Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3186-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  3186-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.12.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky  573729 
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky  03.08.2021 
(330)  Krajina alebo organizácia priority  CZ 
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 41, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Reklama; marketing; podpora predaja pre tretie osoby; pomoc pri riadení obchodnej činnosti; obchodný manažment; obchodná administratíva.
41 - Vzdelávanie; školenia.
45 - Poradenstvo v oblasti zabezpečenia fyzickej ochrany; hodnotenie bezpečnosti; konzultácie v odbore bezpečnosti na pracovisku; poradenské služby týkajúce sa bezpečnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  19.13.99, 27.03.15, 26.11.07, 27.05.15, 27.05.01, 27.99.09 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  DOVERVILLE s.r.o.; Ocelářská 1354/35, Libeň, 190 00 Praha 9; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Peter Kubínyi SLOVAKIAPATENT; Piaristická 255/9, Trenčín 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 3186-2021
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.12.2021 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3186-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.12.2021 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 15.12.2021 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 15.12.2021 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 15.12.2021 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.12.2021 Typ Platba
Doplnenie materiálov 16.02.2022 Typ Doručené
Doklad o práve prednosti 16.02.2022 Typ Doručené
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 05.05.2022 Typ Odoslané
výsledok rešerše 05.05.2022 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 21.06.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 21.06.2022 Typ Doručené
POZ 3186-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku