Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 3186-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  202968 
(151)  Dátum zápisu  09.06.2003 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  26.10.2011 
(210)  Číslo prihlášky  3186-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  26.10.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.03.2003 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  11.09.2003 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  16, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  16 - Tlačoviny, časopisy, periodiká a knihy, obalové materiály z plastických hmôt, tlačiarenské štočky, papier a výrobky z papiera.
41 - Výchovná a zábavná činnosť, nakladateľská a vydavateľská činnosť. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Naše krásná zahrada 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Burda Praha, spol. s r. o.; Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc.; Piaristická 9, 911 01 Trenčín; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  26.10.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.03.2003 03/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 11.09.2003 09/2003 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.07.2009 07/2009 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 03.02.2012 02/2012 ND3M
 
POZ 3186-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 3186-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 26.10.2001 Typ Doručené
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 31.10.2001 Typ Doručené
3 Plná moc 05.11.2001 Typ Doručené
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 15.11.2001 Typ Odoslané
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.11.2001 Typ Platba
6 výsledok rešerše 29.07.2002 Typ Interné listy
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 27.08.2002 Typ Odoslané
8 Odpoveď na správu úradu 25.10.2002 Typ Doručené
9 Odpoveď na správu úradu 28.10.2002 Typ Doručené
10 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 11.12.2002 Typ Odoslané
11 Odpoveď na správu úradu 12.12.2002 Typ Doručené
12 pokyn na zverejnenie POZ 16.12.2002 Typ Interné listy
13 Odpoveď na správu úradu 19.12.2002 Typ Doručené
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.06.2003 Typ Odoslané
15 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.02.2009 Typ Doručené
15a Doklad o podniku/podnikateľovi 02.02.2009 Typ Doručené
15b Plná moc 02.02.2009 Typ Doručené
16 vyžiadanie poplatku 16.04.2009 Typ Odoslané
17 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 24.04.2009 Typ Platba
18 dodatok k osvedčeniu OZ 05.06.2009 Typ Odoslané
19 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 24.10.2011 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 15.11.2011 Typ Odoslané
21 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 30.11.2011 Typ Platba
22 dodatok k osvedčeniu OZ 09.01.2012 Typ Odoslané
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 01.03.2021 Typ Doručené
24 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2021 Typ Doručené
25 vyžiadanie poplatku za obnovu 18.10.2021 Typ Odoslané
26 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 21.10.2021 Typ Platba
POZ 3186-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.05.2009 Burda Praha, spol. s r. o. Burda Praha, spol. s r. o.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 07.05.2009 Slovakiapatent, patentová a známková kancelária, Kubínyi Peter, Bc. Slovakiapatent, Patentová a známková kancelária, Dudová Tatiana
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku