Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 320-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199318 
(151)  Dátum zápisu  10.06.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  08.02.2021 
(210)  Číslo prihlášky  320-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  08.02.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  05.03.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  10.09.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 35, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Papier, kartón, lepenka a výrobky z týchto materiálov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, tlačoviny, periodické a neperiodické tlačoviny, noviny, časopisy, knihy, brožúry, príručky, publikácie, zošity, zoznamy, kalendáre, katalógy, plagáty, prospekty, fotografie, knižné záložky, nálepky, obalové materiály z plastov, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach, plastikové obaly, vrecúška a tašky ako obalové materiály, reklamné materiály z papiera patriace do triedy 16.
35 - Reklamná a propagačná činnosť, sprostredkovanie reklamy a propagácie, sprostredkovanie v oblasti obchodu s tovarmi, vydávanie reklamných materiálov, poradenstvo odborné obchodné.
41 - Vydavateľská činnosť, sprostredkovanie v oblasti vydavateľskej činnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Reklama v pohybe 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s.; Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava 2; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  08.02.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.07.2008 07/2008 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.05.2010 05/2010 TC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2011 07/2011 TC3M
6 Prevody a prechody práv na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 PC3M
7 Licenčné zmluvy registrované na ochranné známky 06.07.2011 07/2011 QB3M
8 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
9 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.07.2018 07/2018 TC3M
10 Obnovené ochranné známky 10.03.2021 05/2021 ND3M
 
 
  Držitelia licencií 
Por. č. Názov/Meno Druh Účinnosť od Stav
  • 31794911 1 RECAR Bratislava a.s. výlučná 04.05.2011 platná
 
POZ 320-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 320-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 08.02.2001 Typ Doručené
2 Plná moc 19.02.2001 Typ Doručené
3 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 06.03.2001 Typ Odoslané
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.03.2001 Typ Platba
5 výsledok rešerše 09.01.2002 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 09.01.2002 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.03.2008 Typ Doručené
9 vyžiadanie poplatku 29.04.2008 Typ Odoslané
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.05.2008 Typ Platba
11 dodatok k osvedčeniu OZ 23.05.2008 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2009 Typ Doručené
12a Doklad o podniku/podnikateľovi 07.12.2009 Typ Doručené
13 vyžiadanie poplatku 01.02.2010 Typ Odoslané
14 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 26.02.2010 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.03.2010 Typ Doručené
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2010 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 26.03.2010 Typ Odoslané
18 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 01.02.2011 Typ Doručené
19 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
20 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 23.02.2011 Typ Doručené
20a Doklad o prevode/prechode 23.02.2011 Typ Doručené
20b Plná moc 23.02.2011 Typ Doručené
21 Žiadosť o zápis lic. zmluvy / ukončenia lic. zmluvy 23.02.2011 Typ Doručené
21a Licenčná zmluva 23.02.2011 Typ Doručené
22 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 02.03.2011 Typ Platba
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
24 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.04.2011 Typ Platba
25 18 Poplatok za zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia 04.04.2011 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
27 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 10.04.2018 Typ Doručené
27a Sprievodný list 10.04.2018 Typ Doručené
28 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 12.04.2018 Typ Doručené
28a Plná moc 12.04.2018 Typ Doručené
29 dodatok k osvedčeniu OZ 08.06.2018 Typ Odoslané
30 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 15.06.2020 Typ Doručené
31 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.02.2021 Typ Doručené
31a Plná moc 01.02.2021 Typ Doručené
32 vyžiadanie poplatku za obnovu 10.02.2021 Typ Odoslané
33 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.02.2021 Typ Platba
34 dodatok k osvedčeniu OZ 16.02.2021 Typ Odoslané
35 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 26.02.2021 Typ Doručené
35a Plná moc 26.02.2021 Typ Doručené
35b Príloha inde neuvedená 26.02.2021 Typ Doručené
36 dodatok k osvedčeniu OZ 09.04.2021 Typ Odoslané
POZ 320-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 19.05.2008 Recar, a. s. Recar, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 23.03.2010 RECAR Slovensko a. s. Recar, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.05.2011 Transportná spoločnosť, a.s. RECAR Slovensko a. s.
4 Prevod majiteľa 04.05.2011 RECAR Slovensko a.s. Transportná spoločnosť, a.s.
5 Zápis alebo zmena zástupcu 04.05.2011 Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.06.2018 RECAR Slovensko a.s. RECAR Slovensko a.s.
7 Zápis alebo zmena zástupcu 08.04.2021 Ing. Nikola Kubová, RECAR Slovensko a.s. Patentová a známková kancelária, Hojčuš Peter, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku