v prášku, v emulziách.
03 - Garbiarenské prípravky a prídavky; textilné pomocné prípravky - priemyselné tenzidy.
04 - Priemyselné oleje a tuky.
07 - Stroje a zariadenia na chemickú výrobu.
17 - Fólie, profily, rúrky, podlahoviny a výlisky - všetko ako polotovary z plastických hmôt.
37 - Stavba a konštrukcia budov; opravy a údržby strojov a zariadení na chemickú výstavbu.
42 - Inžinierske služby týkajúce sa výskumu a odborných posudkov; služby odborníkov - inžinierov, chemikov, fyzikov. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.01.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  FORTISCHEM a.s.; M.R. Štefánika 1, 972 71 Nováky; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu  990554 
(800)  Dátum medzinárodného zápisu  21. 08. 2008 
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ  AN; AU; BA; BG; BH; BX; BY; CN; CY; CZ; DE; DK; DZ; EE; EG; ES; FI; FR; GB; GE; GR; HR; HU; CH; IE; IR; IS; IT; JP; KP; KZ; LI; LT; LV; MA; MC; MD; ME; MG; MK; NO; OM; PL; PT; RO; RS; RU; SD; SE; SG; SI; SL; SM; SY; TR; UA; US; UZ 
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Áno 
   Minimálna platnosť do  29.11.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.06.1999 06/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.04.2000 04/2000 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 07.07.2006 07/2006 ND3M
4 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 05.04.2007 04/2007 QB3M
5 Medzinárodne zapísané ochranné známky 06.04.2009 04/2009 XA3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2013 04/2013 PC3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.04.2013 04/2013 PC3M
8 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 04.11.2014 11/2014 PD3M
9 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (ukončenie zálohov) 01.07.2016 07/2016 PE3M
10 Obnovené ochranné známky 03.01.2017 01/2017 ND3M
11 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 13.10.2021 19/2021 PD3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 33377570 1 NCHZ Global Services, a. s. nevýlučná 06.02.2007 platná
 
 
  Záložní veritelia 
Por. č. Veriteľ Účinnosť od Účinnosť do Stav
1 Nundina Limited 20.09.2021 platná
 
POZ 3212-96
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3212-96
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 29.11.1996 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 16.12.1996 Typ Platba
3 F0021 Poplatok 16.12.1996 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.11.1998 Typ Odoslané
5 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.12.1998 Typ Doručené
6 výsledok rešerše 05.01.1999 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.01.1999 Typ Odoslané
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 08.02.1999 Typ Doručené
9 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 11.02.1999 Typ Odoslané
10 pokyn na zverejnenie POZ 19.02.1999 Typ Interné listy
11 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.09.1999 Typ Doručené
12 F0021 Poplatok Typ Platba
13 výzva na doplnenie podania námietok 06.10.1999 Typ Odoslané
14 Doklad 04.11.1999 Typ Doručené
15 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 09.11.1999 Typ Odoslané
16 Odvolanie konania 23.11.1999 Typ Doručené
17 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 29.11.1999 Typ Odoslané
18 pokyn na zverejnenie POZ 12.01.2000 Typ Interné listy
19 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 04.02.2000 Typ Odoslané
20 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 13.02.2006 Typ Doručené
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.02.2006 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 05.05.2006 Typ Odoslané
23 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 23.01.2007 Typ Platba
24 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.01.2007 Typ Doručené
24a Licenčná zmluva 23.01.2007 Typ Doručené
25 dodatok k osvedčeniu OZ 15.02.2007 Typ Odoslané
26 Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 19.06.2008 Typ Doručené
27 32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.07.2008 Typ Platba
28 Doplnenie materiálov 29.07.2008 Typ Doručené
29 Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 08.08.2008 Typ Odoslané
30 vyžiadanie poplatku v CHF 08.08.2008 Typ Odoslané
31 sprievodný list do OMPI 08.08.2008 Typ Odoslané
32 List z OMPI 23.10.2008 Typ Doručené
33 vyžiadanie poplatku v CHF 03.11.2008 Typ Odoslané
34 odpoveď do OMPI - odstránenie nedostatkov 03.11.2008 Typ Odoslané
35 Notifikácia z OMPI 16.02.2009 Typ Doručené
36 pokyn na zápis medzinárodného zápisu do registra 18.02.2009 Typ Odoslané
37 dodatok k osvedčeniu OZ 23.02.2009 Typ Odoslané
38 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 17.09.2009 Typ Doručené
38a Zmluva 17.09.2009 Typ Doručené
39 vyžiadanie poplatku 12.10.2009 Typ Odoslané
40 Odmietnutie MOZ 30.10.2009 Typ Doručené
41 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 20.11.2009 Typ Odoslané
42 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 12.11.2009 Typ Doručené
43 všeobecný referátnik 07.12.2009 Typ Odoslané
44 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 21.01.2010 Typ Doručené
45 Oznámenie o dočasnom stave MOZ 04.03.2010 Typ Doručené
46 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 31.08.2012 Typ Doručené
46a Žiadosť o zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 31.08.2012 Typ Doručené
46b Zmluva 31.08.2012 Typ Doručené
47 vyžiadanie poplatku 30.10.2012 Typ Odoslané
48 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 15.11.2012 Typ Platba
49 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 27.11.2012 Typ Odoslané
50 Odpoveď na správu úradu 12.12.2012 Typ Doručené
50a Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 12.12.2012 Typ Doručené
50b Doplnenie materiálov 12.12.2012 Typ Doručené
51 vyžiadanie poplatku 17.12.2012 Typ Odoslané
52 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 08.01.2013 Typ Platba
53 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
54 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 22.01.2013 Typ Odoslané
55 Odpoveď na správu úradu 13.02.2013 Typ Doručené
55a Zmluva 13.02.2013 Typ Doručené
56 dodatok k osvedčeniu OZ 22.02.2013 Typ Odoslané
57 vyžiadanie poplatku 06.03.2013 Typ Odoslané
58 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 21.03.2013 Typ Platba
59 Žiadosť do OMPI o prevod 26.03.2013 Typ Odoslané
60 vyžiadanie poplatku v CHF 04.04.2013 Typ Odoslané
61 List z OMPI 04.04.2013 Typ Doručené
62 Notifikácia z OMPI 09.05.2013 Typ Doručené
63 36 Poplatok 11.06.2013 Typ Platba
64 rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 04.11.2013 Typ Odoslané
65 vnútrospisový list 14.11.2013 Typ Interné listy
66 vyžiadanie poplatku 22.01.2014 Typ Odoslané
67 Žiadosť do OMPI o prevod 23.01.2014 Typ Odoslané
68 vyžiadanie poplatku v CHF 24.01.2014 Typ Odoslané
69 Potvrdenie o prijatí z WIPO 24.01.2014 Typ Doručené
70 35 Poplatok za zápis zmeny údajov v medzinárodnom registri 07.03.2014 Typ Platba
71 Notifikácia z OMPI 29.05.2014 Typ Doručené
72 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 20.06.2014 Typ Doručené
72a Zmluva 20.06.2014 Typ Doručené
73 vyžiadanie poplatku 01.07.2014 Typ Odoslané
74 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 04.08.2014 Typ Platba
75 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 01.08.2014 Typ Odoslané
76 Žiadosť o zápis záložného práva / ukončenia záložného práva 28.08.2014 Typ Doručené
76a Oznámenie k poplatkom 28.08.2014 Typ Doručené
77 dodatok k osvedčeniu OZ 19.09.2014 Typ Odoslané
78 Žiadosť o zápis ukončenia záložného práva do registra 03.05.2016 Typ Doručené
78a Doklad preukazujúci zánik záložného práva 03.05.2016 Typ Doručené
78b Výpis z obchodného registra 03.05.2016 Typ Doručené
79 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 19.05.2016 Typ Platba
80 Doplnenie materiálov 20.05.2016 Typ Doručené
81 dodatok k osvedčeniu OZ 15.06.2016 Typ Odoslané
82 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 09.11.2016 Typ Platba
83 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.11.2016 Typ Doručené
84 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2016 Typ Odoslané
85 Notifikácia z OMPI 06.09.2018 Typ Doručené
86 Žiadosť o zápis záložného práva do registra 09.09.2021 Typ Doručené
86a Sprievodný list 09.09.2021 Typ Doručené
86b Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
86c Plná moc 09.09.2021 Typ Doručené
86d Osvedčovacia doložka 09.09.2021 Typ Doručené
86e Doklad o zriadení záložného práva 09.09.2021 Typ Doručené
86f Oznámenie k poplatkom 09.09.2021 Typ Doručené
87 20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 14.09.2021 Typ Platba
88 dodatok k osvedčeniu OZ 22.09.2021 Typ Odoslané
POZ 3212-96
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 19.02.2013 Via Chem Slovakia, a.s. Novácke chemické závody, a.s.
2 Prevod majiteľa 19.02.2013 FORTISCHEM a.s. Via Chem Slovakia, a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku